Pravidla soutěže Společně otevíráme data 2019

 

1. Pořadatel Soutěže

1.1. Pořadatelem soutěže je Nadace Open Society Fund Praha (dále “Nadace OSF”), IČ: 476 11 804, zapsaná v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 170.

2. Užívané pojmy

2.1. Slova uvedená velkým písmenem mají pro účel Soutěže dále uvedený význam:

Soutěž: soutěž Společně otevíráme data.
Aplikace: veřejně dostupná softwarová aplikace, například webová či mobilní.
Soutěžící: fyzické osoby (včetně týmů) a právnické osoby, které splňují podmínky účasti v Soutěži dle čl. 5. těchto pravidel.
Výherce: Soutěžící, kteří se dle rozhodnutí poroty umístí na 1. místě ve vybrané Kategorii.
Cena: Výherce na prvním místě v každé Kategorii obdrží 30 000 Kč.
Kategorie: pojem označující tématické oblasti, ve kterých budou vyhlášení Výherci a udělené Ceny.
Otevřená data: data, která jsou dostupná na internetu ve strojově čitelné podobě, jejichž podmínky užití umožňují je volně využívat, a to včetně různých softwarových aplikací. Jsou zpřístupněna způsobem, který jejich využití neklade zbytečné technické či jiné překážky.
Open-Source: software, poskytnutý s otevřeným zdrojovým kódem a s licencí specifikující, jaká práva k otevřenému kódu získá jeho uživatel, a jak s ním může nakládat. Zdrojový kód, licence a základní dokumentace popisující software musí být dostupné na veřejné webové stránce nebo na veřejně dostupném softwarovém repozitáři jako je GitHub, Bitbucket, apod.
Odborný garant: Fórum pro otevřená data (Univerzita Karlova v Praze – Matematicko-fyzikální fakulta, Vysoká škola ekonomická v Praze – Fakulta informatiky a statistiky a Nadace OSF) zajišťuje odbornou a technickou kompetentnost Soutěže.
Porota: skupina hodnotitelů Aplikací, přihlášených do vybrané Kategorie v Soutěži. Členy Poroty Soutěže vybírá a jmenuje Pořadatel Soutěže na základě odbornosti a s přihlédnutím k možnému střetu zájmů při hodnocení příspěvků. Pro každou Kategorii bude jmenována samostatná nezávislá minimálně tříčlenná Porota. Členství v Porotě Soutěže je čestné a není nijak honorováno.

3. Účel a smysl Soutěže

3.1. Účelem je podporovat vznik Aplikací, využívajících Otevřená data a Open-Source. Smyslem soutěže je rozvoj a zkvalitnění služeb pro společnost a zviditelnění přínosu Otevřených dat a Open-Source technologií prostřednictvím příkladů dobré praxe.

3.2. Soutěž je založena na výběru nejlepších Aplikací Porotou dle stanovených kritérií (určených v čl. 6 těchto pravidel).

4. Časový rámec Soutěže

4.1. Soutěž se uskuteční v době od 1. 9. 2019 do 31. 10. 2019.

4.2. Oficiální přihlášení do soutěže je stanoveno do 31. 10. 2019 23:59 přes registrační formulář na www.osf.cz.

4.3. Slavnostní vyhlášení výsledků Soutěže a zveřejnění jmen Výherců proběhne v druhé polovině listopadu 2019. Pokud se Výherci nebudou moci zúčastnit slavnostního vyhlášení, budou o výsledcích Soutěže informování prostřednictvím e-mailu. Výherci bude vyplacena Cena do 20 dnů ode dne vyhlášení výsledků Soutěže, a to na bankovní účet, který uvede pořadateli Soutěže v registračním formuláři při oficiálním přihlášení do Soutěže (dle čl. 5.3.).

5. Podmínky účasti pro Soutěžící a parametry Aplikace

5.1. Jeden Soutěžící se může Soutěže zúčastnit s více Aplikacemi. Pro každou Aplikaci je potřebné vyplnit samostatnou přihlášku prostřednictvím registračního formuláře.

