ROK POTÉ – Výsledky výzkumu prezentují dopady reformy společného vzdělávání

  • Rok vydání: 2018
  • Organizace: Nadace OSF
  • Publikace ke stažení:

Před koncem školního roku 2016/2017 bylo uskutečněno reprezentativní šetření, jež mělo za cíl zmapovat zavádění změn v podpoře vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) platných od září 2016 a označovaných jako společné vzdělávání. Přestože ještě stále trvá takzvané přechodné období, kdy dochází k souběhu původní a nové legislativy, cílem šetření bylo zjistit, jak nastupující změny vnímají ředitelé a učitelé základních škol a jak celkově hodnotí zkušenost s poskytováním podpůrných opatření žákům, kteří je potřebují.

Aktuální zpráva přináší zjištění o změnách ve školách a třídách z pohledu ředitelů a učitelů, ukazuje, v čem nová legislativa prospěla a kde přetrvávají překážky v úspěšném vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Popisuje zkušenosti škol se společným vzděláváním,
s financováním podpůrných opatření a se související administrativou. Dále představuje zjištění o informovanosti pedagogů ohledně legislativních změn označovaných jako společné vzdělávání, o metodické podpoře poskytované školám, o realizaci vybraných podpůrných opatření, o vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti inkluzivního vzdělávání a v neposlední řadě o spolupráci škol se školskými poradenskými zařízeními a dalšími subjekty.