Často kladené otázky – Středoškolská stipendia na studium v zahraničí

 

K podmínkám programu:

 

Máme s rodiči povolení trvalého pobytu. Mohu se zúčastnit konkurzu?

Ne, program je vypsán pouze pro občany České republiky.

 

Studuji 3. ročník střední školy, v příštím roce maturuji. Mohu se zúčastnit konkurzu?

Ne. Bohužel nesplňujete jeden ze základních požadavků, program není určen pro studenty, kteří v době pobytu by v české škole navštěvovali maturitní ročník. Je to požadavek zahraničních partnerů.

 

Proč se o možnost ucházet se o stipendium ve  Velké Británii mohou jen studenti, kterým k 1. 9. není více než 17 let a 6 měsíců?

Důvodem je skutečnost, že povinná školní docházka v Británii začíná již v pěti letech. Je potřeba se na problém dívat z pohledu škol respektive ubytování na internátě, stipendia jsou nabízena do předmaturitních ročníků. Pokud jste měli odklad a nastoupili do školy v sedmi letech, mohl by pro vás být velký věkový rozdíl mezi vámi a spolužáky nepříjemný. 17 let a 6 měsíců se vztahuje k datu narození 1.3., nicméně pokud jste narozeni v lednu či v únoru, připouští partneři, že se o stipendium ucházet můžete. V případě, že postoupíte na pohovory, bude na posouzení toho, kdo pohovory povede, zda by v konkrétním případě mohli zvážit výjimku.    

 

Na loňském vysvědčení jsem měl/a nedostatečnou z matematiky. Mohu se zúčastnit konkurzu?

Účast v konkurzu není podmíněna průměrem prospěchu, nevylučujeme tedy ani studenty/studentky s horším průměrem nebo nedostatečnou na vysvědčení. Je však nutné upozornit, že je to pro pohovory velká nevýhoda, protože akademické výsledky jsou důležitým faktorem pro výběr. Jsou-li dva kandidáti na stejné úrovni, může být lepší akademický výsledek rozhodujícím kritériem.

 

Jakou potřebuji mít znalost angličtiny, abych úspěšně složil/a testy?

Předpokládá se velmi dobrá znalost angličtiny. Předpokládá se, že po nástupu na pobyt, bude znalost angličtiny na takové úrovni, že bude možné v ní začít bez problémů studovat.

 

O jaké testy se jedná?

1.) Test ELTIS (English Language Test for International Students) ověřuje úroveň porozumění mluvenému slovu a úroveň znalosti gramatiky. Je založen na principu výběru správné odpovědi, Podle daného klíče získá student/ka za správné odpovědi odpovídající počet bodů. Doba trvání testu je cca 70 min., z toho 25 min je doba poslechové části. Do dalšího kola postupují studenti/studentky s nejvyšším počtem bodů. Zkušební test naleznete na www.eltistest.com/practicetest/

2.) Esej na téma, které je vyhlášeno na místě. Esej se neboduje, ale slouží k prověření schopností vyjádřit se písemně k danému tématu.

 

Vrací se poplatek na administrativu výběrového řízení v případě neúčasti?

Pouze v případě řádně doložené omluvy ze zdravotních důvodů, které je doloženo neprodleně po konání testů, nejpozději do 20. 12.

 

K přihlášce a požadovaným dokumentům:

 

V jakém jazyce se vyplňuje přihláška?

Veškeré materiály musí být předloženy v angličtině.

 

Jaký ročník mám vyplnit v políčku “For Grade/Class?”

Doporučuje se vyplnit  11., systém je odlišný, ale ve většině případů se studentům nabízí studium v 11. ročníku to je předmaturitním ročníku.

 

Jaký ročník mám vyplnit  v políčku “Current Grade/Class?”

V případě, že v současné době navštěvujete 1. ročník střední školy vyplňte 9, v případě, že navštěvujete 2. ročník střední školy vyplňte 10.
Vzhledem k tomu, že anglosaský systém je odlišný,  pro tuto potřebu vycházíme z obecného předpokladu, že povinná školní docházka je 9 let a  střední škola je  4 roky.

 

Co mám vyplnit v políčku “I will receive my high school diploma after grade?

Vyplňte  13
viz výše

 

Co mám vyplnit v políčku “…of how many grades in your school system?”

Vyplňte 13
viz výše

 

Jakým způsobem mají být doručena doporučení?

