Stronger Roots 2023-2025

V programu Stronger Roots pomáháme organizacím a sítím občanské společnosti, aby oslovovaly lidi kolem sebe, zapojovaly je do své práce a vytvářely si kolem sebe široké komunity příznivců, dárců, dobrovolníků a nových partnerů. V aktuální grantové výzvě podpoříme 13 organizací a 6 sítí, které realizují své projekty v období od 1. října 2023 do 31. března 2025.

Organizace a sítě aktuálně podpořené z programu Stronger Roots

PILÍŘ I: BUDOVÁNÍ KOMUNIT PŘÍZNIVCŮ

Asociace pro mezinárodní otázky, z. s.
Projekt: Prague Student Summit alumni – posílení komunity
Udělená částka: 29 989€

AMO je nevládní nezisková organizace založená v roce 1997 za účelem výzkumu a vzdělávání v oblasti mezinárodních vztahů. Základním posláním AMO je přispívat k hlubšímu porozumění mezinárodnímu dění. Poskytuje prostor pro vyjadřování a realizaci idejí, myšlenek a projektů sloužících k rozvoji vzdělanosti, porozumění a tolerance mezi lidmi. Pražský studentský summit (PSS) je největší vzdělávací projekt AMO, kterým každý rok projde více než 300 studentů a studentek středních i vysokých škol z celé České republiky. V akademickém roce 2024/25 se uskuteční již jeho XXX. ročník. Za 30 let trvání jím prošly tisícovky studentů a studentek, které ale většinou ztratily s PSS i AMO kontakt. Tento projekt umožní navázat s nimi spojení, vybudovat základy fungování jejich komunity, navázat na stará přátelství a díky tomu i využít potenciál, který tato skupina pro PSS i AMO má. 

ZO ČSOP Veronica
Projekt: Veronica silnější – společně pro ochranu klimatu
Udělená částka: 29 994,00 €

Ekologický institut Veronica je profesionální pracoviště Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Veronica. Svou expertní a vzdělávací činností poskytuje interpretaci odborných environmentálních témat. Působí v Brně a v Hostětíně, zabývá se jak městským, tak venkovským prostředím. Aktivity rozvíjí v širokém záběru od místního detailu po mezinárodní souvislosti „z Hostětína po Evropu. Ve Veronice máme díky našim vzdělávacím akcím a dlouhé historii dosah k velkému množství příznivců. Jen málo z nich dokážeme vtáhnout přímo do naší činnosti. Naším cílem je posílení vzájemné spolupráce a vybudování komunity, která pro nás bude trvalou oporou. Věříme, že lepší propojení pomůže nejen nám jako organizaci, ale také našim podporovatelům jako komunitě. Chceme tedy program Stronger Roots uchopit jako příležitost k tomu, abychom všichni, jako součást klimatického hnutí, byli lepší v ochraně klimatu, a to skrze propojenou sílu lidí, kteří o sebe pečují a zároveň společně pracují.

Liga lidských práv
Projekt: Nový začátek plnohodnotného vztahu s komunitou příznivců Ligy lidských práv
Udělená částka: 29 141, 00 €

Liga lidských práv je spolek, který hájí práva a svobody těch, kteří se nemohou bránit. Usilujeme o změnu legislativy a praxe institucí a upozorňujeme na porušování lidských práv a svobod. Informujeme a vzděláváme odbornou i laickou veřejnost. Pomáháme lidem, aby znali svá práva a aktivně je prosazovali. Potřebujeme proto zapojenou komunitu příznivců, která by se s námi podílela na informování o systémových nedostatcích a podporovala naši práci formou individuálního dárcovství. Chceme analyzovat stávající neaktivní komunitu a její zájem o témata, kterými se zabýváme. Na základě analýzy vytvoříme komunikační a fundraisingový plán na míru, a přizveme komunitu do akce. V případě stagnace komunity potřebujeme zjistit, kdo jsou potenciální členové a členky naší komunity a jak je oslovit, aby se stali našimi partnery*kami.

