Grantová výzva Nadačního fondu Hyundai 2022/2023

| Aktuality | Nadační fond Hyundai

Nadační fond Hyundai vyhlašuje otevřené grantové kolo pro roky 2022/2023. Fond rozdělí okolo 1 milionu korun na profesionalizaci neziskových organizací a na projekty, které přispívají k ochraně životního prostředí a zapojí občany do veřejného dění v Moravskoslezském kraji. Grantové řízení spravuje Nadace OSF a je otevřené od 29. července do 23. září 2022 do 14:00. 

Priority a cíle fondu:

 • ochrana životního prostředí
 • podpora občanské společnosti

Harmonogram:

 • otevření grantového kola: 29. července 2022
 • uzávěrka grantového řízení: 23. září 2022 ve 14:00
 • projektová žádost se vyplňuje jen elektronicky na stránkách granty.nadaceosf.cz; více v příručce pro žadatele
 • zveřejnění výsledků: listopad 2022

Tematické oblasti grantového kola:

 1. Podpora občanské společnosti a angažovanosti

Nadační fond Hyundai podpoří kvalitní projekty, které:

 • zapojují veřejnost do rozhodování a rozvíjejí diskuzi o veřejném zájmu
 • směřují ke zlepšování výkonu veřejné správy zejména v oblasti životního prostředí
 • rozvíjejí řádné fungování demokratické společnosti, informování veřejnosti, kontrolu veřejné správy, kontrolu transparentnosti rozhodovacích procesů a nakládání s veřejnými prostředky

Možné oblasti podpory:

 • komunitní plánování za účasti veřejnosti
 • zpracování odborných studií, posudků nebo právních analýz
 • najmutí právníka k řešení sporů s veřejnou správou
 • příprava informační kampaně na lokální úrovni apod.
 1. Komunitní projekty

Nadační fond Hyundai podpoří projekty lokálního charakteru (realizované za pomoci místních obyvatel), které vycházejí z iniciativy komunity, místních organizací či obce a zapojují veřejnost do dění ve svém okolí.

Podpořeny budou zejména:

 • projekty, které jsou inovativního charakteru
 • projekty zapojující veřejnost
 • projekty podporující udržitelný rozvoj regionu / zlepšující stav životního prostředí
 • kulturní projekty, které jsou svého druhu iniciační (nové) a angažované (angažované umění, které reaguje na současné společenské problémy lokálního charakteru
 1. Profesionalizace existujících či nově vzniklých neziskových organizací

Nadační fond Hyundai je připraven podpořit aktivity vedoucí k rozvoji a stabilizaci organizace s cílem posílit její udržitelnost a větší soběstačnost.

Možné oblasti podpory:

 • rozvoj dobrovolnictví
 • posilování finanční stability organizace směrem k udržitelnosti (rozvoj fundraisingu, sociálního podnikání, hledání jiných zdrojů pomoci a podpory v rámci komunity)
 • tvorba strategického plánu organizace
 • zapojování komunity do aktivit organizace, aj.
 1. Mimořádné projekty

Nad rámec výše uvedených oblastí může Nadační fond Hyundai udělit výjimečnou podporu projektům, které přesně nespadají do žádné z definovaných oblastí podpory, ale které souvisejí s účelem Fondu a mají významný pozitivní dopad na veřejný zájem. Tyto zvláštní granty jsou zamýšleny k podpoře projektů s mimořádným přesahem nebo nezvyklých či jedinečných příležitostí k řešení společenských problémů. V rámci této oblasti Fond podpoří pouze omezený počet projektů.

Před podáním projektu v této kategorii, konzultujte Váš záměr s koordinátorkou.

Další informace

O příspěvek se mohou ucházet:

Právnické a fyzické osoby nekomerčního a nepolitického charakteru. Právnickými osobami se rozumí spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, církevní organizace, příspěvkové organizace, obce, sdružení a spolky obcí. V případě, že žadatelem je obec, budou upřednostněny projekty realizované ve spolupráci s neziskovými organizacemi a za účasti veřejnosti.

Zájmová geografická oblast

Nadační fond Hyundai podpoří projekty realizované v Moravskoslezském kraji. Rozhodující je pozitivní dopad a přínos aktivit projektu, nikoliv sídlo žadatele o nadační příspěvek či jeho partnerů v projektu.

Nadační fond Hyundai vítá zejména projekty realizované na území bývalých okresů Frýdek-Místek a Nový Jičín, především v obcích Dobrá, Dobratice, Horní Domaslavice, Nižní Lhoty, Nošovice, Raškovice, Vojkovice, Vyšní Lhoty a Skalice.

Upřednostněny budou projekty, které prokáží:

 • smysluplnost aktivit, jejich společenskou potřebnost a prospěšnost
 • vysokou míru aktivního zapojení veřejnosti do projektu
 • realizovatelnost projektu a přiměřenost rozpočtu
 • udržitelnost pozitivních dopadů projektu v budoucnosti
 • ztíženou financovatelnost z jiných zdrojů

Nebudou podpořeny projekty:

 • převážně investičního charakteru bez zjevného pozitivního přesahu pro danou komunitu
 • komerčního charakteru bez významného sociálního či environmentálního přesahu
 • bez jakéhokoliv zapojení veřejnosti
 • směřující k podpoře politických stran a hnutí
 • jednorázové, kulturně-zábavního charakteru bez výraznějšího komunitního přesahu

Maximální výše nadačního příspěvku je 500 000 Kč (minimální výše nadačního příspěvku není určena).

Vzhledem k charakteru podporovaných aktivit bývají projekty v maximální výši grantu podporovány velmi výjimečně. Obvyklá výše grantu se pohybuje do 250 000 Kč.

Povinné přílohy žádosti:
 • doklad o přidělení IČO
 • výroční zpráva organizace žadatele (v případě, že ji organizace vydává)
 • výkaz hospodaření za předchozí rok (platí pro obce, příspěvkové organizace, organizace s rozpočtem nad 1 mil. Kč)
Termíny realizace projektu:

Zahájení realizace projektu je možné nejdříve od 1. 1. 2023 (orientační termín), každopádně po podepsání smlouvy. Projekty musejí být ukončeny nejpozději do konce června 2024.

Pozn.: V případě nouzového stavu je možné, na základě žádosti, harmonogram realizovaného projektu posunout.

Harmonogram:
 • uzávěrka grantového kola je 24. září 2021 ve 14:00 hod.
 • projektová žádost se vyplňuje jen elektronicky na stránkách granty.nadaceosf.cz; před vyplněním formuláře je nutné organizaci žadatele do systému zaregistrovat (pokud v minulosti nežádala o podporu); pokyny pro vyplňování žádosti naleznete v příručce pro žadatele
 • výsledky grantového kola budou zveřejněny na začátku listopadu 2022
Více informací a kontaktní osoba:

V případě nejasností navštivte stránku nejčastější otázky a odpovědi týkající se programu. V případě, že na svou otázku nenaleznete odpověď, zašlete svůj dotaz na adresu nfh@nfh.cz (dotazy k obsahu projektu) nebo na adresu petr.svatos@osf.cz (dotazy k systému Grantys a případným technickým problémům).

Prosím, neposílejte projektové záměry mailem k posouzení. Nebudeme moci se jim věnovat. Děkujeme za pochopení.

Informační leták k případnému vyvěšení si můžete stáhnout zde: Nadace OSF_Nadacni fond Hyundai_letak.