Nebudu obětí!

Datum realizace: 1. 6. 2015 - 30. 4. 2016
Částka: 760188 Kč
Organizace: Sdružení pro integraci a migraci, o.p.s.

Projekt se zaměřuje na oblast domácího násilí s migračním prvkem. Řeší specifické potřeby cizinek i cizinců, kteří byli či jsou ohroženi a zasaženi domácím násilím, nevyhýbá se ale ani reflexi opačných situací, kdy jsou oni sami původci tohoto násilí. Souborem aktivit chce projekt toto násilí eliminovat a minimalizovat jeho následky. Stojí na 3 pilířích : a) analytická a koncepční práce, b) přímá práce s cílovou skupinou, c)preventivní a podpůrná opatření, vč. osvěty a medializace. Mezi výstupy patří analýza cizinecké a azylové legislativy v kontextu postavení závislých osob, vč. návrhů na řešení problému či realizované právní a sociální poradenství konkrétním osobám. Výstupem bude i vzdělávací seminář pro pomáhající organizace, doplněný praktickým manuálem s osvědčenými postupy pro práci s cizinci, ohroženými tímto násilím. Počítáme i s letáky v jazykových mutacích s návodem pro osoby postižené domácím násilím, jak situaci řešit, s ohledem na specifika, daná migračním statusem. Projekt bude realizovat SIMI spolu s českou NNO Acorus a norskou NNO SEIF.