Bez PAStí – podpora začleňování dětí s autismem do běžných škol

Datum realizace: 1. 4. 2022 - 30. 9. 2023
Částka: 83796 EUR
Organizace: Osvětová beseda, obecně prospěšná společnost

V rámci projektu vznikne celorepubliková síť podpory dětí s poruchami autistického spektra a jejich rodičů. Hlavním cílem projektu je inspirovat se islandskou praxí začleňování dětí s PAS do běžného vzdělávacího proudu, přenést její prvky v maximální možné míře do ČR a vytvořit ve všech krajích centra podpory dětí s PAS a jejich rodin. Výstupem projektu bude podrobná metodika začleňování dětí s PAS do běžného vzdělávacího proudu, kazuistika s příklady dobré praxe a akreditovaný kurz přípravy dětí s PAS na vstup do běžné základní školy pro vyučující mateřských a základních škol.