fbpx

Soutěž Společně otevíráme data 2020

Společně otevíráme data je soutěž, která tradičně oceňuje aplikace postavené na otevřených datech. Letos změnila svou podobu tak, aby reflektovala významnou roli technologií pro každodenní život, roli občanské společnosti v digitální oblasti, a témata, která Nadace OSF považuje za klíčová.

Kritérium práce s otevřenými daty zůstává důležitým, ale ne nezbytným kritériem pro přihlášení do soutěže. Vyhlášení vítězů soutěže proběhlo v rámci online akce Civic Tech Open s podtitulem Občanský sektor digitálně. Součástí bylo také vyhlášení finalistů soutěže Na Stojáka: Neziskovky v digi světě a panelová debata na téma Jak být aktivním občanem v digitálním světě, které se zúčastnili Jan Böhm z organizace Lékaři bez hranic, Radka Bystřická z TechSoup, Eva Pavlíková z Česko.Digital a Josef Šmída z Nadace OSF. 

Podívejte se na záznam:

Do soutěže Společně otevíráme data se mohli přihlásit zájemci z řad veřejnosti, neziskových organizací, veřejných institucí, studentů i firem. Každý vítěz obdržel 30 000 Kč na další rozvoj aplikace. Soutěžilo se v 5 kategoriích, v každé z nich vyhrála 1 aplikace.

Přehled vítězů

Životní prostředí a klimatická krize 

V oblasti životního prostředí chceme navázat na úspěšné klimatické Open Data Expo, které ukázalo, že datová problematika je pro oblast klimatu a ochrany životního prostředí klíčová. V ČR zažíváme v této oblasti posun také z hlediska otevírání veřejných dat. Chceme touto cestou přispět k řešení klimatické krize.

Porota: Jiří Sekera, Martin Dvořák, Kristina Zakopčanová, Jan Boček a Pavla Jenková
Vítěz: Kam s ním?
Tvůrce: Ukliďme Česko, z. s.
Odkaz: www.kamsnim.cz 
Popis aplikace: Aplikace komukoliv poradí, kde můžete legálně a v drtivé většině i bezplatně odevzdat jakoukoliv věc, které se chce zbavit. Cílem je, aby maximum „odpadů“ končilo tam, kde je ještě někdo využije, resp. v cirkulárním systému (upcyklace, reuse, recyklace…) a ne v přírodě, či ve směsném odpadu (a tím pádem na skládkách, případně ve spalovnách). 

Vzdělávání  

Oblast vzdělávání si za poslední půl rok prošla obrovským skokem. Masivní digitalizace v době krize zapříčinila, že digitální technologie se dostaly o mílové kroky blíž k žákům, studentům, pedagogům, rodičům a dalším. Rychlá implementace s sebou rovněž přináší rizika, zejména, pokud jde o mladistvé. Chceme proto podpořit rozvoj v oblasti vzdělávání, který umožní bezpečné užívání digitálních technologií.

Porota: Ondřej Filip (CZ.NIC), Lenka Franková (Oživení), Radka Bystřická (TechSoup), Dušan Chlapek (VŠE), Jiří Marek
Vítěz: ICT vybavení škol zřizovaných Plzeňským krajem
Tvůrce: Karel Rejthar a Pavel Valenta 
Odkaz: zde
Popis aplikace: Dopad aplikace je takový, že na jejím základě se vyhodnocují školy, kolik prostředků půjde do ICT v dané škole. Jsou školy, kde převážná část techniky je starší 10 let, tak tam je třeba alokovat vyšší částky. Z ohledem na COVID a distanční výuku, se jeví jako nezbytné mít podobné aplikace k dispozici. 

Partnerem kategorie je: CZ.NIC

Zdraví

Zdravotní oblast ušla za poslední rok v oblasti digitalizace velký kus cesty. ÚZIS otevírá data a koronavirová krize navíc ukázala, jak jsou kvalitní data potřebná pro přijímání klíčových adresných opatření při ochraně a garanci veřejného zdraví. Chceme proto podpořit projekty, které pomáhají tuto oblast digitálně rozvíjet a ukazují budoucí cestu, kam se bude v příštích letech zdravotnictví ubírat.

