Platforma pro včasnou péči se stala samostatným spolkem

| Tiskové zprávy | Včasná péče

Nadace OSF založila Platformu pro včasnou péči v roce 2020, aby hájila zájmy ohrožených dětí a pomohla jim zajistit stejné podmínky pro rozvoj již od raného věku. První únorový den Platforma pro včasnou péči začala psát novou kapitolu své existence jako samostatný spolek. Na ustavujícím prvním shromáždění v Natura Parku v Pardubicích se na tom shodlo 21 členských organizací Platformy pro včasnou péči.

Na ustavujícím shromáždění ve východočeských Pardubicích byly zvoleny statutární orgány spolku a 21 přítomných organizací schválilo stanovy a memorandum. Dále byla zvolena pětičlenná Rada spolku, která je tvořena odbornými zástupci napříč oborem i regionální působností. 

Složení rady je následující: Vladimíra Pechanová – ředitelka MŠ Obrnice, Lucie Stanjurová – ředitelka, Centum Inkluze, o.p.s., Jana Rejžková – ředitelka, Tosara, z.s., Anna Beková – metodička projektu Signály SOFA (dříve ČOSIV) a v neposlední řadě Miroslav Klempár – ředitel, Awen Amenca, z.s. Rada následně potvrdila do pozic statutárních zástupců Zuzanu Kučerovou a Pavlínu Kráčmarovou

Náplň, vize a cíle nově vzniklého spolku se nemění. Již tři roky se u nás Platforma pro včasnou péči snaží vytvářet zdravou a silnou komunitu, ve které se každé dítě již od raného věku rozvíjí na maximum s ohledem na prostředí, ze kterého vychází. Smyslem včasné péče je předcházení vzniku sociálních handicapů, v jejichž důsledku děti nedosahují naplnění svého potenciálu.

Každé dítě má právo zažívat ve škole i v životě úspěch. Pomáháme těm, kteří nemají stejnou startovní pozici. Jsme přesvědčeni, že včasná a dostupná péče je pro dítě a rodinu účinným řešením. Pomáhá v úspěšném vzdělávání, v přirozeném vývoji dítěte a v rozvoji jeho dalších životních strategií. A ačkoliv je nás v tuto chvíli po celém Česku více než 50 členských organizací, i nadále budeme jednat jako jeden tým. Věříme, že výstupy naší práce mají kolektivní dopad a velký potenciál pro celou společnost.

– Pavlína Kráčmarová, ředitelka Platformy pro včasnou péči

Z počátečního neformálního spojení organizací Platforma pro včasnou péči postupně vyrostla v silný subjekt, který přináší hlavním aktérům sociální politiky u nás cenné postřehy a připomínky z praxe. Ministerstvo školství například akceptovalo věcné připomínky Platformy pro včasnou péči podložené daty a zkušenostmi z praxe a rozšířilo obsah výzvy na obědy do školek. Původní výzva měla hradit pouze obědy. Platforma pro včasnou péči prosadila, aby nedílnou součástí výzvy byla i související terénní práce s rodinou, případě hrazení dalších skrytých nákladů spojených s docházkou dětí do školek. Zástupci Platformy pro včasnou péči se také v loňském roce účastnili jednání rady Společnosti pro předškolní výchovu a jednali se zástupci Evropské komise k monitorování přístupu ke vzdělávání. Vedle toho se Platforma pro včasnou péči věnuje sdílení dobré praxe a zkvalitňování poskytovaných služeb. V současné době Platforma pro včasnou péči sdružuje 53 členských organizací z celého Česka. 

Seznam organizací najdete zde.

Platforma pro včasnou péči je nezisková organizace, která se věnuje podpoře a rozvoji včasné péče v Česku. Cílem Platformy je prosazovat a hájit služby a programy poskytované ohroženým dětem a podpořit vybudování funkčního systému včasné péče u nás. Platforma pracuje systémově a propojuje jednotlivé aktéry. Platforma věří ve fungující systém, který dokáže včas rozpoznat ohrožené dítě a navrhnout vhodné řešení. Platforma má 53 členských organizací, které se v různé míře věnují včasné péči a je otevřena dalším spolupracujícím odborníkům, institucím a donorům.