Kvíz k 30 letům svobody

| Aktuality | Občanská společnost

Nadace OSF vznikla na začátku 90. let, aby po pádu komunismu pomohla nastartovat v České republice demokratické procesy a přispěla k rozvoji svobodné a otevřené společnosti. Do ČR jsme přinášeli nová témata, propojovali aktivní lidi, kteří se zajímají o dění kolem sebe, a iniciovali rozvoj občanské společnosti. 30 let od Sametové revoluce jsme stále věrni našemu poslání. Pomáháme utvářet společnost, která aktivně chrání a rozvíjí svobodu a požaduje, aby právo a zákony platily pro všechny, bez rozdílu.

Témata, kterým se věnujeme, si nevybíráme náhodou. Pracujeme v oblastech důležitých pro rozvoj otevřené společnosti a demokracie. Jak dobře je znáte? Víte, jak je na tom Česká republika v oblasti občanské participace, otevřených dat či vzdělávání? Své znalosti jste si mohli otestovat v našem kvízu na Facebooku nadace. Jak to dopadlo a jaké jsou správné odpovědi? Čtěte dál.

Otázka č. 1: 

Tipnete si, kolik procent lidí v České republice v letech 2013 – 2014 kontaktovalo politiky, tedy využilo možnosti zapojit se do demokratického vládnutí mimo volební místnost?

A. 7% (odpovědělo 93% zpovídaných) 
B. 14% (odpovědělo 7% zpovídaných) 

Správně je 7 procent. Každý z nás se může podílet na fungování naší země, většina volí cestu účasti ve volbách, kde si zvolí své zástupce a zástupkyně (poslední data ukazují účast kolem 60% v parlamentních volbách). Tím ale možnosti občanů, jak se zapojovat do demokracie nekončí. Občané, občanky mají možnosti navštěvovat, psát, prostě kontaktovat své zástupce.

Chceme, aby občané a občanky měli znalosti a praktické dovednosti k tomu, aby mohli se svými politiky vyjednávat a prosazovat změny. Chceme, aby měli dovednosti spojené s advokační prací ve prospěch veřejného zájmu. Proto jsme v roce 2018 založili Advokační fórum, jehož cílem je dlouhodobě a systematicky podporovat občany, občanky a neziskové organizace v jejich úsilí o pozitivní společenské změny. Participace občanů je totiž nezbytnou podmínkou pro fungující demokracii. A 30 let po revoluci je stále na čem pracovat. A kdy jste naposledy napsali poslanci nebo poslankyni vy? #pečujemeodemokracii #30let

Otázka č. 2

Kolik si myslíte, že je v České republice knihoven?

A. kolem 5 000 (odpovědělo 23 % zpovídaných)
B. kolem 7 000 (odpovědělo 77% zpovídaných) 

V roce 2016 bylo v České republice 5 337 knihoven, v nichž bylo zaregistrováno téměř 1 400 000 čtenářů – to je nejhustší síť veřejných knihoven na světě. Veřejné knihovny poskytují přirozené místo pro rozvoj kritického myšlení a mediální gramotnosti, klíčových dovedností v době dynamického rozvoje digitálních technologií a rozšiřující se mediální nabídky. Knihovny vytváří prostor pro neformální vzdělávání a podhoubí pro rozvoj aktivního občanství.

V nadaci jsme podpořili programy pro veřejnost v knihovnách v Královéhradeckém, Ústeckém a Moravskoslezském kraji, zaměřené na posílení mediální gramotnosti. Podpořili jsme semináře pro pedagogické pracovníky v knihovnách na téma mediální výchovy ve všech čtrnácti krajích Česka. Mediální gramotnost a kritické myšlení jsou pro nás stavebními kameny otevřené, sebevědomé a zmocněné společnosti, která je nezbytná pro fungující demokracii. S proměnami a inovacemi digitálním věku je i 30 let po revoluci na čem pracovat.
 

 

Otázka č. 3 

Kolik procent českých dětí chodí nerado do školy?

A. 21 % (odpovědělo 6% zpovídaných)
B. 32% (odpovědělo 94 % zpovídaných) 

32% všech dětí chodí nerado do školy. Vyplývá to z mezinárodního výzkumu TIMMS realizovaného v 70 zemích světa. Česká republika má mezi nimi nevalné prvenství. Jsme zemí, kde mají žáci největší odpor ke škole a zhoršující se vztah k jednotlivým předmětům (mezinárodní průměr je 14 %).

Chceme, aby byla v České republice každá veřejná škola kvalitní a rodiče nemuseli přemýšlet, do které dají své dítě. Budou totiž vědět, že špičkovou kvalitu dostanou všude. Jejich děti budou připraveny na svět, který je čeká, a budou úspěšné, sebevědomé a spokojené. I to je vizí Nadačního fondu Eduzměna, jehož je Nadace OSF spoluzakladatelem. Jeho cílem je, aby se všechny děti učily rádo, naplno, s radostí. K tomu jsou potřeba dílčí systémové změn ve vzdělávání, které povedou ke komplexní společenské proměně. Stejně, jako se za posledních 30 let proměnily potřeby společnosti, je třeba proměnit i vzdělávací systém. Budeme na tom pracovat.

