NOVINÁŘSKÁ CENA

 

VYHLAŠOVATEL, ORGANIZÁTOR A PARTNEŘI SOUTĚŽE

Článek 1.

Vyhlašovatelem soutěže Novinářská cena je Nadace Open Society Fund Praha (dále jen Nadace OSF), IČ: 47611804, se sídlem Prokopova 197/9, 130 00 Praha 3.

Článek 2.

Organizátorem soutěže Novinářská cena je Nadace OSF. Organizátor soutěže zajišťuje koordinaci soutěže a vyhlášení výsledků. Zodpovídá za transparentní a čestný průběh soutěže. O průběhu soutěže informuje Radu soutěže.

POSLÁNÍ A CÍLE SOUTĚŽE

Článek 3.

Posláním soutěže je veřejně vyzdvihnout hodnotnou novinářskou práci, která má důležitý význam pro fungování a rozvoj demokratické společnosti. 

PODMÍNKY ÚČASTI

Článek 4.

V soutěži budou akceptovány příspěvky publikované nebo odvysílané na území České republiky v období od 1. 1. do 31. 12. kalendářního roku, v němž je soutěž vyhlášena.

Uzávěrka přihlášek je vždy 1. února roku následujícího po vyhlášení soutěže. Rozhodující je čas odeslání kompletní přihlášky s příspěvkem. Přihlášky odeslané po termínu nebudou do soutěže zařazeny.

Článek 5.

Pro každý příspěvek je třeba vyplnit samostatnou přihlášku. Příspěvek může soutěžit pouze v jedné kategorii. Přihlášku společně s příspěvkem může poslat autor, zástupce redakce nebo vydavatelství, nebo kterákoli jiná osoba (čtenář, divák aj.).

Článek 6.

Každý autor může být v jednotlivé kategorii zastoupen nejvýše 3 příspěvky. Pokud je v kategorii přihlášeno více příspěvků téhož autora, rozhodne o výběru nejvýše 3 z nich na výzvu organizátora soutěže autor. Pokud autor nerozhodne, budou v této kategorii hodnoceny jeho první 3 přihlášené příspěvky a jeho později přihlášené příspěvky budou vyřazeny.

Článek 7.

Do soutěže není možné přihlásit příspěvky autorů, kteří jsou zároveň členy Správní rady či členy Dozorčí rady Nadace OSF nebo zaměstnanci nadace. Stejně tak jednotliví členové porot soutěže nemohou přihlašovat své příspěvky do žádné z kategorií soutěže. Takovéto příspěvky budou organizátorem soutěže vyloučeny.

Článek 8.

Příspěvky publikované v jiném než českém jazyce lze do soutěže přihlásit pouze s přiloženým překladem příspěvku do českého jazyka.

Článek 9.

Přihláška do soutěže je akceptována pouze v elektronické formě prostřednictvím online formuláře na www.novinarskacena.cz.

Textový příspěvek je třeba připojit jako samostatný dokument ve formátu *.doc, *. rtf, *.pdf nebo *.txt, audiovizuální příspěvek ve formátu *.mp3 či jako odkaz na adresu internetové stránky, kde je příspěvek oficiálně uveřejněn, pro grafická díla jsou akceptované formáty *.jpg, *.gif, *.tiff.

SOUTĚŽNÍ KATEGORIE A CENY

Článek 10.

V Novinářské ceně budou uděleny ceny v kategoriích:

Psaná žurnalistika

 1. kategorie Nejlepší rozhovor
 2. kategorie Nejlepší reportáž
 3. kategorie Nejlepší komentář
 4. kategorie Nejlepší analyticko-investigativní příspěvek

Audiovizuální žurnalistika

 1. kategorie Nejlepší rozhovor, beseda nebo diskuse
 2. kategorie Nejlepší reportáž
 3. kategorie Nejlepší analyticko-investigativní příspěvek

Online žurnalistika 

 1. kategorie Cena za inovativní online žurnalistiku

Zvláštní ceny

Nejlepší česko-slovenský kreslený vtip, komiks nebo karikatura

Česko-slovenská cena veřejnosti

Cena za regionální žurnalistiku 

Cena za Solutions Journalism – žurnalistiku zaměřenou na řešení

Cena Karla Havlíčka Borovského za významný počin v české žurnalistice (ve spolupráci s Nadací Český literární fond)

Cena Novinářská křepelka pro mladé žurnalisty do 33 let (ve spolupráci s Nadací Český literární fond)

Článek 11.

