Cesta k Centru pro oběti sexuálního násilí

Datum realizace: 1. 4. 2022 - 31. 3. 2024
Částka: 47787 EUR
Organizace: proFem - centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí, o. p. s.

Projekt reaguje na proměnu organizace související se vznikem prvního specializovaného Centra pro oběti sexuálního násilí v ČR. S tím se pojí zásadní provozní, personální a finanční změny. Proto se v projektu zaměříme na sladění kultury organizace, na revizi systému sběru dat, interních procesů a finančních mechanismů tak, aby odpovídaly potřebám Centra. To umožní efektivní a udržitelné fungování organizace a poskytování služeb, z čehož budou mít prospěch jak pracovnice organizace, tak potažmo cílová skupina.