STATUT NOVINÁŘSKÉ CENY

V následujícím textu hovoříme vždy o mužích a ženách v jednotlivých kategoriích, ale pro zjednodušení v orientaci a čtení dokumentu využíváme generické maskulinum pro obě skupiny.

VYHLAŠOVATEL A ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE

Článek 1.

Vyhlašovatelem soutěže Novinářská cena je Nadace Open Society Fund Praha (dále jen Nadace OSF), IČ: 47611804, se sídlem Prokopova 197/9, 130 00 Praha 3.

Článek 2.

Organizátorem soutěže Novinářská cena je Nadace OSF. Organizátor soutěže zajišťuje koordinaci soutěže a vyhlášení výsledků. Zodpovídá za transparentní a čestný průběh soutěže. O průběhu soutěže informuje Radu soutěže.

POSLÁNÍ SOUTĚŽE

Článek 3.

Posláním soutěže je veřejně vyzdvihnout hodnotnou novinářskou práci, která má důležitý význam pro fungování a rozvoj demokratické společnosti. 

HARMONOGRAM SOUTĚŽE

Článek 4.

Soutěž je vyhlášena vždy nejpozději do konce kalendářního roku, za který se Novinářská cena uděluje.

Uzávěrka přihlášek je vždy 1. února roku následujícího po vyhlášení soutěže.

Uzávěrka nominací do Zvláštních cen (vyjma Ceny veřejnosti) je vždy 31. března roku následujícího po vyhlášení soutěže.

Vyhlášení výsledků soutěže proběhne vždy do 31. května roku následujícího po vyhlášení soutěže.

Minimálně tři dny před vyhlášením výsledků soutěže je zveřejněn seznam maximálně tří příspěvků nominovaných na cenu v každé kategorii. 

PODMÍNKY ÚČASTI

Článek 5.

V soutěži jsou akceptovány příspěvky publikované nebo odvysílané na území České republiky v období od 1. 1. do 31. 12. kalendářního roku, v němž je soutěž vyhlášena.

Rozhodující je čas odeslání kompletní přihlášky s příspěvkem. Přihlášky odeslané po termínu uzávěrky nebudou do soutěže zařazeny.

Článek 6.

Pro každý příspěvek je třeba vyplnit samostatnou přihlášku. Příspěvek může soutěžit pouze v jedné kategorii. Přihlášku společně s příspěvkem může poslat autor, zástupce redakce nebo vydavatelství, nebo kterákoli jiná osoba (čtenář, divák aj.).

Článek 7.

Každý autor může být v jednotlivé kategorii zastoupen nejvýše 3 příspěvky. Pokud je v kategorii přihlášeno více příspěvků téhož autora, rozhodne o výběru nejvýše 3 z nich na výzvu organizátora soutěže autor. Pokud autor nerozhodne, budou v dané kategorii hodnoceny jeho první 3 přihlášené příspěvky a všechny později přihlášené příspěvky budou vyřazeny.

Článek 8.

Do Zvláštních cen (vyjma Ceny veřejnosti) lze nominovat autora, nikoli jednotlivé příspěvky. Nominaci může poslat šéfredaktor, Rada Novinářské ceny, v případě Ceny Karla Havlíčka Borovského a Novinářské křepelky také zástupci Nadace Český literární fond, a to na mail koordinátora soutěže.

Článek 9.

Do soutěže není možné přihlásit příspěvky autorů, kteří jsou zároveň členy Správní rady či členy Dozorčí rady Nadace OSF nebo zaměstnanci nadace. Stejně tak jednotliví členové porot soutěže nemohou přihlašovat své příspěvky do žádné z kategorií soutěže. Takovéto příspěvky budou organizátorem soutěže vyloučeny.

Článek 10.

Příspěvky publikované v jiném než českém jazyce lze do soutěže přihlásit pouze s přiloženým překladem příspěvku do českého jazyka.

Článek 11.

Přihláška do soutěže je akceptována pouze v elektronické formě prostřednictvím online formuláře na www.novinarskacena.cz.

Textový příspěvek je třeba připojit jako samostatný dokument ve formátu *.doc, *. rtf, *.pdf nebo *.txt či jako odkaz na adresu internetové stránky, kde je příspěvek oficiálně uveřejněn. Audiovizuální příspěvek je třeba připojit ve formátu *.mp3 či jako odkaz na adresu internetové stránky, kde je příspěvek oficiálně uveřejněn. 

V případě přihlášky příspěvku, který je přístupný pouze registrovaným či platícím uživatelům, je nutné připojit příspěvek v plné verzi v samostatném dokumentu ve formátu uvedeném výše. 