Učitel naživo, z. ú.
Projekt: Na lidech/lídrech záleží
Udělená částka: 30 000,00 €

Učitel naživo je nezisková organizace, která usiluje o modernizaci českého vzdělávání. S týmem expertů jsme vytvořili a zavedli do praxe programy pro učitele a ředitele škol, které výrazně zlepšují vzdělávání dětí. Věříme, že kvalitní vzdělání je hlavním předpokladem budoucího ekonomického a společenského rozvoje, Cílem organizace Učitel naživo je vytvářet podmínky pro to, aby měl český vzdělávací systém špičkově připravené učitele a ředitele, díky nimž se děti ve školách učí s radostí, naplno a s rovnými šancemi. To se neobejde bez lidí a lídrů, kteří tvoří naši rozmanitou komunitu podporovatelů: k nim patří především vzdělavatelé budoucích učitelů a učitelé a ředitelé, kteří absolvovali naše vzdělávací programy. Systematická práce s komunitami nebyla dosud součástí strategie UNŽ, a proto chceme využít potenciál komunity pro naplňování cílů organizace, tedy k systémovému zkvalitnění vzdělávání v ČR.

Středisko ekologické výchovy SEVER Horní Maršov, o.p.s.
Projekt: Rozumíme svým příznivcům a pečujeme o ně
Udělená částka: 29 938,60 €

Středisko ekologické výchovy SEVER usiluje o prohloubení odpovědného jednání vůči přírodě a planetě i mezi lidmi navzájem a směřování k udržitelnému životu prostřednictvím výchovy a vzdělávání. Projekt je zaměřen na hlubší porozumění svým příznivcům, budování jejich komunity a lepší péči o její jednotlivé segmenty příznivců (vzdělavatele, pracovníky veř.správy, jiných NNO, médií, aktivní mladé lidi, obyvatele a návštěvníky regionu a dobrovolníky). Snaží se lépe identifikovat hlavní dosavadní i nové potenciální významné příznivce, stanovit mezi nimi priority, analyzovat jejich profily a potřeby a navrhnout a vyzkoušet způsoby jejich systematičtějšího oslovování a zapojování s cílem posílit naplňování poslání SEVERu a zvyšování jeho ekonomické soběstačnosti.

Unie rodičů, z.s.
Projekt: Rodiče jako partneři ve vzdělávání
Udělená částka: 29 620,25 €

Unie rodičů podporuje diskusi mezi rodiči napříč sociálními skupinami a zvyšuje informovanost rodičů o tom, jak se mohou do vzdělávání svých dětí zapojit, jak mohou komunikovat se školou a řešit případné problémy. Projekt cílí na rodiče, kteří se zajímají o vzdělávání svých dětí, snaží se být v této oblasti aktivní, mají chuť se zapojovat do života škol, ale potřebují vhodnou podporu. Tito lidé se díky informačnímu servisu, sdílení zkušeností a propojování s dalšími aktéry v místech, kde žijí, mohou stát jakýmisi „ambasadory změny“ napříč republikou. Mohou přispět k tomu, aby rodiče byli vnímáni jako partneři ve vzdělávání, zvyšovali svou informovanost a podpořili změny v duchu moderních vzdělávacích trendů a v souladu se strategickými vzdělávacími dokumenty ČR.

Semínkovna, z.s.
Projekt: Semínková komunita
Udělená částka: 29 907,82 €

Semínkovny jsou svobodná iniciativa pro každého. V rámci Semínkoven si bezplatně vyměňujeme malá množství semínek určených pro osobní nekomerční využití. Vycházíme ze svobodného přístupu k osivu, jako jednoho ze základních práv člověka. Cílem projektu je vytvoření funkčního komunikačního systému s jednotlivými Semínkovnami, na jehož základě bude budovaná komunita Semínkoven a jejich uživatelů tak, aby dostávali potřebnou podporu své místní působnosti. Vytvoření komunikační strategie pro získávání příznivců pro myšlenku soběstačnosti v pěstování užitkových plodin a podpoře biodiverzity při uchovávání regionálních odrůd těchto plodin a pro podporu činnosti komunitních semínkových knihoven. Pracovat budeme i na vytvoření fundraisingové strategie.