Do kategorie psané žurnalistiky Nejlepší rozhovor je možné přihlásit příspěvek s jedním nebo více respondenty. Do této kategorie spadají též jiné žánry, v jejichž rámci byl rozhovor využit jako metoda novinářské práce, například rozšířená zpráva nebo zpravodajský příspěvek.

Článek 12.

Do kategorie psané žurnalistiky Nejlepší reportáž lze přihlásit jednotlivý příspěvek. Porotci v této kategorii hodnotí pouze čistý text, není tedy nutné doplňovat obrazovým materiálem a fotografiemi.

Článek 13.

Do kategorie psané žurnalistiky Nejlepší komentář je možné přihlásit minimálně 1 a maximálně 3. Do kategorie je možné zařadit i jiné novinářské žánry, které využívají komentář jako pracovní metodu, např. editorial, úvodník, fejeton, sloupek, črta či blog.

Článek 14.

Do kategorie psané žurnalistiky Nejlepší analyticko-investigativní příspěvek lze přihlásit jednotlivý příspěvek. Porotci v této kategorii hodnotí pouze čistý text, na grafy, tabulky a další infografiku nebude brán zřetel.

Článek 15.

Do kategorie audiovizuální žurnalistiky Nejlepší rozhovor, beseda nebo diskuse je možné přihlásit příspěvek s jedním nebo více respondenty. Do této kategorie spadají též jiné žánry, v jejichž rámci byl rozhovor využit jako metoda novinářské práce, například podcast.

Článek 16.

Do kategorie audiovizuální žurnalistiky Nejlepší reportáž lze přihlásit jednotlivý příspěvek. Do této kategorie spadají též jiné žánry, v jejichž rámci byla reportáž využita jako metoda novinářské práce, například podcast nebo audio-dokument.

Článek 17.

Do kategorie audiovizuální žurnalistiky Nejlepší analyticko-investigativní příspěvek lze přihlásit jednotlivý příspěvek. Do této kategorie spadají též jiné žánry, v jejichž rámci byl analyticko-investigativní postup využit jako metoda novinářské práce, například podcast nebo audio-dokument.

Článek 18. 

Kategorie Cena za inovativní online žurnalistiku oceňuje kreativní využití online nástrojů a digitálních inovací. Do kategorie se mohou hlásit jak profesionální novináři, kteří pracují v médiu, tak občanští žurnalisté, kteří mají svůj blog, video-blog či jiný online formát, jehož prostřednictvím reagují na problémy společnosti na lokální, republikové nebo mezinárodní úrovni. Hlásit se mohou s příspěvky, jež představují nové nekonvenční názory na celospolečenské dění, a s komplexními online projekty, které událost zpracovávají inovativně a uceleně a využívají přitom současně text, grafiku, video či online aplikace. Do kategorie lze přihlásit 1 samostatný příspěvek či jeden ucelený projekt.

Článek 19.

Do kategorie Nejlepší česko-slovenský kreslený vtip, komiks, karikatura nebo grafické dílo je možné přihlásit nejméně 5 kreseb a max. 10 kreslených vtipů, komiksů, karikatur nebo grafických děl (například titulka novin, časopisů a/nebo jiných grafických prací), přičemž stačí, aby pouze jedna kresba byla publikována v  printovém médiu nebo na webu v České nebo Slovenské republice.  Cenu v této kategorii společně vyhlašují Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation Bratislava a Nadace OSF.

Článek 20.