SOUTĚŽNÍ KATEGORIE A CENY

Článek 12.

V soutěži jsou udělovány ceny v těchto kategoriích:

 1. Psaný rozhovor
 2. Audiovizuální rozhovor nebo diskuse
 3. Psaná reportáž
 4. Audiovizuální reportáž
 5. Komentář
 6. Analyticko-investigativní žurnalistika
 7. Inovativní žurnalistika
 8. Regionální žurnalistika
 9. Ekonomická žurnalistika

V soutěži jsou udělovány tyto zvláštní ceny:

 1. Cena veřejnosti
 2. Cena Karla Havlíčka Borovského
 3. Cena Novinářská křepelka
 4. Cena Daniela Anýže za zahraniční zpravodajství

Článek 13.

Do kategorie Psaný rozhovor je možné přihlásit příspěvek s jedním nebo více respondenty. Do této kategorie spadají též jiné žánry, v jejichž rámci byl rozhovor využit jako metoda novinářské práce, například rozšířená zpráva nebo zpravodajský příspěvek.

Článek 14.

Do kategorie Audiovizuální rozhovor nebo diskuse je možné přihlásit příspěvek s jedním nebo více respondenty, a to včetně podcastu.

Článek 15.

Do kategorie Psaná reportáž lze přihlásit čistý text, porotci v této kategorii nehodnotí obrazový materiál ani fotografie.

Článek 16.

Do kategorie Audiovizuální reportáž spadají též jiné žánry, v jejichž rámci byla reportáž využita jako metoda novinářské práce.

Článek 17.

Do kategorie Komentář je možné pod jedním příspěvkem přihlásit 1 až 3 tematicky spřízněné komentáře psané nebo audiovizuální žurnalistiky, a to včetně podcastu. Do této kategorie spadají též jiné novinářské žánry, které využívají komentář jako pracovní metodu, např. editorial, úvodník, fejeton, esej, sloupek, črta, glosa, blog nebo debata dvou a více komentátorů.

Článek 18.

Do kategorie Analyticko-investigativní žurnalistika lze přihlásit psaný i audiovizuální příspěvek. Do této kategorie spadají též jiné žánry, v jejichž rámci byl analyticko-investigativní postup využit jako metoda novinářské práce. Do kategorie se mohou hlásit také analytické příspěvky bez vlastní investigativy.

Článek 19.

Kategorie Inovativní žurnalistika oceňuje kreativní využití žurnalistických nástrojů a inovací. Do kategorie se mohou hlásit jak profesionální novináři, kteří pracují v médiu, tak občanští žurnalisté, kteří mají svůj blog, video-blog či jakýkoliv jiný formát. Hlásit se mohou s příspěvky, jež představují nové nekonvenční zpracování zvoleného tématu, nebo které využívají nápadité, inovativní postupy.

Článek 20.

Kategorie Regionální žurnalistika oceňuje příspěvky, které vyzdvihují a posilují regionální/lokální tradice a regionální/lokální identitu, nebo zpracovávají téma se znalostí regionální/lokální problematiky.

Článek 21.

Do kategorie Ekonomická žurnalistika lze přihlásit příspěvky různých žánrů, které zpracovávají ekonomická témata, zejména ekonomické analýzy, reportáže a rozhovory.

Článek 22. 

Do Ceny veřejnosti nominuje Rada soutěže příspěvky vzešlé z ostatních kategorií soutěže. Hlasování o vítězném příspěvku této kategorie probíhá online před samotným slavnostním vyhlášením výsledků soutěže.

Článek 23.

Cena Karla Havlíčka Borovského je udělována za významný počin v české žurnalistice v daném soutěžním roce. Je vyhlašována společně Nadací Český literární fond a Nadací OSF. Do této kategorie se nepřihlašují jednotlivé příspěvky, ale jsou nominováni jednotliví autoři. O udělení ceny rozhoduje odborná porota tvořená Radou soutěže a zástupci Nadace Český literární fond.

Článek 24.

Cena Novinářská křepelka je udělována žurnalistům do 33 let a je vyhlašována společně Nadací Český literární fond a Nadací OSF. Do této kategorie se nepřihlašují jednotlivé příspěvky, ale jsou nominováni jednotliví autoři. O udělení ceny rozhoduje odborná porota tvořená Radou soutěže a zástupci Nadace Český literární fond.

Článek 25.

Cena Daniela Anýže za zahraniční zpravodajství je udělována za významnou novinářskou práci týkající se zahraničí v daném soutěžním roce. Do této kategorie se nepřihlašují jednotlivé příspěvky, ale jsou nominováni jednotliví autoři. O udělení ceny rozhoduje odborná porota tvořená Radou soutěže.