Respondeo, z. s.
Projekt: Z veřejnosti příznivci, z příznivců dárci, z dárců partneři
Udělená částka: 29 761,20 €

Respondeo, z. s., je největší organizace svého druhu ve Středočeském kraji. Působíme na území šesti okresů a během dvacetileté historie jsme pomohli více než dvaceti tisícům klientů. Našimi základními principy jsou bezplatnost, nestrannost, nezávislost, důvěrnost, individuální přístup a respekt. Provozujeme Občanskou poradnu Respondeo, dále Intervenční centrum Respondeo pro oběti domácího násilí a Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Naším cílem je budovat silnou komunitu příznivců, dárců a partnerů organizace a vytvořit základy pro stabilní příjem z individuálního fundraisingu. Prostřednictvím informačních kampaní na klíčová témata, propojení komunikačních kanálů, placené reklamy na sociálních sítích a prezentace v regionech zvýšíme povědomí o organizaci ve všech 6 okresech působnosti. Díky online fundraisingovým kampaním získáme nové dárce a za účelem posílení vzájemných vztahů a propojení s organizací vytvoříme nabídku a plán péče o příznivce (newslettery, plán akcí a setkání, klub dárců).

EUROTOPIA.CZ, o.p.s.
Projekt: CONNECT – Budování komunity organizace EUROTOPIA.CZ, o.p.s.
Udělená částka: 29 488,00 €

Posláním společnosti EUROTOPIA.CZ, o.p.s. je poskytovat podporu a zajistit rovný přístup jednotlivcům, rodinám a komunitám při jejich uplatnění ve společnosti, usilovat o podporu a sociální začlenění lidí, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci a předcházet tak jejich sociálnímu vyloučení. Projekt je zaměřený na budování komunity příznivců a dárců organizace. Prostřednictvím zviditelnění organizace v regionech, v nichž působíme, a rozvoje fundraisingových aktivit organizace, chceme dosáhnout větší stability, finanční nezávislosti a získat jako podporovatele místní aktéry a firmy.

Centrum Konipas, z.ú.
Projekt: Budování komunity vzdělávacího centra Konipas
Udělená částka: 29 875,00 €

Centrum Konipas je vzdělávací centrum pro začínající ekologické zemědělce s prvky environmentálního sociálního podniku. Jeho cílem je vytvořit funkční prostor k předávání znalostí, zkušeností a propojení rozmanitých skupin lidí se zájmem o šetrné hospodaření v krajině, místní rozvoj a stabilizaci venkova. Vybudování široké komunity přátel, spolupracujících lidí a organizací je základním předpokladem jeho úspěšného fungování. Cílem projektu je rozšířit kapacity týmu a jeho know-how pro budování této komunity, pro prezentaci Centra a získávání finančních prostředků na jeho budování.

Jako doma – Homelike      
Projekt: Jako doma – Homelike o. p. s. ve společnosti jako doma
Udělená částka: 23 563,00 €

Jako doma – Homelike, o.p.s. je nezisková organizace, která se věnuje ženskému bezdomovectví. Naším cílem je společnost, kde každý má možnost důstojně bydlet a kde nejsou sociální a genderové nerovnosti. Našimi prostředky jsou partnerství a participace, empowerment (posílení), vytváření bezpečného prostředí, genderová citlivost, spolupráce lidí s domovem a bez domova, trauma citlivý přístup, sebeřízení, radikální sociální práce a důstojnost práce. Sociálně ohrožení lidé jsou cílová skupina, k níž se váže velké stigma. To se přenáší i na organizace, které s nimi pracují. Jako doma se 10 let komplexně věnuje problematice ženského bezdomovectví: přímé sociální práci, zaměstnávání a “dávání hlasu” ženám bez domova ve veřejném prostoru. Komunita našich příznivců je velká, ale trvale se potýkáme s absencí kapacit na její rozvoj. Poslední 2 roky nepřetržitě čelíme krizím. Abychom jim zvládli odolávat, potřebujeme tuto komunitu rozvíjet. Získané know-how také chceme investovat zpět do sektoru pražských sociálních služeb a posilovat se navzájem.

