Rada soutěže Novinářská cena

Rada soutěže celoročně spravuje Novinářskou cenu. Vydává Statut soutěže a schvaluje jeho případné změny, jmenuje porotce a schvaluje jednací řád porot a rozhoduje o stížnostech a případném střetu zájmů. Na základě nominací porot také vybírá finalisty pro online hlasování, ve kterém čeští a slovenští občané vybírají vítěze zvláštní Česko-slovenské ceny veřejnosti. 

Jejími členy jsou zástupci jmenovaní pořádající nadací a partnery soutěže. Členství v Radě je čestné, časově neomezené a zaniká vzdáním se členství. Člena lze z Rady soutěže vyloučit za činnost neslučitelnou s posláním soutěže. Rada se schází podle potřeby a rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech členů.

 
V Radě zasedají:

Martina Břeňová

ředitelka Nadace OSF

Jeremy Druker

výkonný ředitel Transitions, o.s.

Marie Němcová

Chief Operating Officer Media Development Investment Fund

Tomáš Němeček

novinář a právník

Jan Rybář

novinář, fotograf a spisovatel