Dosažení účinných opatření v zájmu ochrany přírody a krajiny ve vybraných správních řízeních, která porušují veřejný zájem

Datum realizace: 1. 6. 2021 - 31. 5. 2022
Částka: 77625 CZK
Organizace: Okrašlovací spolek čelákovický

Cílem projektu je zefektivnit úspěšnost spolku v několika konkrétních správních řízeních ve prospěch ochrany zvláště chráněných druhů (dále jen ZCHD, dle zák. 114/1992 Sb.) coby veřejného zájmu. Členové spolku od roku 2017 zorganizovali tři odborné exkurze a kurzy v oblasti ve spolupráci s Českou botanickou společností, provedli desítky průzkumů v ploše asi 100 km2, vypracovali závěrečné zprávy a připomínky k ÚP. Začali se zapojovat do správních řízení, ve kterých hájí zájmy ochrany přírody. Prostředky budou použity na právní služby a povedou ke zlepšení nedostatečné správní činnosti úřadů.