Otázka č. 4

Víte, kdo a kdy podepsal za Českou republiku Prohlášení ze Salamanky, přelomový mezinárodní dokument vyzývající k inkluzivnímu vzdělávání?

A. vláda Václava Klause st. (odpovědělo 68% zpovídaných)
B. Kateřina Valachová (odpovědělo 32 % zpovídaných) 

Správná odpověď je vláda Václava Klause st. v roce 1994. Podpisem Prohlášení ze Salamanky zavázala vláda Českou republiku k tomu, aby co nejrychleji zajistila přístup ke vzdělávání v běžných školách dětem, mladým lidem a dospělým se speciálními vzdělávacími potřebami. Prohlášení dosud podepsalo 92 zemí.

Z Prohlášení ze Salamanky vycházíme i v naší práci. Přes 25 let se systematicky věnujeme oblasti vzdělávání, protože věříme, že společné vzdělávání je klíčem ke vzájemnému respektu a porozumění. Je to pro nás jedna z cest vedoucích k soužití bez předsudků. A 30 let po revoluci je stále na čem pracovat. V současnosti se Česká republika řadí na nelichotivou 6. nejhorší příčku mezi evropskými zeměmi v podílu dětí vzdělávaných mimo hlavní vzdělávací proud. Proto v nadaci propojujeme relevantní aktéry v oblasti vzděláváni, udělujeme granty a prosazujeme kvalitní zákony. Soustředíme se hlavně na systémovou změnu, spoluzaložili jsme tak Nadační fond Eduzměna. Rovné šance jsou pro nás základem demokratické společnosti, o kterou je třeba pečovat.

Otázka č. 5

Co znamená anglický výraz “watchdog”?

A. špión (odpovědělo 5% zpovídaných)
B. hlídací pes (dopovědělo 95% zpovídaných)

Správně je „hlídací pes“. Slovní spojení se užívá k označení subjektu – jedince nebo organizace – jejichž cílem je sledovat korektnost a morální integritu politických činitelů, úřadů, státních organizací či firem. Watchdog v tomto smyslu je „hlídacím psem“ určitých mechanismů uvnitř společnosti, například jejich demokratických principů.

Nadace OSF začala v České republice jako jedna z prvních podporovat organizace, které se zaměřily na kontrolu správy věcí veřejných. V minulosti jsme podpořili například Oživení, Transparency, Nesehnutí, KohoVolit, Iuridicum Remedium, Zelený kruh, Frank Bold nebo Otevřenou společnost. Bez organizací, které by poukazovaly na netransparentní a nedůvěryhodné rozhodování zastupitelstva v obci či městě, monitorovaly činnost politiků a veřejných institucí a hájily tak zájmy veřejnosti, nemůžeme mít fungující demokracii. Proto i 30 let po revoluci podporujeme organizace, které budou výkonné moci dávat zpětnou vazbu. Program, který se na to v následujících letech zaměří, je program Active Citizens Fund (Fondy EHP a Norska).

Otázka č. 6

Víte, kdy se pojem „otevřená data“ stal oficiální součástí českého právního řádu?

A. 1. 1. 2016 (odpovědělo 55 % zpovídaných) 
B. 1. 1. 2017 (odpovědělo 45 % zpovídaných)

Správně je 1.1.2017. I díky našemu pětiletému úsilí vešla 1. ledna 2017 v platnost zákonná úprava otevřených dat a stala se součástí zákona o svobodném přístupu k informacím. Dlouhodobě jsme prosazovali zpřístupňování nejžádanějších datových sad a v současnosti podporujeme komunity lidí, kteří v otevřených datech vidí budoucnost a chtějí a umějí je využívat.

Podporujeme aktivity občanů, kteří přicházejí s vlastními nástroji, nahrazujícími nebo doplňujícími neexistující či nepřívětivé digitální služby státu. Hledáme způsoby, jak mohou aktivní občané s potřebnými IT dovednostmi pomoci při rozvoji veřejných digitálních služeb. 30 let po revoluci pomáháme propojovat veřejnou správu, byznys a aktivní občany s cílem vytvořit inovativní řešení starých problémů. Jen tak může stát nabídnout občanům levnější, kvalitnější a přístupnější služby a reflektovat jejich potřeby v demokracii 21. století.

Otázka č. 7 

Jak dlouho už nejsme součástí mezinárodní sítě Open Society Foundations?

A. 2 roky (odpovědělo 25 % zpovídaných) 
B. 7 let (odpovědělo 75 % zpovídaných) 

Správná odpověď je 7 let. Nadace OSF vznikla v roce 1992 a dvacet let byla financována mezinárodní sítí Open Society Foundations, kterou založil americký byznysmen a filantrop George Soros. Od roku 2012 jsme však plně samostatní a prostředky na podporu živé občanské společnosti v České republice si sháníme sami.

Ke značce OSF se nadále hrdě hlásíme. Je pro nás pojítkem k historii a již odvedené práci, symbolem hodnot, které během let neztratily nic ze své důležitosti. Je pro nás také závazkem být i nadále partnerem všem, kteří se chtějí podílet na rozvoji státu, ve kterém mají všichni rovné šance a zapojují se do dění ve svém okolí. Děkujeme všem dárcům a partnerům, kteří se s námi i po 30 letech od revoluce chtějí podílet na rozvoji demokracie a otevřené společnosti v České republice.