Advokační fórum Nadace OSF poskytne konzultace dalším 15 organizacím

| Aktuality | Advokační práce

V Nadaci OSF jsme udělili podporu 15 organizacím, které se přihlásily do výzvy na poskytnutí advokačních konzultací. Tu jsme vyhlásili v dubnu a v rámci dvou komisí v květnu a červnu jsme vybírali z 30 přihlášek. Vybraným patnácti organizacím budeme poskytovat konzultace po dobu 12 měsíců nebo do vyčerpání limitu 32 hodin. 

Grantová výzva 

Aktuálně máme vyčerpané kapacity všech čtyř konzultujících. Výzva je nyní tedy pozastavena. Na konci letošního roku zveřejníme informace o jejím znovuotevření. Celková doba výzvy jsou roky 2020 až 2022. Za tu dobu poskytneme advokační konzultace pro 40 až 45 organizací.  

Kdo bude konzultace poskytovat 

Náš základní tým Petra Machálka a Štěpána Drahokoupila posílili Magdaléna Klimešová a Milan Štefanec. 

Jaké organizace a neformální iniciativy získaly podporu
 • Asistence. Poskytuje sociální služby přibližně 250 lidem s tělesným a kombinovaným postižením ročně. Jejich programy mají společný cíl: podpořit svobodný a samostatný život v běžném prostředí.
 • Centrum LOCIKA. Posláním organizace je pomáhat dětem, které zažily násilí v rodině, vyrovnat se s jeho následky. Cílem je také posílit rodičovské kompetence rodičů, aby dokázali zajistit dítěti bezpečí.
 • Ekoinkubátor. Hlavní náplní organizace je projekt Symbios – sdílené bydlení, který reaguje na nedostatečně řešenou problematiku přechodu mladých dospělých z dětských domovů (DD) a pěstounské péče do samostatného života.
 • Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR. Konsorcium zastřešuje 16 migračních NNO. 
 • Otevřeno. Je hnutí učitelů a studentů na pedagogických fakultách a jejich cílem je inovativnější příprava a vzdělávání pedagogů.
 •  Oživení. Od roku 1999 se kontinuálně věnují tématu korupce, střetu zájmů a vyšší transparentnosti na všech úrovních veřejné správy a veřejné politiky (vláda, parlament, kraje, města, obce, úřady).
 • Péče bez překážek. Spolek založili a jeho činnost zajišťují rodiče, kteří pečují o dítě s postižením. Pracují na lepší informovanosti pečujících rodičů, dostupnosti sociálních služeb, péči o pečující rodiče a podpoře volnočasových aktivit. 
 • Platforma pro sociální bydlení. Hlavním cílem Platformy pro sociální bydlení je prosazení zákona o sociálním bydlení či jiného systémového řešení bytové nouze. Platforma sdružuje přes 100 organizací, odborníků a lidí se zkušeností s bezdomovectvím.
 • Platforma pro včasnou péči. Platforma pro včasnou péči poskytuje prostor pro organizace a profesionály z celé ČR, které spojuje společná vize. Tou je kvalitní a dostupné (před)školní státní vzdělávání pro všechny děti s důrazem na děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí.
 • proFem. Usiluje o zlepšení situace v oblasti domácího a sexuálního násilí.
 • SPOLEČNOST TADY A TEĎ. Zaměřuje se na podporu rodin a jednotlivců z prostředí sociálního vyloučení, tedy většinou chudé, nízkokvalifikované, předlužené, často etnicky stigmatizované osoby s nízkým sociálním a kulturním kapitálem.
 • Svoboda zvířat. Je celostátní nezisková organizace pro ochranu práv zvířat. Usiluje o pozitivní změnu pohledu na zvířata. 
 • UNIPA. Je profesní organizace, která sdružuje a zastupuje porodní asistentky a studentky porodní asistence.
 • Zachraň jídlo. Cílem iniciativy Zachraň jídlo je snížit plýtvání jídlem v České republice, protože plýtvání má negativní dopad na životní prostředí kvůli zbytečně vyprodukovaným emisím skleníkových plynů.
 • Zelený kruh. Je asociace ekologických nevládních organizací působících v České republice. Hájí společné zájmy svých členů, podporuje rozvoj občanské společnosti v oblasti ochrany přírody a životního prostředí, usiluje o zdravou přírodu a životní prostředí pro všechny.
Jak budou konzultace probíhat 

Při konzultacích se zaměřujeme na potřeby organizací a neformálních iniciativ. Každé konzultace tedy budou probíhat odlišně. Nejčastěji se však zaměřujeme na následující oblasti: 

 • analýza problému, jeho příčin a důsledků
 • výběr a definice správného řešení 
 • zmapování politického prostředí
 • volba vhodné strategie, jak dosáhnout  řešení 
 • podpora při implementaci advokační strategie (např. v legislativním lobbingu, přípravě dokumentů a na klíčová jednání, při vyhodnocování strategie)

Výzva je součástí projektu „Posílení kapacit, dovedností a schopností organizací občanské společnosti v advokační práci“. Projekt je podpořen v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska 2014 – 2021.