12 organizací získalo na 1 rok bezplatné konzultace pro svoji advokační práci

| Aktuality | Advokační práce

Od května začne 12 vybraných organizací, které usilují o systémové změny na lokální, regionální či na celostátní úrovni, čerpat roční podporu v rozsahu 30 konzultačních hodin. Advokační konzultace reagují na konkrétní potřeby zapojených organizací. Společná setkání jsou využita pro formulaci cílů kampaně, na analýzu problému a stanovení jeho příčin a důsledků, na strategii, jak problém řešit a koho do řešení zapojit. 

Výzva

Advokační konzultace probíhají v rámci našeho projektu „Posílení kapacit, dovedností a schopností organizací občanské společnosti v advokační práci“, který je financován z programu Active Citizens Fund. Jedná se o 4. a zároveň poslední roční balíček konzultací, který v letech 2019 – 2023 z tohoto programu poskytneme. 

Tým konzultantek a konzultantů

Tým konzultujících Advokačního fóra Nadace OSF tvoří Jana Smiggels Kavková, Petr Machálek, Štěpán Drahokoupil, Milan Štefanec, Martin Ander a Věnek Bonuš.

Ve 4. kole výzvy získaly podporu tyto organizace:
Arnika, z.s. – kampaň Za živé řeky

Kampaň Arniky se zaměřuje na ochranu přirozeného charakteru vodních toků.  Odmítá ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Arnika v rámci kampaně podporuje zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti v řekách i na jejich březích. Apeluje na využívání aktuálních podkladů a metodik při hodnocení investic do vodní dopravy a upozorňuje na fakt, že v podmínkách ČR vodní doprava již dávno není považována za nejekologičtější dopravní řešení. V rámci České republiky se Arnika v této oblasti soustředí na dvě kauzy: kanál Dunaj-Odra-Labe a splavnění dolního Labe (výstavba jezu v Děčíně).

Asistence

Asistence, o.p.s. v první řadě poskytuje sociální služby (osobní asistence a sociální rehabilitace) lidem s postižením a pomáhá jim tak žít svobodně a samostatně. Kromě toho také dlouhodobě usiluje o systémové změny, momentálně zejména o zvýšení dostupnosti pomoci pro lidi s postižením. Za tímto účelem spustila Asistence pilotní projekt Pátý stupeň, jehož cílem je prosazení změny zákona o sociálních službách a zavedení pátého, individualizovaného stupně příspěvku na péči pro lidi s nejvyšší potřebou pomoci.

Czexpats in Science

Organizace Czexpats in Science sdružuje české vědce působící v zahraničí. Od března 2022 pomáhá ukrajinským vědcům s hledáním vědecké práce v ČR. Mapuje české vědce po celém světě, snaží se utvářet aktivní komunitu a posílit vazbu vědců na ČR a českou vědu. Za tímto účelem mj. každoročně pořádá konferenci. Pomocí článků, blogů a sociálních sítí Czexpats in Science zviditelňuje tyto vědce a jejich úspěchy. Pořádá vzdělávací workshopy pro mladé vědce v ČR a podporuje jejich mobilitu. Organizace se snaží umožnit vědcům s dlouhodobou zahraniční zkušeností inspirovat a ovlivňovat české vědecké prostředí. Cílem těchto aktivit je zlepšování akademické kultury v ČR a zvyšování otevřenosti české vědy. 

Česká ženská lobby – pracovní skupina pro porodnictví

Vizí pracovní skupiny pro porodnictví při České ženské lobby je informovaná a svobodná volba porodní péče, k jejímuž naplnění vedou tyto priority: právní předpisy v souladu s „evidence based practice“; implementace právních předpisů v porodnictví; zvyšování povědomí veřejnosti o „evidence based practice“; rovnocenné postavení porodních asistentek a lékařů/ lékařek; zveřejňování standardních postupů péče a dat o kvalitě poskytované péče v porodnictví.

Asociace Dítě a Rodina

Asociace je sdružením 79 organizací z celé České republiky, které působí v oblasti péče o ohrožené děti, a to v rámci podpory dítěte v původní rodině, podpory náhradních rodin, i podpory mladých dospělých opouštějících ústavy. Jejím posláním je přispívat ke zlepšování a rozvoji systému tak, aby všechny děti mohly vyrůstat v rodinném prostředí. Je platformou usilující o to, aby: každé dítě mělo někoho, s kým může navázat trvalý a bezpečný vztah; dítě mohlo primárně zůstat ve své rodině; dítě, které nemůže vyrůstat ve své rodině, vyrůstalo v rodině náhradní a aby žádné dítě mladší sedmi let nebylo umístěno do ústavní péče. 

Kokoza

Kokoza od roku 2012 pomáhá lidem z města kompostovat a pěstovat. Mrkev, bylinky i vztahy. Věří, že soužití člověka a přírody nejvíce podpoří šířením myšlenky uzavřeného cyklu jídla mezi širokou i odbornou veřejnost. Proto vytváří partnerství s veřejnou správou nebo firmami, kterým pomáhá s udržitelností, budováním firemní kultury, komunitních zahrad či zpracováním bioodpadu. Kokoza nenatírá nic nazeleno a se svými partnery stráží dopad společné práce. V rámci integrační dílny vytváří smysluplné pracovní příležitosti pro lidi se zkušeností s duševním onemocněním.

