Letní škola Platformy pro včasnou péči zesílila význam včasné péče

| Tiskové zprávy | Včasná péče

Na čtyři desítky poskytovatelů včasné péče a členů Platformy pro včasnou péči se nedaleko Olomouce v ekocentru Sluňákov sešlo na již třetí letní škole Platformy pro včasnou péči. Cílem setkání bylo prohloubit vzájemnou spolupráci mezi členy Platformy, učení se od sebe navzájem a sdílení přístupů a zkušeností s tématem včasné péče. Na letní škole bylo rovněž zvoleno odborné kolegium Platformy. To je tvořeno respektovanými osobnostmi z praxe a společenského života. Letní škola se uskutečnila za podpory Nadace OSF.

Platforma pro včasnou péči se věnuje podpoře a rozvoji včasné péče v Česku. Cílem Platformy je prosazovat a hájit služby a programy poskytované nejen ohroženým dětem a podpořit vybudování funkčního systému včasné péče u nás. 

Týden plný inspirace, sebevzdělávání, diskuzí a dobré praxe ve včasné péči zahájila předsedkyně Platformy pro včasnou péči, Pavlína Kráčmarová. „Včasná péče v sobě zahrnuje komplexní a ucelené programy pro děti a rodiče, které jsou vytvořené na základě individuálních potřeb dětí a rodin. Důležité je zároveň, abychom v poskytování programů byli operativní a ideálně propojili zdravotní, sociální a vzdělávací oblast. Víme totiž, že za každou jednu korunu investovanou do včasné péče, se státu vrátí 3 – 4 koruny, jde tedy o velmi ziskovou sociální investici,“ vysvětlila význam včasné péče. Včasná péče může probíhat jak v přirozeném prostředí, tak v rodinných, komunitních centrech, předškolních klubech nebo v mateřských či základních školách. 

Jedním z hostů letní školy byla i PhDr. Pavla Šimůnková, z týmu oddělení předškolního, zájmového, speciálního a základního uměleckého vzdělávání, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. „Platforma nám přináší cenné postřehy z praxe a spojují nás také společné cíle ve vzdělávání předškolních dětí. Od Platformy získáváme mnoho zajímavých podkladů a příkladů dobré praxe, se kterými následně pracujeme. V minulosti jsme například využili zkušenosti z terénu při tvorbě metodické příručky Komunikace se zákonnými zástupci dětí v mateřské škole, která je k dispozici na jednotném metodickém portálu MŠMT Edu.cz. Důležité je i to, že Platforma sdružuje organizace z celého Česka, čímž nám předává relevantní data za jednotlivé kraje,“ shrnula dosavadní spolupráci s Platformou.

Důležitou událostí letní školy bylo valné shromáždění členů Platformy, kteří zvolili nové odborné kolegium Platformy pro včasnou péči. Kolegium bude poradním orgánem Platformy, bude podporovat kvalitu a šířit v odborné veřejnosti debatu nad tématem včasné péče. 

Složení kolegia: 

PhDr. Ivan Gabal – český sociolog, bývalý politik, dlouholetý člen Ústavu pro filosofii a sociologii Akademie věd. 

Mgr. Jaroslava Simonová Ph.D – Pedagogická fakulta UK – Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání – spoluautorka řady výzkumu o předškolním vzdělávání. 

prof. PhDr. Radek Ptáček Ph.D – profesor lékařské psychologie, klinický psycholog, výzkumník. Věnuje se též vzdělávání lékařů, soudců a sociálních pracovníků. V roce 2018 se stal prezidentem největšího světového kongresu o ochraně dětí.

Lucie Fuková – vládní zmocněnkyně pro záležitosti romské menšiny, vedle práce pro neziskový sektor, byla koordinátorka Evropského roku rovných příležitostí pro všechny pod Úřadem vlády, romská poradkyně na Magistrátu města Pardubice nebo působila jako garantka sociální inkluze.

Velké ohlasy mezi účastníky vyvolalo vystoupení zakladatele organizace Ara Art Davida Tišera. Prostřednictvím Ara Art David pomáhá romské LGBTQ+ komunitě, romským neziskovým organizacím a věnuje se uměleckým projektům. David mluvil o aktivismu, kultuře Romů, o historii této nejpočetnější národnostní menšiny u nás, ale i o sociálním vyloučení Romů, kvůli čemuž mají Romové omezený přístup k příležitostem, které jsou běžně dostupné ostatním členům společnosti.

Na včasnou identifikaci ohroženého dítěte se zaměřila členka odborné Rady Platformy pro včasnou péči Anna Beková, která zároveň působí v organizaci Society for All, jež realizuje Projekt Signály. Ten pomocí funkčních nástrojů, jako je například Karta KID, zlepšuje systém včasné identifikace ohrožených dětí.