5.2. Soutěžící se přihlásí do Soutěže vyplněním registračního formuláře na www.osf.cz do 31. 10. 2019 23:59 hod.

5.3. Soutěžící přihlašuje Aplikaci do konkrétní Kategorie (typy Kategorií viz čl. 2.1.). Výběr Kategorie Soutěžící provede v registračním formuláři.

5.4. V ročníku 2019 budou uděleny Ceny v těchto Kategoriích:

1. Transparentnost – Kategorie, určená pro Aplikace, využívající digitální stopu činnosti veřejných institucí k veřejné kontrole, případně tuto stopu vizualizuje a usnadňuje tak přehled o jejich činnosti.
2. Participace – Kategorie, určená pro Aplikace, podporující zapojení občanů do rozhodování a výkonu veřejné správy a samosprávy.
3. Data v každodenním životě – Kategorie, určená pro Aplikace, které usnadňují rozhodování v běžných životních situacích.
4. Open Source – Kategorie, určená pro Aplikace, kombinující využití Otevřených dat a Open Source.
5. Solution App – Kategorie, určená pro Aplikace, upozorňující na významný společenský problém či přispívající k jeho řešení.

5.5. Soutěžící může jednu Aplikaci přihlásit maximálně do dvou Kategorií. Pořadatel si vyhrazuje právo kontaktovat Soutěžícího a navrhnout mu změnu Kategorie v případě, že uzná, že původně vybraná Kategorie zaměření Aplikace neodpovídá.

5.6. Aplikace pro zařazení do Soutěže musí splňovat tyto podmínky:

a) Musí být v českém jazyce.

b) Musí použít Otevřená data. Aspoň část funkcionality musí být postavena na Otevřených datech, nebo sama Otevřená data publikovat (pokud Aplikace není postavena na Otevřených datech, musí Soutěžící alespoň část použitých dat publikovat jako Otevřená data, a to na stejném místě, jako je umístěna Aplikace, popř. v Aplikaci uvést hypertextový odkaz na jejich umístění. Současně Soutěžící musí uvést hypertextový odkaz na umístění využitých anebo publikovaných Otevřených dat v registračním formuláři. Pokud bude Aplikace využívat data, která nejsou ve formátu Otevřených dat, musí se jednat o data veřejně dostupná, která lze pro účely Aplikace legálně využít, a jejichž podmínky užití umožňují Soutěžícímu legálně publikovat alespoň část používaných dat jako Otevřená data.

c) Musí splňovat znaky autorského díla dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

d) Pokud Aplikace byla přihlášena do některého z předchozích ročníků Soutěže, musí se výrazně lišit od naposledy přihlášené verze. Soutěžící je povinen uvést podrobně v registračním formuláři, v čem změna spočívá.

5.7. Aplikace přihlášená do Soutěže musí být funkční minimálně ode dne přihlášení do Soutěže a minimálně 3 měsíce po skončení Soutěže, na hypertextovém odkazu uvedením v registračním formuláři.

5.8. Pokud není soutěžní Aplikace zdarma, musí soutěžící členům Poroty zpřístupnit Aplikaci pro hodnocení v hodnotícím období od 31.10. – 30.11. 2019.

5.9. Pořadatel a Odborný garant vyhodnotí přijaté Aplikace, zda splňují pravidla Soutěže. Pořadatel si vyhrazuje právo Aplikace, které pravidla Soutěže nesplňují, vyloučit.

6. Hodnocení

6.1. Poroty budou v hodnocení Aplikací sledovat tato rámcová kritéria:

a) dopad – kritérium hodnotí, do jaké míry má aplikace skutečný dopad při řešení výzev, které slibuje řešit;

b) inovace – kritérium hodnotí, do jaké míry řešení přináší významnou změnu oproti stávajícím řešením a/anebo je novým způsobem kombinuje;

c) funkčnost – kritérium hodnotí, do jaké míry je aplikace funkční a ovladatelná, do jaké míry je uživatelské rozhraní intuitivní a přehledné a do jaké míry funguje aplikace tak, jak od ní uživatel očekává;

d) využití otevřených dat – kde kritérium hodnotí jak významná jsou otevřená data pro její klíčové funkce, případně do jaké míry generuje nová otevřená data.