NESEHNUTÍ

Iniciativní skupina Za práva Zvířat, která je součástí NESEHNUTÍ Brno, věří, že lidé by měli ke zvířatům přistupovat s respektem, umožnit jim žít plnohodnotný život a být schopni naplnit jejich přirozené potřeby. Iniciativa se zaměřuje na práva zvířat v továrních chovech (včetně sekundárních negativních dopadů, například na životní prostředí). Po aktivitách cílících na změnu způsobu zacházení s hospodářskými zvířaty (aktivní účast v evropské koalici Konec doby klecové) začalo NESEHNUTÍ plánovat kampaň zaměřenou na systémovou změnu jídelníčků školních jídelen. Vydalo také dvě publikace zaměřené na veganství v dětství.

Rozalio

Spolek Rozalio se zabývá svobodnou a informovanou volbou v očkování. Podporuje rodiče i pacienty v rozhodnutí na základě kvalitních informací bez obav ze sankcí. Snaží se o úpravy doporučení a postupů s principem předběžné opatrnosti. Poškozeným po očkování poskytuje poradenství a pomoc s podáním žádostí o náhradu újmy.

Spolu 

Spolu je rodičovský spolek zaměřený na podporu rodin dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, bez ohledu na druh znevýhodnění. V praxi se často setkáváme se situacemi, kdy jsou tyto děti vyčleňovány ze škol, aniž by jim byla poskytnuta podpora, na kterou mají zákonný nárok. Organizace Spolu se věnuje odbornému pedagogicko-právnímu poradenství, vzdělávání a advokační činnosti. Účastní se veřejných vystoupení, dojednává schůzky se zákonodárci, připravuje odborná stanoviska ke školské legislativě. Je dlouhodobým členem ČOSIV a od roku 2019 zároveň členem odborné platformy projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (NPI). V roce 2021 se Spolu připojilo do Platformy pro včasnou péči (Nadace OSF).

Svoboda zvířat

Svoboda zvířat je celostátní nezisková organizace pro ochranu práv zvířat. Jejím cílem je změnit vztah lidí ke zvířatům. Připomínkuje návrhy zákonů a vyhlášek týkajících se ochrany zvířat, vypracovává z hlediska ochrany zvířat příznivé návrhy, jedná s úřady, zúčastňuje se správních řízení, organizuje petiční akce, demonstrace, přednášky atd. Svoboda zvířat uděluje v ČR mezinárodní certifikáty HCS a HHPS a Obchod bez kožešin a napomohla či prosadila například ukončení drezury a vystupování mláďat divokých druhů v cirkusech v ČR, zavření kožešinových farem v ČR či celoevropský zákaz dovozu a prodeje kosmetiky testované na zvířatech.

Výluka

Výluka věří, že jen spokojení a motivovaní učitelé mohou mít spokojené a motivované žáky. V českých školách je však učitelů a učitelek nedostatek, a to nejen těch motivovaných. Proto je posláním organizace pomáhat potenciálním i vážným zájemcům o učitelství na jejich cestě za katedru. Zároveň Výluka podporuje pedagogy a pedagožky i v začátcích ve školství, aby svou motivaci neztratili ani tehdy. To vše se děje pod hlavičkou projektu Začni učit!

Živá krajina – neformální skupina koordinátorů

Neformální skupina lokálních koordinátorů projektu Živá krajina ve Středočeském kraji se věnuje adaptaci krajiny na klimatickou změnu. Lepším zadržováním vody v krajině pomocí přírodě blízkých opatření se snaží zmírnit jak dopady přívalových povodní, tak i dlouhotrvajícího sucha. Pomocí sítě místních dobrovolníků, které skupina školí, mapuje krajinu v povodích a na základě toho tvoří návrhy opatření, tzv. studii proveditelnosti. Vše se řídí metodikou Živá krajina. Zatím neformální spolek si klade za cíl více se soustředit na Středočeský kraj, dobrovolníky zde lépe propojit, vymyslet lepší strategii v rámci kraje, zajistit lepší osvětu místních lidí a zastupitelů apod.


Jak konzultace probíhají

Při konzultacích se zaměřujeme na konkrétní potřeby organizací. Každé konzultace tedy probíhají odlišně, nejčastěji se však soustředíme na následující oblasti: 

  • analýza problému, jeho příčin a důsledků
  • výběr a definice správného řešení 
  • zmapování politického prostředí
  • volba vhodné strategie, jak dosáhnout  řešení 
  • podpora při implementaci advokační strategie (např. v legislativním lobbingu, přípravě dokumentů a na klíčová jednání, při vyhodnocování strategie)

Výzva je součástí projektu „Posílení kapacit, dovedností a schopností organizací občanské společnosti v advokační práci“. Projekt je podpořen v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska 2014 – 2021.