Posláním Platformy pro včasnou péči jsou systémové změny v oblastech, které jsou pro včasnou péči zásadní. „Platforma chce přispět ke školní úspěšnosti ohrožených dětí a zamezit jejich předčasným odchodům ze vzdělávání. Každé dítě by mělo naplnit svůj potenciál, je jedno odkud pochází,“ zahájili vystoupení věnované advokacii Platformy Petr Pabian a Štěpán Drahokoupil z advokačního týmu Platformy. Následně probíhala společná diskuse k přípravě nové legislativy na ochranu dětí a podpory rodin, kterou plánuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Platforma pro včasnou péči i řada členských organizací působí v pracovních skupinách, které mají připravit věcný záměr zákona. 

Dále se s účastníky věnovali důležitým aspektům advokační práce a zmínili i pravidelná jednání Platformy pro včasnou péči s MŠMT a MPSV

Své zkušenosti s advokační prací sdílely dvě členské organizace Platformy, chrudimská Amalthea a vítkovské Centrum inkluze. Obě organizace realizovaly úspěšné advokační kampaně zaměřené na poskytování obědů zdarma do škol pro děti z chudých rodin.

Lucie PleškováUNICEF představila zahraniční model tzv. Home visitingu, (program návštěv doma), který vznikl ve spolupráci Světové zdravotnické organizace a UNICEF. Jedná se o univerzální model rozvoje dětí v raném věku za pomoci podpůrné osoby, přičemž klíčová je práce s rodiči. 

Podnětná byla i diskuse s aktéry včasné péče na Olomoucku. Předmětem debaty byla podpora vzdělávání v mateřských a základních školách, rozvoj kvality vzdělávání a mezioborová spolupráce. V odborném panelu byly Mgr. Barbora Mikysková vedoucí projektu a odborný koordinátor projektu MAP III Vyškovsko, Mgr. Martina Šterclová, sociální pracovník, metodik sociální práce a veřejného opatrovnictví, oddělení sociální pomoci, Odbor sociálních věcí, Olomoucký kraj, Bc. Helena Zbořilová, referentka sociálně-právní ochrany dětí, Odbor sociálních věcí oddělení sociálně-právní ochrany, Olomoucký kraj, Mgr. Ivana Čagánková, zakladatelka a výkonná ředitelka organizace Rodinka a Petra Marečková asistentka prevence kriminality ve Šternberku.

Během celého týdne letní školy probíhaly workshopy zaměřené na inovaci v sociální práci a sebevzdělávání. Lektorka Zdeňka Štefanidesová se věnovala attachmentu a práci s dětmi s narušenou vztahovou vazbou. 

Podnětná byla i debata s romským učitelem v mateřské škole Tomášem Velzlem, který se zároveň věnuje dramaterapii a pro účastníky letní školy představil jedno ze svých tematicky laděných vystoupení. 

Za pomoci facilitátora Štefana Schwarce účastníci nacházeli nové myšlenky a nápady související s tématem včasné péče. I díky tomu se mohli navzájem obohatit a zkvalitnit tak svou práci, aby bylo možné dosahovat trvalých změn v systému služeb pro rodiny a děti.

O Platformě pro včasnou péči

Platforma pro včasnou péči je nezisková organizace, která se věnuje podpoře a rozvoji včasné péče v Česku. Platforma vznikla v lednu 2020. U jejího zrodu stály: Nadace Albatros, Nadace České spořitelny a Nadace OSF, které Platformu podporují dodnes. V únoru 2023 vznikl samostatný spolek Platforma pro včasnou péči. V současné době má Platforma 54 členských organizací z celého Česka, které se v různé míře zaměřují na včasnou péči. Platforma je i nadále otevřena dalším spolupracujícím odborníkům, institucím a donorům.

O včasné péči: 

Včasná péče se zaměřuje na podporu dětí od narození do 8 let věku. Zahrnuje zdravotní, sociální a vzdělávací aspekt a je preventivního charakteru. Pomáhá naplnit potenciál dítěte a zvýšit jeho úspěšnost ve vzdělávání, a tím i v životě. Snižuje nerovnosti, které jsou dané socioekonomickým a sociokulturním prostředím. Včasná péče může probíhat jak v přirozeném prostředí, tak v rodinných, komunitních centrech, předškolních klubech nebo mateřských či základních školách. Za každou 1 Kč investovanou do včasné péče, se státu vrátí 3 – 4 Kč. 

Kontakt pro média:

Vlasta Holéciová

vlasta.holeciova@vcasnapece.cz

tel.: +420 775 459 295, www.vcasnapece.cz