Advokační fórum Nadace OSF je odborným partnerem nadačního fondu Abakus, který finančně podpořil advokační činnost 10 organizací zaměřujících se na rodiny s dětmi se zdravotním znevýhodněním. Cílem programu je podpořit organizace ve formulování potřeb rodin a v prosazování jejich práv tak, aby rodiny s těmito dětmi mohly žít lépe. Rodiny se znevýhodněnými dětmi se potýkají s různými problémy, jako je špatně dostupná adekvátní zdravotnická péče, nedostatek podpůrných sociálních služeb v jejich okolí, ztížený přístup ke vzdělávání dětí, nedostatek či úplná absence času na sebe sama a další členy rodiny. 

Doba realizace: 2021 – 2022
 
Které organizace se Advokační akademie účastní a jaké jsou jejich advokační cíle

Anulika, z.s. – Změna přístupu FN Ostrava a Ministerstva zdravotnictví tak, aby byla poskytována stejná zdravotní péče nemocným dětem v Moravskoslezském kraji jako v jiných krajích ČR.

Centrum Anabell, z.ú. – Vznik meziresortní skupiny (minimálně MŠMT, MZ a MPSV), která zapracuje nově připravenou podkladovou zprávu do strategických dokumentů a do platné/nové legislativy v České republice. Krajské samosprávy podpoří ve svých strategických dokumentech a dotačních titulech prevenci v tématu poruch příjmu potravy.

Česká asociace pro vzácná onemocnění, z.s. – Vytvoření, prosazení a přijetí Národní strategie pro vzácná onemocnění na léta 2021 – 2030 na úrovni MZ ČR a Vlády ČR. Vytvoření Konceptu komplexního uceleného systému péče o pacienty se vzácným onemocněním a jeho schválení MZ ČR.

Jdeme Autistům Naproti, z.s. – Zlepšení přístupu osob s PAS ke kvalitní bezplatné lékařské péči na území Olomouckého kraje.

Klub nemocných cystickou fibrózou, z.s. – Prosazení změny zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, konkrétně prosazení nového paragrafu na úhradu léků na vzácná onemocnění.

Mobilní hospic Nejste sami – Ovlivnění prostředí na dětských odděleních nemocnic v Olomouckém kraji tak, aby byl prakticky umožněn neomezený doprovod dětských pacientů rodiči. Úprava zákonné normy tak, aby dostupnost zdravotních pomůcek pro chronicky nemocné děti byla reálně zabezpečena a byla nároková za pevně stanovených podmínek.

Péče bez překážek, z.s. – Vznik minimálně jedné fungující pobytové odlehčovací služby v Praze pro děti se závažnými typy postižení, kterou bude možné využít pro pobyt dítěte na dobu delší než jeden týden (např. na 10 – 14 dnů).

Perinatální hospic Dítě v srdci, z.s. – Zákonné ukotvení obecně používané terminologie v souvislosti s perinatální paliativní péčí. Standardizace perinatální hospicové péče ve zdravotnických zařízeních, včetně využívání metodiky multidisciplinární spolupráce v rámci paliativní péče o rodinu očekávající dítě s vážnou vývojovou vadou.

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, z.s. – Zapojení aktivních rodičů dětí s komplexními potřebami (ve věku 7 – 18 let) do advokační činnosti za dosažení  komunitních služeb na místní a krajské úrovni.

Spolu, z.s. – Snížení počtu dětí neoprávněně odmítaných ze strany škol a úleva pro rodiny dětí se vzdělávacím znevýhodněním alespoň v oblasti akceptace dítěte (potažmo celé rodiny) ze strany školy i většinové společnosti.

Advokační akademie

Advokační akademie je dvouletý program zaměřený na vzdělávání (nejen) rodičovských organizací nabízející systematický mentoring a konzultace v oblasti advokační práce. Cílem společného snažení je rozvíjet advokační dovednosti organizací, aby mohly lépe prosazovat potřeby rodičů dětí se zdravotním znevýhodněním. 

Tento program vznikl pro nadační fond Abakus na míru. V Advokačním fóru Nadace OSF jsme se podíleli na přípravě grantové výzvy, připravili jsme webináře pro žadatele a konzultovali celkem 18 projektových záměrů ještě před uzavřením výzvy. V listopadu 2020 bylo vybráno 10 organizací, které se programu účastní.

Od ledna 2021 se naplno rozběhly individuální konzultace a společné workshopy pro vybrané organizace. Během spolupráce si organizace definují jasný cíl či cíle své advokační kampaně, naučí se efektivně využívat nástroje advokační práce jako je strom problémů a mapa klíčových hráčů a zrealizují první advokační kroky vedoucí ke konkrétním výsledkům.  Součástí programu byl workshop na téma vyjednávání s Janou Křížkovou ze společnosti humancraft a workshop zaměřený na mediální práci v advokačních kampaních Milana Štefance a Petra Machálka.

Co organizace získají

  • individuální konzultace pro své advokační kampaně ve výši 60 hodin během dvou let
  • účastní se dvou úvodních workshopů zaměřených na analýzu tématu (stromu problému), definici cíle advokační kampaně a mapování prostředí (mapa klíčových hráčů)
  • účastní se čtyř společných vzdělávacích setkání

Vzdělávacím programem organizace provázejí zkušení konzultanté a konzultantka, kteří s Advokačním fórem dlouhodobě spolupracují.

Štěpán Drahokoupil, programový specialista Nadace OSF

Petr Machálek, externí konzultant

Magdaléna Klimešová (do února 2021), externí konzultantka

Milan Štefanec, externí konzultant

Martin Ander, externí konzultant 

Abakus je nadační fond zakladatelů Avastu, který přináší nástroje pozitivní změny do české společnosti.