6.2. Hodnocení Aplikací je dvoukolové a provádí jej Poroty jednotlivých Kategorií.
V prvním kole člen Poroty individuálním hlasováním rozdělí mezi Aplikace přihlášené v konkrétní Kategorii až 5 bodů, přičemž Aplikace může dostat od jednoho člena Poroty 0 nebo 1 bod.
Na základě tohoto bodového hodnocení bude sestaven seznam Aplikací, které se umístily na prvních pěti místech z hlediska počtu udělených bodů v Kategorii.
Ve druhém kole se uskuteční setkání Poroty, kde bude na základě konsensu (případně rozhodnutí většiny) ze seznamu nejlepších Aplikací vybrán jeden Výherce v každé Kategorii.

7. Souhlasy a prohlášení Soutěžícího

7.1. Odesláním oficiální přihlášky dle čl. 5.3. Soutěžící prohlašuje, že souhlasí s těmito pravidly Soutěže a současně, že je autorem Aplikace nebo osobou oprávněnou k výkonu majetkových práv a práva na zveřejnění Aplikace, že data používaná Aplikací byla získána a použita v souladu s platnými právními předpisy ČR a že Aplikace svým fungováním neporušuje platné právní předpisy ČR, nezasahuje do práv třetích osob a je v souladu s dobrými mravy.

7.2. Odesláním oficiální přihlášky dle čl. 5.3. Soutěžící souhlasí s uveřejněním hypertextového odkazu na Aplikaci na webových stránkách www.otevrenadata.cz a www.osf.cz včetně uvedení autora (autorů) Aplikace.

7.3. Odesláním oficiální přihlášky formou webového formuláře dle čl. 5.3. Soutěžící bere na vědomí, že pro účely organizace soutěže bude Pořadatel zpracovávat jeho e-mailovou adresu případně další údaje potřebné k organizaci Soutěže, které Pořadateli poskytne. Souhlas je možné písemně odvolat ovšem s následky nemožnosti pokračování v Soutěži. Soutěžící má práva dle § 11 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

7.4. Výherce se zavazuje, že v případě ocenění uvede v místě publikace Aplikace větu, že byla oceněna v Soutěži Společně otevíráme data, pořádané Nadací OSF.

7.5. Účastník soutěže se zavazuje v místě publikace Aplikace uvést hypertextový odkaz na Otevřená data, na základě kterých byla Aplikace vytvořena, popř. Otevřená data na tomto místě publikovat.

7.6. Pořadatel si vyhrazuje právo na uvedení fotografie Výherce včetně jeho jména a příjmení a zveřejnění jména organizace, jména a příjmení zástupce organizace a sídla organizace Výherce na sociálních sítích Facebook, Twitter a Instagram a na stránkách www.otevrenadata.cz, www.osf.cz a materiálech Nadace OSF.

8. Závěrečná ustanovení

8.1. V případě, že počet přihlášených Aplikací je příliš nízký, nebo kvalita Aplikací nedosahuje výjimečné úrovně, má Pořadatel právo Cenu v příslušné Kategorii (Kategoriích) neudělit.

8.2. Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit Aplikaci ze Soutěže a zpětně odebrat titul z důvodu, že Aplikace neoprávněně zasahuje do cizích práv.

8.3. Soutěžící nese plnou odpovědnost za Aplikaci, kterou do Soutěže přihlásí. Pořadatel, Porota ani žádný z jejích členů nepřebírá odpovědnost za přihlášené Aplikace v žádném rozsahu. Pořadatel, Porota ani žádný z jejích členů neodpovídá za škodu, jinou formu újmy ani za porušení zákona způsobené Aplikací či Aplikacemi.