Férová společnost   

Diskriminace v České republice přetrvává. Mnohých se dotýká v těch nejdůležitějších oblastech života, jako je přístup ke vzdělání, zaměstnání, bydlení či k zdravotnické péči. Podle šetření agentury STEM, se polovina Čechů domnívá, že diskriminace v Česku roste, tři lidé ze čtyř považují diskriminaci za velký problém. A problém to je. Lidé, kteří se s diskriminací denně setkávají, nemohou naplno využít svůj potenciál, začlenit se do společnosti a přispět k ekonomickému rozvoji. Diskriminace tedy není jen problém hodnotový, ale také ekonomický. 

V programu Férová společnost podporujeme vzájemný respekt, porozumění a rovné šance všech lidí bez rozdílu. Iniciujeme hledání cest vedoucích k soužití bez předsudků. Prosazujeme stírání sociálních rozdílů, rovnost mužů a žen, rovnocenný přístup ke vzdělání, zaměstnání i k dalším příležitostem současného světa.

Držíme se jednoho ze základních principů fungování otevřené a demokratické společnosti, a to jsou rovné šance pro všechny lidi bez rozdílu.

Pro více informací o programu a jeho aktivitách kontaktujte Lucii Pleškovou: lucie.pleskova@osf.cz

Manažerka Férové společnosti

Lucie Plešková

Lucie pracuje v Nadaci OSF jako programová manažerka, vede několik programů zaměřených na oblast rovných příležitostí, aktivního občanství a demokracie. Aktuálně je zodpovědná za aktivity věnující se společnému vzdělávání, včasné péči, advokační podpoře organizacím občanské společnosti či nezávislé mediální scéně. Lucie vystudovala psychologii na Karlově univerzitě, od studií se zaměřuje na dětskou a rodinnou psychologii a terapii. Má více než 15 let zkušeností s prací s dětmi s různým druhem znevýhodnění a jejich rodinami ze vzdělávacího, zdravotního i neziskového sektoru.