Společné vzdělávání

Celospolečenský problém

Společné vzdělávání v České republice dosud není běžnou praxí. Ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi se řadíme na nelichotivou 6. nejhorší příčku v podílu dětí vzdělávaných mimo hlavní vzdělávací proud. Poradenská zařízení, školy i někteří odborníci často tlačí rodiče, aby umisťovali své děti se speciálními vzdělávacími potřebami do speciálních tříd a škol. To má řadu negativních důsledků. Děti mají menší šanci na dosažení vyššího vzdělání a nemohou jednoduše vstoupit na trh práce. Náklady na jejich podporu v dospělosti rostou. Mají jen velmi omezené možnosti seznámit se s vrstevníky. Ti jsou kvůli oddělenému vzdělávání ochuzeni o kontakt s nejrůznějšími odlišnostmi; těžko se naučí toleranci, respektu a vzájemnému soužití. Ve finále vede segregace k sociálnímu napětí mezi různými skupinami obyvatel a snižuje soudržnost společnosti. Segregace romských dětí ve vzdělávání navíc posiluje jejich časté sociální vyloučení a znesnadňuje jim vymanit se z bludného kruhu chudoby.

Naše řešení

Škola je místem, kde děti tráví velkou část svého času. Z výzkumů víme, že když se vzdělávají společně, je to prospěšné pro všechny. Zdravé děti nejen že nemají horší vzdělávací výsledky, ale učí se také schopnosti spolupracovat, komunikovat a mají větší respekt k odlišnostem. Děti se speciálními potřebami jsou motivovány k lepším výkonům, získávají kamarády v místě, kde bydlí, a dostává se jim vzdělání, které jim pomůže lépe se uplatnit na trhu práce. Proto v Nadaci OSF usilujeme o to, aby všechny děti bez rozdílu mohly chodit do školy společně. Ať už se jedná o děti s postižením, romské děti, nebo třeba děti nadané. A víme, že začít včas, znamená začít dobře.

Co děláme:

  • podporujeme kvalitní zákony a inkluzivní vzdělávací systém
  • podporujeme předškolní vzdělávání znevýhodněných dětí
  • podporujeme školy ve vytváření inkluzivních podmínek
  • poskytujeme granty, podporujeme síťování a odbornou diskuzi a přinášíme zahraniční inspiraci
  • poskytujeme stipendia středoškolským a vysokoškolským studentům
  • propojujeme a podporujeme organizace, které se v ČR věnují včasné péči

Dopady naší práce:

  • Stále více učitelů a ředitelů má díky našim aktivitám inspiraci, jak pracovat inkluzivním způsobem a začleňovat žáky s různými potřebami do výuky. Učitelé a ředitelé více spolupracují mezi sebou, vyměňují si zkušenosti, inspirují se zahraničními příklady a využívají nové koncepty a metody práce.
  • Díky naší práci se státní správou, školami i rodiči se zvyšuje počet těch, kteří se aktivně zajímají o inkluzivní vzdělávání svých dětí, prosazují ho a hájí. Zároveň zvyšujeme kvalifikaci rodičů i škol pro to, aby mohli poskytovat zpětnou vazbu státní správě (na lokální i národní úrovni) a podílet se tak na prosazování potřebných změn či na zabraňování změnám nežádoucím.
  • Dlouhodobě podporujeme organizace, které přispívají k rozvoji kvalitního a všem otevřeného vzdělávacího systému. Posilováním spolupráce různých aktérů se nám daří vytvářet nová partnerství, která mají větší šanci při prosazování změn v systému vzdělávání.
  • Odpovědným osobám (poslancům, senátorům a dalším zástupcům státních i mezinárodních institucí) přinášíme informace týkající se rovného přístupu ke vzdělávání, aby podmínky pro vzdělávání všech dětí byly co nejpříznivější. Staráme se o to, aby Česká republika v oblasti inkluzivního vzdělávání implementovala své mezinárodní závazky.

Více si o dopadech inkluzivní reformy můžete přečíst ve výzkumech, které jsme provedli v uplynulých letech, zde:

Organizace, které v oblasti společného vzdělávání dlouhodobě podporujeme a které jsme v některých případech pomáhali iniciovat, fungují postupně čím dál nezávisleji na nás a dělají svou práci skvěle. To nám umožnilo zaměřit se intezivněji na oblast včasné péče, propojit organizace, které se ji věnují, i nadace, které ji podporují. Těší mne, že se takováto spolupráce rozjíždí právě kolem práce s romskými dětmi a dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí. Patří totiž v našem vzdělávacím systému k nejohroženějším a jejich včasná podpora může být velmi zásadní pro celý jejich další život.

Lucie Plešková

Tým společného vzdělání

Lucie Plešková

Lucie pracuje v Nadaci OSF jako programová manažerka, vede několik programů zaměřených na oblast rovných příležitostí, aktivního občanství a demokracie. Aktuálně je zodpovědná za aktivity věnující se společnému vzdělávání, včasné péči, advokační podpoře organizacím občanské společnosti či nezávislé mediální scéně. Lucie vystudovala psychologii na Karlově univerzitě, od studií se zaměřuje na dětskou a rodinnou psychologii a terapii. Má více než 15 let zkušeností s prací s dětmi s různým druhem znevýhodnění a jejich rodinami ze vzdělávacího, zdravotního i neziskového sektoru.

Kateřina Sirotková

Kateřina má vystudovanou Sociální práci a sociální politiku na FF UK. Velkou životní zkušeností pro ni bylo roční studium na belgické Université Libre de Bruxelles a také roční stáž v EASPD (European Association of Service Providers for People with Disabilities). Převážnou část jejích pracovních zkušeností spojovala cílová skupina lidí se zdravotním postižením a to od přímé osobní asistence v rodinách, až po metodickou práci pro Domov pro osoby se zdravotním postižení, kde se Kateřina podílela na přechodu od péče k podpoře klientů směrem k jejich zplnomocňování. Velmi zajímavou pracovní zkušeností také byla práce na pozici asistentky poslankyně PSP ČR. Zhruba 10 let se také v různé intenzitě věnovala tématu zaměstnávání lidí se zdravotním postižením a to pod hlavičkou NFOZP.  V Nadaci OSF je Kateřina od července 2019, kde se věnuje tématu včasné péče i stipendiím pro vysokoškolské studenty a studentky. Kateřina má tři syny a hodně v jejím životě se točí kolem vody a nově i kolem zpěvu.