V soutěži bude udělena i Česko-slovenská cena veřejnosti, kterou společně vyhlašují Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation Bratislava a Nadace OSF. Hlasování této kategorie bude probíhat online.

Článek 21.

Do Ceny za regionální žurnalistiku je možné přihlásit jednotlivý příspěvek. Zároveň mohou poroty jednotlivých kategorií nominovat do Ceny za regionální žurnalistiku příspěvek přihlášený v jiné kategorii. Cena je udělována za psanou regionální žurnalistiku (publikovanou v tisku nebo online), která pokrývá témata vyzdvihující a posilující regionální tradice a regionální identitu a také upozorňuje na regionální problematiku. Přihlašující novináři musí patřit pod regionální médium či regionální přílohu.

Článek 22.

Kategorie Cena za Solutions Journalism – žurnalistiku orientovanou na řešení. Žurnalistika orientovaná na řešení společenských otázek, ve světě známá pod pojmem „Solutions Journalism“, se zaměřuje na důsledné a kvalitní informování o lidech a řešeních, která reagují na nejrůznější společenské problémy. Do této kategorie lze přihlásit jednotlivý příspěvek, který splňuje kritéria žurnalistiky zaměřené na řešení společenských otázek.

Článek 23.

Kategorie Cena Karla Havlíčka Borovského je udělována za významný počin v české žurnalistice a je vyhlašována společně Nadací Český literární fond a Nadací OSF. Do této kategorie se nepřihlašují jednotlivé příspěvky. O udělení ceny rozhodne odborná porota tvořená Radou soutěže a zástupci Nadace Český literární fond.

Článek 24.

Kategorie Cena Novinářská křepelka je udělována žurnalistům do 33 let a je vyhlašována společně Nadací Český literární fond a Nadací OSF. Do této kategorie se nepřihlašují jednotlivé příspěvky. O udělení ceny rozhodne odborná porota tvořená Radou soutěže a zástupci Nadace Český literární fond.

Článek 25.

V každé z kategorií bude udělena pouze jedna cena jednomu vítězi (jednotlivec nebo kolektiv). Poroty si vyhrazují právo vítěze v soutěžních kategoriích nevybrat. V tomto případě nemá vyhlašovatel žádnou povinnost poskytnout odškodnění účastníkům soutěže.

Článek 26.

Rámcová kritéria soutěže jsou řemeslná kvalita, výjimečnost a společenský přínos díla. Konkrétní kritéria v jednotlivých kategoriích stanoví jednotlivé poroty na základě konsensu.

Každý vítěz, jednotlivec nebo kolektiv, soutěžních kategorií (viz články 11-18 a 21-24) získá cenu v hodnotě 20 000 Kč. Nejlepší česko-slovenský kreslený vtip, komiks nebo karikatura (viz článek 19) je dotován částkou 12 500 Kč/500 EUR a Česko-slovenská cena veřejnosti (viz článek 20) je taktéž dotována částkou 20 000 Kč/800 EUR. Ceny v jednotlivých kategoriích budou zdaněny dle příslušných zákonů České republiky. Česko-slovenská cena bude zdaněna dle zákonů České či Slovenské republiky podle národnosti vítěze.

HARMONOGRAM SOUTĚŽE

Článek 27.

Vyhlášení soutěže: vždy nejpozději k 1. lednu roku následujícího po období soutěže

Uzávěrka přihlášek: vždy do 1. února roku následujícího po vyhlášení soutěže

Vyhlášení výsledků soutěže: vždy do 31. května roku následujícího po vyhlášení soutěže

Minimálně tři dny před vyhlášením výsledků soutěže zveřejní poroty seznam tří příspěvků nominovaných na cenu v každé kategorii. Do vyhlášení oficiálních výsledků rozhodnou poroty o vítězích soutěže. Výsledek soutěže nebude sdělován účastníkům soutěže jednotlivě.

RADA SOUTĚŽE

Článek 28.

Soutěž celoročně spravuje Rada soutěže (dále také jen jako „rada“), která zasedá podle potřeby. Členství v radě je čestné.

Článek 29.