Doporučení mohou být odevzdána společně s přihláškou – je nutné, aby doporučení byla odevzdána v zapečetěné obálce (zalepená obálka opatřená podpisem doporučujícího) nebo mohou být poslána od učitelů přímo na adresu nadace. Po zkušenostech z minulých let jsme se vrátili k tomuto opatření, a to z důvodu, že sdělení, která učitel poskytuje, mohou být v některých případech důvěrná a citlivá. Učitel nemůže být vystaven nátlaku rodičů, aby byla zatajena důležitá upozornění.

 

Od koho má být doporučení a v jakém jazyce?

Vyžadují se doporučení tři, a to: od učitele/učitelky angličtiny, matematiky a doporučení třídního učitele/učitelky. Vyžaduje se doporučení ze současné školy. Všechna doporučení musí být v angličtině a na předepsaném formuláři.

Pokud jeden vyučující je současně třídní i učitel buď matematiky či angličtiny, doporučuje se vyžádat třetí doporučení buď od ředitele školy, jeho zástupce nebo studentského poradce.

 

Je možné mít další doporučující dopisy od jiných učitelů nebo od vedoucích mimoškolních aktivit?

Jiná než požadovaná doporučení nejsou relevantní.

 

Jaký je rozsah a téma eseje?

Požadavky na rozsah a náplň eseje jsou uvedeny v dokumentu Web-based Application Checklist. Esej musí být napsána na počítači v jazyce anglickém v rozsahu 750 až 1000 slov. Jedná se o osobní esej, popište tedy sebe, svou rodinu, kamarády a kamarádky, akademické a mimoškolní zájmy, sportovní aktivity, popište úspěchy, kterých jste dosáhli, své plány do budoucna a nezapomeňte uvést, co vás vedlo k tomu, že se ucházíte o získání stipendia. Esej je velmi důležitá součást přihlášky, věnujte jí náležitou pozornost. Ti, kdo s vámi povedou pohovory, si o vás udělají obrázek právě na základě osobní eseje.

 

Jak mám přeložit vysvědčení?

Přeložte názvy předmětů a k nim přiřaďte odpovídající ohodnocení:
výborně = A+, chvalitebně = A, dobře = B, dostatečně = C
Překlad vysvědčení není třeba notářsky ověřovat.

 

K průběhu konkurzního řízení:

 

Vypisuje se náhradní termín pro konání testů?

Ne, termín je pouze jeden.

 

Vypisuje se náhradní termín pro pohovory?

Na pohovory přijíždějí zástupci zahraničních škol, termín určují oni, dle svých časových možností a je pouze jeden.

 

Jsou určeni náhradníci na pohovory?

Ne, počet studentů, kteří postoupí na pohovory, je konečný.

 

Jsou určeni náhradníci na studijní pobyt?

Výběr studentů je zcela v kompetenci zahraničních partnerů. Většinou jsou stanoveni dva náhradníci do každé země. Jejich umístění závisí zejména na finančních možnostech škol, zda mohou udělit stipendium nad sjednaný počet. Náhradníkovi může být také nabídnuto místo v případě, že někdo, kdo byl na studijní pobyt vybrán, nabídku nepřijme.

 

Preferuji pobyt ve Velké Británii, ale chci se zúčastnit také pohovoru do USA. Je to možné?

Student je zván pouze na jeden pohovor, u pohovoru jsou současně zástupci obou zemí. Respektují preference studenta, ale ptají se, zda by student přijal nabídku stipendia i druhé země. Preference uvedená v přihlášce není závazná, ale orientační a vyjadřuje, čemu dáváte z vašich osobních důvodů přednost.

 

K finančním podmínkám:

 

Co mají studenti/studentky hrazeno?

Stipendium, které získají od školy, hradí náklady na školné, ubytování a stravování. Poplatek, který požaduje ASSIST  zahrnuje zejména náklady související  s procesem  výběrového  řízení, umístění studentů, supervize během pobytu, dále poplatek zahrnuje  náklady spojené s účastí na informativní schůzce, která probíhá na začátku pobytu a která je pro stipendisty povinná a   cestovní náklady z místa konání této schůzky do školy.

Poplatek pro HMC ( vyžaduje se pouze při získání plného stipendia) – zahrnuje náklady spojené s výběrovým řízením, umístěním do škol  a supervizí během pobytu a  dále kapesné ve výši 300 GBP. 