Arnika – Centrum pro podporu občanů
Projekt: Infrastruktury práva na město
Udělená částka: 26 785,00 €

Arnika je česká nezisková organizace, která od roku 2001 spojuje lidi usilující o lepší životní prostředí. Naším posláním je chránit přírodu a zdravé prostředí pro budoucí generace doma i ve světě. Dlouhodobě prosazujeme méně odpadů a nebezpečných látek, živé řeky a pestrou přírodu a právo občanů rozhodovat o životním prostředí. Projekt posiluje komunikační a síťovací infrastruktury pražského urbánního sociálního hnutí, ve kterém Arnika – Centrum pro podporu občanů hraje ústřední koordinační, osvětovou, a zprostředkovatelskou roli. Mapuje potřeby a vize aktivních občanů Prahy a komunitních lídrů vůči organizaci, optimalizuje způsob vzájemné komunikace a vytváří v jeho rámci strategické priority a nové moderní nástroje, podporuje růst aktivní komunity podporovatelů, a otevírá lokální i mezinárodní potenciál spolupráce městských hnutí a organizací.

Centrum pro společenské otázky – SPOT, z.s.
Projekt: Minimální důstojná mzda – posilování vyjednávacích kapacit zaměstnanců
Udělená částka: 27 553,00 €

Spolek SPOT – Centrum pro společenské otázky, byl založen v roce 2011 s posláním provádět a podporovat výzkum v oblasti společenských věd a poskytovat poradenskou činnost v sociální oblasti, oblasti multikulturního soužití, rozvoje města a urbanistických politik s cílem nacházet a nabízet modely, koncepty a praktická řešení, která by napomáhala demokratickému, ohleduplnému a důstojnému soužití obyvatel měst. Současná společnost je ohrožená polarizací, kterou nestačí řešit stávajícími nástroji sociální politiky. Jednou z odpovědí, podporovanou experty i politikami EU, je důraz na podmínky pracujících a jejich větší zastoupení. Předkládaný projekt rozvíjí Platformu pro Minimální důstojnou mzdu, která se věnuje mzdám v Česku, a navazuje na aktuální občanské aktivity v oblasti sociální práce, univerzit, kultury nebo platformových ekonomik. Cílem je propojování místních aktivit s vývoje na úrovni EU a posilování kapacit, expertizy a zasíťování lidí aktivních v oblasti lepších mzdových podmínek.

PILÍŘ II: TRANSVERZÁLNÍ SPOLUPRÁCE

Platforma pro sociální bydlení, z. s.
Projekt: Silné kořeny pro ukončování bezdomovectví
Udělená částka: 29 740,00€

Platforma pro sociální bydlení funguje jako výzkumný, advokační a poradní tým, zaměřený na problematiku bydlení a ukončování bezdomovectví. Vytváříme partnerství s ministerstvy, kraji, obcemi i neziskovými organizacemi. Společně hledáme řešení, abychom dosáhli změny na systémové úrovni. Až 1 400 000 lidí v České republice se potýká se závažnými problémy v oblasti bydlení. V současnosti vzniká vládní návrh zákona, který se opírá o návrh mezisektorové iniciativy Za bydlení, jejímž iniciujícím členem a koordinátorem je Platforma pro sociální bydlení. Díky projektu chceme posílit transverzální spolupráci na tvorbě a prosazování zákona jak s klíčovými aktéry vně iniciativy, tak uvnitř.

Zelený kruh
Projekt: Životní prostředí – téma, které spojuje
Udělená částka: 29 989,00€

Zelený kruh se věnuje plošnému monitorování zákonů a politik, koordinuje legislativní kampaně a poskytuje aktivní podporu při advokační činnosti zaměřené na zachování kvalitní ochrany životního prostředí a vysoké úrovně občanských práv v rozhodovacích procesech. Dlouhodobě se zabývá problematikou účasti veřejnosti na rozhodování o záměrech a projektech s dopadem na životní prostředí.  Prvním cílem projektu je navázat soustavný dialog mezi členy Zeleného kruhu a Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem pro místní rozvoj. Tyto resorty mají v gesci řadu předpisů a politik, které jsou klíčové pro ochranu životního prostředí a změnu klimatu, a současně této oblasti nevěnují náležitou pozornost. Druhým cílem projektu je posílit síť Zeleného kruhu větším zapojením menších/mimopražských organizací do společných aktivit a přijetím nových členů.