Porota: Ivo Minařík (Svět Chytře), Jaroslav Broža (NKÚ), Martin Komenda, Tomáš Studeník (Insane Business Ideas) a Michaela Privalincová
Vítěz: Mapa autismu
Tvůrce: Naděje pro děti úplňku, z. s.
Odkaz: mapaautismu.cz
Popis aplikace: Mapa autismu slouží jako inspirace k získání celkového přehledu o počtech lidí s nejrůznějšími typy zdravotního postižení nebo znevýhodnění. Bez těchto dat není možné dobře plánovat sociální a zdravotní služby. Díky Mapě autismu jsou dnes k dispozici nejen veřejnosti, ale i institucím státní správy, které jsou odpovědné za plánování a poskytování těchto služeb. Daty mimochodem disponuje ÚZIS, LPS ČSSZ a ÚP ČR, donedávna nebylo možné je získat ani prostřednictvím zákona o svobodném přístupu k informacím, ani na základě nadrezortního rozhodnutí vládní pracovní skupiny. 

Partnerem kategorie je: Insane Business Ideas s.r.o.

Městská data 

Městská data jsou důležitá pro plánování a rozvoj měst a života v něm. Pomáhají vedení měst svá rozhodnutí opírat o fakta, podobně jako jejich občanům, ať už jde o mobilitu, kulturu nebo společenský život. Městská data se navíc v posledních letech rapidně rozvíjí. Praha, Brno, Olomouc a další města již mají funkční (open) datové platformy, vyvíjejí aplikace, spolupracují se soukromou sférou. Chceme tento trend podpořit, nejen proto, že ve městech žije převážná část naší populace, ale i proto, že města mají zásadní vliv na celkový rozvoj naší společnosti.
Porota: Michal Hrušecký (Turris), Ondřej Profant (PS), Michal Kubáň (Ministerstvo vnitra), Miroslav Umlauf (Avast), Marie Vítová Dušková (MVČR)
Vítěz: Hlasování města Děčín
Tvůrce: Statutární město Děčín
Odkaz: hlasovani.mmdecin.cz 
Popis aplikace: Základ aplikace vznikl na objednávku města Děčín jako výstup hackathonu studentů Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Podmínkou města bylo, že aplikace bude vyvinuta jako open source. Následně, za stejných podmínek  si nechalo město aplikaci upravit do funkčního stavu a nedalo ji programátory vypublikovat ji na GitHub. Město aplikaci aktuálně provozuje na vlastní technické infrastruktuře, nicméně je naplánováno ji přesunout do krajské datové platformy Portabo. Aplikace mohou velmi snadno využít další města, zejména pokud používají stejný hlasovací systém (Ministr) pro jednání zastupitelstva. V plánu je i další rozvoj aplikace; především vylepšení uživatelského prostředí nebo propojení jednotlivých bodů hlasování na jejich konkrétní usnesení. Žádoucí by bylo i tématické členění bodů hlasování například využitím NLP, což je však nad rámec možností města.

Partnerem kategorie je: Turris

Speciální kategorie COVID-19

Speciální kategorií bude „Covid-19“. Rozhodli jsme se pro tuto kategorii proto, protože si uvědomujeme rozmach digitálních technologií v období koronavirové krize a zároveň víme, že předchozími kategoriemi bychom mohli vyloučit některá smysluplná řešení. Chceme tím podpořit digitální „emergency“ projekty, které pomohly při řešení koronavirové krize a opět tím poukázat na důležitost práce s daty.