 

Kolik mě bude pobyt stát ?

Záleží na typu pobytu resp. stipendia, který student/ka získá a který se odvíjí od finančních možností rodiny.

Velká Británie: 

I v případě splnění podmínek pro získání plného stipendia do Anglie je třeba počítat kromě poplatku partnerům s dalšími finančními výdaji, zejména se jedná o cestovní výdaje mezi ČR a školou a výdaje za osobní věci (kapesné, které obdrží studenti od HMC je pouze 300 liber).

Pokud získáte redukované stipendium, je třeba počítat kromě školného což představuje cca 20-25% plného školného, s dalšími životními náklady.  Záleží na  podmínkách školy, která redukované stipendium nabídne, částka se liší a pohybuje mezi 300 tis. Kč až 500 tis. Kč za rok.  

Pokud studenti získají plné stipendium do USA, je třeba počítat kromě poplatku ASSISTu s náklady na vyřízení studentského víza a osobními náklady (pojištění, mezinárodní letenka a kapesné).  Pokud finanční situace rodiny není taková, že by mohla výše uvedené osobní náklady uhradit, může se student ucházet o tzv. sponzorované stipendium,  v tomto případě vyplní formulář  Family Financial Declaration – náklady se pohybují cca 150 tis. Kč -170 tis. Kč. Náklady  v případě plného nesponzorovaného stipendia  se pohybují mezi 250 tis. Kč – 300 tis. Kč. 

 

Kdy mohu žádat o odpuštění části poplatků?

Žádost předložíte v případě, že jste byl/a vybrán/a. Správní rada nadace si vyžádá předložení ověřených údajů o finanční situaci rodiny a na základě nich posoudí vaši situaci a rozhodne o eventuelním snížení požadovaného poplatku. Je třeba mít na zřeteli, že při posuzování odpuštění části poplatku se vychází ze skutečnosti, že student/ka v době pobytu nezatěžuje rodinný rozpočet běžnými výdaji.

 

Proč je omezen kumulovaný čistý příjem za rok 2019 částkou 30 000 GBP?

Tento požadavek vychází ze současně platného zákona ve Velké Británii, který definuje veřejnou prospěšnost. Všechny školy, které se účastní projektu HMC, tomuto zákonu podléhají. Hlavní podmínkou, aby byl školám zachován statut nezávislé školy, je, že tyto školy přijímají určitý počet studentů, kteří pocházejí z rodin s nižším příjmem. „Charity Commission” stanovila limit £30,000 pro následující akademický rok.

 

Co všechno se do kumulovaného čistého příjmu zahrnuje?

Veškeré příjmy rodiny, kde student žije, po zdanění. Započítávají se např. i přídavky na dítě, pokud žije dítě v rodině s nevlastním otcem/ matkou.

 

Vyžadujete potvrzení od zaměstnavatele o výši příjmů?

Ne, jedná se o čestné prohlášení – to znamená, že údaje o finanční situaci vyplňujete v souladu se svým svědomím a nepředpokládá se, že podvádíte.

 

Dá se odhadnout výše školného v případě poskytnutí redukovaného stipendia?

Částka redukovaného školného se dá opravdu stanovit pouze orientačně. Záleží jednak na výši školného, kterou konkrétní škola má (roční školné se pohybuje v rozmezí £ 15, 000 – £35, 000), a dále záleží na tom, kolik procent školného poskytne škola. Na základě zkušeností z minulých let, školy poskytly redukované školné ve výši 20 -25% plného  školného, takže  částka se pohybovala mezi £ 5, 000 – £ 10,000.

000 

K nabízeným programům:

 

V rámci programu je nabízen Davis Scholars, jakou spojitost má s ASSISTem?

Zástupci ASSISTu na základě pohovorů doporučují studenty, které vyhodnotí jako vhodné kandidáty na získání tohoto mimořádného stipendia. Pokud je student /ka akceptován/a danou školou a stipendium získají, veškerá další komunikace probíhá již mezi školou a studentem. ASSIST je tedy garantem kvalitního doporučení a výběru. Jedná se o velmi prestižní stipendium, které z České republiky získalo dosud 5 studentů.

 

Lze prodloužit roční stipendium do USA?