Úkoly rady:

 • vydává statut soutěže a schvaluje jeho případné změny
 • jmenuje členy jednotlivých porot, a to jak na základě nominací zástupců novinářských profesních organizací, vydavatelů, jednotlivých redakcí, nevládních organizací, tak vlastních návrhů
 • schvaluje jednací řád poroty
 • rozhoduje o stížnostech a o střetu zájmů
 • ve výjimečných případech může rozhodnout o neudělení či odebrání Novinářské ceny v případě, kdy autor příspěvků výrazným způsobem poruší principy novinářské etiky
 • její členové jsou členy odborné poroty pro udělení Ceny Karla Havlíčka Borovského a Ceny Novinářská křepelka
 • rozhoduje o udělení Zvláštního ocenění a to na základě podnětů od jednotlivých porot

Článek 30.

Rada soutěže je usnášeníschopná, jestliže se zasedání zúčastní nadpoloviční většina všech členů rady. Rada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech členů rady.

Členy rady jmenuje a odvolává vyhlašovatel soutěže. Počet členů rady není omezen. Nadace OSF nominuje 3 členy rady. Každý partner soutěže může nominovat jednoho člena rady, není to však povinnost. Vyhlašovatel může vyloučit člena z rady soutěže za činnost neslučitelnou s posláním soutěže.

Článek 31.

Rada volí předsedu rady, který ji zastupuje navenek. Členství v radě je časově omezené na 5 let a lze jej opakovat; zaniká uplynutím doby, vzdáním se členství nebo odvoláním ze strany vyhlašovatele. Vzdání se členství je třeba písemně oznámit předsedovi rady.

POROTY SOUTĚŽE

Článek 32.

O nominacích na ceny v jednotlivých kategoriích i o vítězích kategorií rozhodují poroty soutěže. Rozhodnutí porot o nominacích a vítězích jednotlivých kategorií musí být přijato hlasováním po vzájemné diskusi poroty. Podrobnosti stanoví jednací řád poroty.

Článek 33.

Členy porot soutěže vybírá a jmenuje Rada soutěže na základě odbornosti a s přihlédnutím k možnému střetu zájmů při hodnocení příspěvků. Pro každou kategorii bude jmenována samostatná nezávislá čtyř až pětičlenná porota, kterou budou tvořit osobnosti novinářského, vědeckého, kulturního a společenského života. Nominace na členy poroty mohou radě navrhovat zástupci novinářských profesních organizací, vydavatelů, redakcí, nevládních organizací, partneři soutěže i členové rady soutěže. O složení každé poroty rozhodne rada, přičemž jednotlivé nominace nejsou pro radu závazné.

Každá porota se při své práci řídí jednacím řádem, který vypracuje organizátor soutěže a který nabude účinnosti schválením radou soutěže. Členství v porotě soutěže Novinářská cena 2022 je čestné a není nijak honorováno.

AUTORSKÁ PRÁVA

Článek 34.

Organizátor má právo vítězné a nominované příspěvky zveřejnit v online galerii a na své internetové stránce a používat je v souladu s předmětem činnosti organizátora, čímž se rozumí zejména vzdělávací, studijní a prezentační projekty (např. ve vztahu ke katedrám žurnalistiky, masmediální komunikace apod.), a pro účely dalších projektů organizátora soutěže a partnerů soutěže. Nejlepší příspěvky mohou být distribuovány do elektronických čteček formou e-Booku a nejlepší vtipy, komiksy a karikatury mohou být vystavovány v rámci prezentace a propagace Novinářské ceny. Za tímto účelem bude organizátor jednat s autory a majiteli práv k těmto příspěvkům o poskytnutí bezúplatné licence pro takové použití příspěvků.

Tento statut je účinný od 15. června 2022.

Your Essay Writing Solution is Here! Professional Essay Writing Services: Get the Results You Need Best Writing Essay Services to Achieve Academic Excellence Expert Writing Services to Meet Your Academic Requirements Ensure Essay Success with Professional Writing Assistance