Porota: Václav Muchna (Y Soft), Dita Přikrylová (Czechitas), Pavlína Hořejšová (Ashoka), Michal Bláha (Hlídač státu) a Martin Šůs – Apitalks
Vítěz: Přehled odběrových míst na COVID-19 v Praze a Středočeském kraji
Tvůrce: Operátor ICT
Odkazcovid.praha.eu
Popis aplikace: Klíčovým dopadem je zvýšení informovanosti veřejnosti v krizové situaci prudkého nástupu druhé vlny onemocnění COVID-19, kdy státní struktury nenabídly jednoduše použitelný způsob orientace v odběrných místech. Proto Hlavní město Praha reagovalo vytvořením systému, který v sobě sceluje nabídku odběrných míst za Prahu a Středočeský kraj (tyto dva územněsprávní celky fungují v řadě ohledů propojeně), a umožňuje veřejnosti rychlou orientaci a výběr v okamžiku, kdy se často prudce zhoršuje zdravotní stav nakažených. Proto, pokud to nezajistí veřejná správa, je klíčové jim v této situaci nabídnout co nejpřímočařejší přístup k nezbytným informacím alespoň ze strany samosprávy.

Partnerem kategorie je: Y Soft 


Kritéria hodnocení:

Společenský dopad – Aplikace a její využití má prokazatelný pozitivní společenský dopad. 

Kritérium „společenský dopad“ chápeme jako aktivní příspěvek k žádoucí změně (např. opírající se o vědecké poznání) nebo rozvoji takových elementů ve společnosti, které svojí charakteristikou posilují naše práva a tím naše postavení a situaci ve společnosti. Jinými slovy, společenský dopad chápeme jako kladný jev, který prokazatelně pomáhá posilovat naše ústavní hodnoty, spravedlnost, práva a svobody. Jde o abstraktní kritérium, které bude hodnoceno na základě poskytnutých informací.

Open Source – zdrojový kód Aplikace je otevřený 

Kritérium Open Source bude hodnoceno na základě doložených informací, nakolik produkt stojí na poskytnutém otevřeném zdrojovém kódu, a jeho kvalitě.

Otevřená data – Aplikace pracuje s otevřenými daty

Kritérium Otevřená data, alespoň část funkcionality musí být postavena na Otevřených datech, nebo sama Otevřená data publikovat (pokud Aplikace není postavena na Otevřených datech, musí Soutěžící alespoň část použitých dat publikovat jako Otevřená data, a to na stejném místě, jako je umístěna Aplikace, popř. v Aplikaci uvést hypertextový odkaz na jejich umístění. Současně Soutěžící musí uvést hypertextový odkaz na umístění využitých anebo publikovaných Otevřených dat v registračním formuláři. Pokud bude Aplikace využívat data, která nejsou ve formátu Otevřených dat, musí se jednat o data veřejně dostupná, která lze pro účely Aplikace legálně využít, a jejichž podmínky užití umožňují Soutěžícímu legálně publikovat alespoň část používaných dat jako Otevřená data.

Občanská participace – Aplikace prokazatelně posiluje aktivní občanství

Kritériem občanská participace budeme hodnotit úroveň zapojení občanů do řešení problému, ke kterému byl daný produkt vytvořen. Budeme hodnotit jak individuální občanskou participaci, tak kolektivní (potenciál). Občanskou participací chápeme jako účast občana ČR na věcech veřejných. Jde o abstraktní kritérium, které bude hodnoceno na základě poskytnutých informací.

Transparentnost – Aplikace prokazatelně pomáhá posilovat transparentní  jednání a postupy

Kritériem transparentnost budeme hodnotit roli produktu ve věcech posilující transparentnost lidského jednání a aktivní protikorupční jednání, ať už jde o procesy a reálie týkající se státu a veřejné správy, samosprávy, komunity či dalších subjektů z kategorie „soukromé právnické osoby“. 

Dostupnost – Aplikace je charakterem inkluzivní, pomáhá vyrovnávat společenské nerovnosti

Kritériem dostupnost budeme hodnotit inkluzivní rovinu produktu. Jinými slovy, budeme hodnotit, nakolik je produkt (aplikace) dostupný široké veřejnosti, nakolik je digitálně inkluzivní, zda je designovaný s respektem k rozmanitosti ve společnosti, specifickým potřebám a / nebo nakolik produkt (aplikace) myslí na hospodářská, sociální a kulturní práva všech lidí bez rozdílu.

Kompletní pravidla jsou ke stažení zde: Pravidla soutěže Společně otevíráme data 2020.