Česká asociace streetwork, z.s.
Projekt: PLATZ PRO VŠECHNY
Udělená částka: 30 000,00€

Česká asociace streetwork (ČAS) je střešní organizace nízkoprahových sociálních služeb. Sdružuje a zaštiťuje programy, které pracují metodou kontaktní práce. Streetworkeři a streetworkerky vyhledávají klienty a klientky v terénu, kontaktují je, poskytují jim poradenství a pomáhají řešit nepříznivé sociální situace. Projekt rozšíří existující společenství pracující ve prospěch systémového ukotvení metody tréninkového zaměstnávání v ČR – PLATZ. Zapojí do své činnosti Úřady práce, obce, města, kraje a nově příchozí sociální podniky. Cílem je podpora zaměstnanosti lidí se sociálním znevýhodněním pomocí spolupráce výše zmíněných aktérů.

Stálá konference asociací ve vzdělávání, z.s.
Projekt: Spolu k implementaci kurikula
Udělená částka: 29 998,25€

SKAV je dobrovolné seskupení pedagogických asociací, programů a občanských sdružení usilující o podporu a ochranu progresivních změn ve vzdělávání a o zprostředkování výměny názorů mezi pedagogickými iniciativami, neziskovým sektorem, státní správou, samosprávou a veřejností. Aktuálně probíhá reforma Rámcových vzdělávacích programů, směřující k naplňování jednoho ze dvou hlavních cílů Strategie 2030+: ,,Zaměřit vzdělávání více na získávání kompetencí potřebných pro aktivní občanský, profesní i osobní život.” Projekt reaguje na neúspěch předchozí kurikulární reformy, ta zasáhla jen cca 10% škol. Jedna z příčin byla podceněná fáze implementace. Tento projekt se zaměří na posílení implementační fáze reformy prostřednictvím koordinované spolupráce, jejímž cílem je podpora škol v zavádění revidovaného RVP, což má vést k lepšímu učení dětí.

Síť pro rodinu, z.s.
Projekt: Partnerství k posílení hodnoty rodiny
Udělená částka: 30 000,00€

Síť pro rodinu, z.s. (Síť mateřských center o.s.) vznikla v roce 2002 na základě dlouholeté neformální spolupráce mateřských center. Posiluje občanský život komunity, hodnotu rodiny a mezigeneračních vztahů, úlohu rodičů, mateřskou a otcovskou roli ve společnosti, podporuje právní ochranu rodiny, mateřství a rovných příležitostí pro všechny, usiluje o zdravý život ve zdravém prostředí. Projekt se zaměřuje na posílení role mateřských, rodinných a komunitních center jako klíčových aktérů v prevenci nepříznivých rodinných situací. V současnosti se připravuje akční plán pro implementaci Strategie rodinné politiky 2023-2030. Projekt se snaží navázat stabilní partnerství s aktéry veřejného sektoru na všech úrovních prostřednictvím diskuzí, kulatých stolů a advokačních setkání. Cílem je ovlivnit akční plán implementace Strategie a dalších legislativních opatření týkajících se rodinné politiky tak, aby posílili činnost center jako klíčové součásti primární prevence.

ČAPLD – Česká asociace pracovišť linek důvěry, z. s.
Projekt: Dostupná krizová pomoc
Udělená částka: 29 656,00€

Linky důvěry jsou pracoviště poskytující telefonickou krizovou pomoc. Nabízejí anonymní kontakt za účelem rozhovoru o aktuálních problémech neodkladného nebo naléhavého charakteru. Kromě pomoci při zvládání různých krizových stavů poskytují také informace o službách a kontaktech vhodných navazujících zařízení, zejména v daném regionu. Cílem projektu je podpořit proces tvorby základní sítě krizových služeb v ČR. Předkladatel sdružuje pracoviště poskytující distanční krizovou pomoc, ale mnozí z nich působí i na poli krizové pomoci obecně. Již více než rok se snažíme na půdě ministerstev – MPSV, MZd, MV i vlády podpořit vytvoření koncepce (sady opatření), která navazuje na Národní plán prevence sebevražd a která by zajistila síť dostupných krizových služeb v ČR. Tímto projektem bychom naši práci na dokončení celého procesu rádi podpořili a doplnili i o možnost spolupráce s médii a subjekty působícími ve veřejném prostoru.

Partneři programu Stronger Roots

Program Stronger Roots financuje Evropská unie. Za názory vyjádřené v tomto článku odpovídají výlučně autoři, článek nutně nereprezentuje názory Evropské unie. Za využití informací nenese ani Evropská unie, ani dárce grantu odpovědnost.