Vyhlašujeme grantovou výzvu Nadačního fondu Hyundai 2023/2024

| Aktuality | Nadační fond Hyundai

Nadační fond Hyundai vyhlašuje otevřené grantové kolo pro období 2023/2024. Podpoříme neziskové organizace v Moravskoslezském kraji a jejich projekty, které rozvíjí jejich profesionalizaci, občanskou participaci, advokační práci a komunitní činnost. Grantové řízení spravuje Nadace OSF a je otevřené od 24. července do 6. října 2023 do 12.00.

Cílem Nadačního fondu Hyundai je podpořit v oblasti Moravskoslezského kraje, zejména na území bývalých okresů Karviná, Nový Jičín a Frýdek-Místek:  

 • ochranu a zlepšení životního prostředí
 • rozvoj občanské společnosti
Priority fondu: 
 • občanské aktivity a projekty iniciované komunitou / lokálního charakteru, které mají pozitivní dopad a přínos pro místní komunitu a komunitní život
 • projekty zaměřené na environmentální témata a zlepšování životního prostředí
 • projekty malých a místních organizací a obcí
 • vysoká míra aktivního zapojení veřejnosti a aktivních jednotlivců, včetně studentů
 • spolupráce místních aktérů – obec, nevládní organizace, knihovna, škola apod. 
 • mezigenerační sdílení
 • větší zapojení dobrovolníků a dobrovolnické aktivity na místní úrovni
Harmonogram:
 • uzávěrka grantového kola je v pátek 6. října 2023 ve 12:00 hod.
 • výsledky grantového kola budou zveřejněny v listopadu 2023
Tematické oblasti:
1. Občanská participace a advokační aktivity

Nadační fond Hyundai podpoří projekty, které:

 • zapojují veřejnost do rozhodovacích procesů v obci a podílejí se na tvorbě místních politik/nařízení/vyhlášek apod.
 • vedou ke spolupráci s veřejnou správou (samosprávou) a veřejnými institucemi 
 • kontrolují činnost politiků a veřejných institucí
 • směřují ke zlepšování výkonu veřejné správy, zejména v oblasti životního prostředí
 • podporují informovanost veřejnosti, transparentnost rozhodovacích procesů a nakládání s veřejnými prostředky
 • prosazují a hájí zájem místní komunity (advokační aktivity)

Možné oblasti podpory:

 • zapojení veřejnosti do komunitního plánování
 • příprava informační kampaně na lokální úrovni 
 • vzdělávání, konzultace a mentoring politiků, veřejných institucí a NNO v tématu občanské participace
 • poradenství, právní služby a konzultace pro občany
 • zapojení se do tvorby veřejných politik, vypracování odborných posudků a analýz na obranu veřejného zájmu v komunitě
 • advokační a lobbingové aktivity ve prospěch místní komunity
 • petiční akce, organizace místních referend apod.
2. Komunitní činnost

Nadační fond Hyundai podpoří projekty, které:

 • jsou zaměřeny na přípravu, pořádání a evaluaci vzdělávacích, volnočasových a integračních aktivit
 • podporují udržitelný rozvoj regionu / zlepšují stav životního prostředí
 • inovativním či angažovaným způsobem (uměním) reagují na současné společenské problémy lokálního charakteru
 • inovativním či netradičním způsobem aktivují místní komunitu, zapojují a propojují různé místní aktéry
 • podporují činnost místních spolků

Podpora se nevztahuje na:

 • projekty, které svou podstatou mají být financovány z obecních rozpočtů
 • projekty bez významného inovativního prvku
 • pravidelně se opakující kulturní aktivity (festivaly, koncerty)
 • realizaci sportovních turnajů a aktivit
 • poskytování sociálních služeb, zajištění vybavenosti zařízení sociální péče a jiných zařízení působících v sociální sféře
 • činnosti spolků či sdružení, které nemají dopad na místní komunitu (oddílové aktivity, zájezdy apod.)
3. Posílení občanských organizací

Nadační fond Hyundai podpoří projekty, které:

 • vedou k rozvoji a stabilizaci organizace s cílem posílit její udržitelnost a větší soběstačnost
 • podporují profesionalizaci organizace, zejména v oblasti řízení, fundraisingu a budování komunit, poskytování služeb a komunikace v rámci dané komunity, s místní samosprávou, spolupracujícími subjekty apod.
 • posilují znalosti a dovednosti organizace pro používání digitálních technologií s cílem zefektivnit práci a komunikaci v online prostředí

Možné oblasti podpory:

 • fundraisingové dovednosti, PR a marketing
 • tvorba strategického plánu organizace
 • práce s příznivci/klienty/cílovou skupinou, mapování potřeb komunity
 • síťování, sdílení zkušeností, spolupráce a zapojení do platforem
 • rozvoj dobrovolnictví
 • posílení digitálních kompetencí a nástrojů organizace
 
O příspěvek se mohou ucházet:

Právnické a fyzické osoby nekomerčního a nepolitického charakteru. Právnickými osobami se rozumí spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, církevní organizace, příspěvkové organizace, obce, sdružení a spolky obcí, knihovny, školy. V případě, že žadatelem je obec, budou upřednostněny projekty realizované ve spolupráci s neziskovými organizacemi a za účasti veřejnosti.

Rozhodující je místo realizace projektu, nikoliv sídlo žadatele o nadační příspěvek či jeho partnerů v projektu.

 
Období realizace projektu: 

Zahájení realizace projektu je možné nejdříve od 1. 1. 2024, projekty musejí být ukončeny nejpozději do konce června 2025.

 
Maximální výše nadačního příspěvku:

500 000 Kč 

Minimální výše nadačního příspěvku (grantu) není určena. Vzhledem k charakteru podporovaných aktivit bývají projekty v maximální výši podporovány velmi výjimečně. Obvyklá výše grantu se pohybuje do 250 000 Kč.

Kritéria výběru:
 • smysluplnost aktivit, jejich společenská potřebnost a prospěšnost
 • realizovatelnost projektu a přiměřenost rozpočtu
 • udržitelnost pozitivních dopadů projektu v budoucnosti
 • ztížená financovatelnost z jiných zdrojů
Postup podávání žádostí:
 • Celé znění výzvy a podrobné informace najdete zde.
 • Projektová žádost se vyplňuje jen elektronicky na stránkách https://granty.nadaceosf.cz/. Před vyplněním formuláře je nutné žadatele do systému zaregistrovat (pokud v minulosti nežádal o podporu).
 • Informace pro vyplňování žádosti naleznete v příručce pro žadatele.

V případě nejasností navštivte stránku nejčastější otázky a odpovědi týkající se programu.

Prezentace z informačního webináře pro zájemce o grant ze 7. 9. 2023.

V případě, že na svou otázku nenaleznete odpověď, neváhejte se s dotazem nebo žádostí o konzultaci či konkrétní tipy obrátit na koordinátorku projektu:

Anna Zach Kapustová
anna.kapustova@osf.cz, , tel: +420 731 874 331

Kontaktní osoba pro případ technických potíží s přípravou a předložením žádostí v databázi Grantys:
Petr Svatoš – IT Manager
podpora.grantys@osf.cz , tel: +420 226 227 733