Ženy za pultem. Proměny práce a pracovních podmínek domácích a zahraničních pracovnic v obchodu

Datum realizace: 1. 5. 2015 - 30. 4. 2016
Částka: 819000 Kč
Organizace: Multikulturní centrum Praha, z.s.

Práce a pracovní podmínky žen v různých ekonomických odvětvích byly dlouhodobě stranou zájmu sociálních věd, jakož i ženských organizací. Výjimku představují otázky spojené s platovou nerovností mužů a žen anebo slaďování pracovního a rodinného života. Tento projekt, který zahrnuje výzkumné, pedagogické a publikačně-komunikační části, se zaměří na proměny práce a pracovních podmínek v odvětví obchodu. Jedná se o odvětví s vysokým podílem zaměstnaných žen a rovněž vykazuje rostoucí zastoupení práce zahraničních pracovnic a pracovníků. Projekt se zaměří na problematické aspekty práce v obchodech spojené s agenturním zaměstnáváním, tlakem na snižování nákladů, či negativními dopady flexibility vyžadované zaměstnavateli po domácích a zahraničních pracovnicích a pracovnících. Projekt ve spolupráci s akademickým prostředím, odbory a relevantními aktéry státu přispěje k prohloubení diskuze o problémech zaměstnávání žen a cizinců.