PŘES PŘEKÁŽKY – Podpora dětí se SVP

Datum realizace: 1. 3. 2020 - 28. 2. 2021
Částka: 250000 CZK
Organizace: Spolu, z. s.

Cílem projektu je prostřednictvím poradenství, vzdělávání a advokační činnosti umožnit dětem se specifickými vzděl. potřebami (SVP) dosáhnout maxim. vzdělávacího potenciálu. Podpora je určena dětem se zdravotním a sociálním znevýhodněním, bez ohledu na jeho druh. Jedná se o děti s tělesným, mentálním, smyslovým hendikepem, kombinovanými vadami, soc. znevýhodněné děti, žáky migranty, ale i děti (mimořáně) nadané, u nichž dochází k porušování práva na kvalitní vzdělávání, ať už vyčleňováním z hlavního vzdělávacího proudu nebo nedostatečným zajištěním podpory v různých typech a stupních škol.