Nelze, ASSIST stipendium je roční. Tato podmínka je daná a vychází ze samotného poslání ASSISTu – umožnit studentům poznat a zažít akademický rok v USA a o své poznatky se podělit po svém návratu se svými spolužáky.

 

Někteří studenti, kteří se ucházeli o pobyt ve Velké Británii, získali pobyt ve Švýcarsku nebo Thajsku? O jaké školy se jedná?

Jedná se o Britské mezinárodní školy, jedná se o Aiglon College ve Švýcarsku a Bromsgrove College v Thajsku, tyto školy jsou součástí sítě HMC. Vyučují podle stejných principů jako britské školy. 

 

Vyplňuji přihlášku a v té  ASSIST nabízí  buď  Full Scholarship nebo Partial Scholarship – jaký je mezi tím rozdíl?  

Rozdíl je  finanční –  pokud vyberete  možnost Full Scholarship, tak  neplatíte škole žádné poplatky, ale  je třeba počítat s uhrazením  tzv.  “non- tuition”  nákladů, to znamená:   poplatek ASSISTu  ve výši  7 750 USD  a osobní náklady  (kapesné, mezinárodní letenka , pojištění, vízum).   

V případě, že finanční situace rodiny neumožní pokrýt osobní náklady studenta, je nutno vyplnit Family Financial Declaration. V tomto případě se ucházíte o tzv. “sponzorované” stipendium  a rodina studenta nehradí osobní náklady studenta (letenka, pojištění a kapesné), ale hradí  náklady spojené s vízem a poplatek ASSISTu.

Partial Scholarship znamená, že vám škola odpustí pouze část poplatku. Pro rok 2020/2021 je třeba počítat s tím, že kromě výše uvedených “non-tuition” nákladů, zaplatíte poplatek ASSISTu ve výši 33 500 USD. Tohoto stipendia v rámci programu nevyužil dosud žádný český student.

Přehled předpokládaných nákladů v Kč v kurzu 22Kč/USD uvádí následující tabulka: 

  Tuition Non tuition     celkem 
   ASSIST poplatekASSIST poplatek vizum letenka kapesnépojištění  
Full Scholarshipsponzorované x170 5007 920xxx178 420
nesponzorované x170 5007 92030 00039 60030 800278 820
Partial Scholarship  737 000 7 92030 00039 60030 800845 320
 

Pokud se nebudeme ucházet o  sponzorované stipendium ASSIST je šance na přijetí vyšší?

Při výběru je rozhodující talent a motivace. Naši partneři vychází z toho, že se o příspěvek na pokrytí osobních nákladů ucházejí pouze potřební, tedy ti, jejichž finanční situace nedovolí  osobní náklady  spojené s pobytem v USA uhradit.

 

Pokud získám  sponzorované stipendium od  ASSISTu, kolik mě bude stát pobyt?

Zaplatíte 7 350 USD a náklady na vízum. O snížení poplatku je pak možné požádat nadaci.

 

Proč je poplatek ASSISTu tak vysoký?

Poplatek ASSISTU zahrnuje zejména náklady organizace spojené s výběrem studentů a supervizí studentů, účast na povinném setkání studentů v Bostonu a místní cestovné z Bostonu na školu.  

 

Jaký je rozdíl mezi plným a redukovaným stipendiem, které nabízí HMC?

Základním rozdílem je fakt, že pro získání plného stipendia od HMC musíte splnit finanční limit čistého  příjmu. Redukované stipendium je nabízeno těm, kteří mají zájem studovat ve Velké Británii a čistý příjem rodiny je vyšší 30 tis. GBP a a nižší než 80 tis. GBP. Ten ze studentů, který na základě pohovorů získá od HMC  doporučení se může u škol, které snížené školné poskytují ucházet o pobyt – jednání je pak vedeno mezi konkrétní školou a rodinou studenta. Automaticky to neznamená, že student, který doporučení získal získá i stipendium, znovu prochází výběrovým procesem, který vede škola.

 

V čem je váš program jedinečný a liší se od programů různých agentur?

Díky spolupráci se zahraničními partnery umožňujeme získání stipendia na prestižních soukromých školách ve Velké Británii a v USA. Naším cílem je, aby možnost studia na těchto školách získali i studenti z rodin s nižšími příjmy. 

 
 

V případě, že jste na svou otázku stále nenalezli odpověď, směřujte dotaz pouze elektronicky na zdenka.almerova@osf.cz