Článek 26.

V každé z kategorií je udělena pouze jedna cena jednomu vítězi (jednotlivec nebo kolektiv). Výsledek soutěže není sdělován účastníkům soutěže jednotlivě.

Poroty si vyhrazují právo vítěze v soutěžních kategoriích nevybrat. V tomto případě nemá vyhlašovatel žádnou povinnost poskytnout odškodnění účastníkům soutěže. 

Článek 27.

Rámcová kritéria soutěže jsou řemeslná kvalita, výjimečnost a společenský přínos díla. Konkrétní kritéria v jednotlivých kategoriích stanoví jednotlivé poroty na základě konsensu.

Článek 28.

Autor (jednotlivec, dvojice nebo kolektiv) vítězného příspěvku v každé kategorii a zvláštní ceně soutěže získává cenu v hodnotě 20 000 Kč. Ceny v jednotlivých kategoriích budou zdaněny dle příslušných zákonů České republiky.

RADA SOUTĚŽE

Článek 29.

Soutěž celoročně spravuje Rada soutěže (dále také jen jako „rada“), která zasedá podle potřeby. Členství v radě je čestné.

Její členové jsou členy odborné poroty pro udělení Ceny Karla Havlíčka Borovského, Ceny Novinářská křepelka a Ceny Daniela Anýže za zahraniční zpravodajství.

Článek 30.

Úkoly rady:

 • vydává statut soutěže a schvaluje jeho případné změny
 • jmenuje členy jednotlivých porot, a to jak na základě nominací zástupců novinářských profesních organizací, vydavatelů, jednotlivých redakcí, nevládních organizací, tak vlastních návrhů
 • schvaluje jednací řád poroty
 • rozhoduje o stížnostech a o střetu zájmů
 • ve výjimečných případech může rozhodnout o neudělení či odebrání Novinářské ceny v případě, kdy autor příspěvků výrazným způsobem poruší principy novinářské etiky
 • rozhoduje o udělení Zvláštního ocenění, a to na základě podnětů od jednotlivých porot

Článek 31.

Rada soutěže je usnášeníschopná, jestliže se zasedání zúčastní nadpoloviční většina všech členů rady. Rada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech členů rady.

Členy rady jmenuje a odvolává vyhlašovatel soutěže. Počet členů rady není omezen. Vyhlašovatel může vyloučit člena z rady soutěže za činnost neslučitelnou s posláním soutěže.

Článek 32.

Rada volí předsedu rady, který ji zastupuje navenek. Členství v radě je časově omezené na 5 let a lze jej opakovat; zaniká uplynutím doby, vzdáním se členství nebo odvoláním ze strany vyhlašovatele. Vzdání se členství je třeba písemně oznámit předsedovi rady.

POROTY SOUTĚŽE

Článek 33.

O nominacích na ceny v jednotlivých kategoriích i o vítězích kategorií rozhodují poroty soutěže. Rozhodnutí porot o nominacích a vítězích jednotlivých kategorií musí být přijato hlasováním po vzájemné diskusi poroty. 

Každá porota se při své práci řídí jednacím řádem poroty, který navrhuje organizátor soutěže a který nabývá účinnosti schválením Radou soutěže.

Článek 34.

Členy porot soutěže vybírá a jmenuje Rada soutěže na základě odbornosti a s přihlédnutím k možnému střetu zájmů při hodnocení příspěvků. Pro každou kategorii je jmenována samostatná nezávislá čtyř až pětičlenná porota, kterou tvoří osobnosti novinářského, vědeckého, kulturního a společenského života. Nominace na členy poroty mohou radě navrhovat zástupci novinářských profesních organizací, vydavatelů, redakcí, nevládních organizací, partneři soutěže i členové Rady soutěže. O složení každé poroty rozhodne rada, přičemž jednotlivé nominace nejsou pro radu závazné. Členství v porotě soutěže je čestné a není nijak honorováno.

AUTORSKÁ PRÁVA

Článek 35.

Organizátor má právo vítězné a nominované příspěvky zveřejnit v online galerii na své internetové stránce, sociálních sítích apod. za účelem propagace oceněných příspěvků, autorů a soutěže. Dále má právo je používat v souladu s předmětem činnosti organizátora, čímž se rozumí zejména vzdělávací, studijní a prezentační projekty (pro školy, univerzity, knihovny apod.), a pro účely dalších projektů organizátora soutěže a partnerů soutěže. 

V případě dalšího využití či distribuce příspěvků bude organizátor jednat s autory a majiteli práv k těmto příspěvkům o poskytnutí bezúplatné licence pro takové použití příspěvků.

Tento statut je účinný od 6. října 2023.