Neúplatné ženy? Genderová dimenze korupce

Datum realizace: 1. 5. 2015 - 31. 3. 2016
Částka: 615800 Kč
Organizace: Transparency International - Česká republika, o.p.s.

Ačkoliv statistiky hovoří jasně o menším než 20% podílu žen na korupčních trestných činech v ČR, nikdo je doposud blíže nezkoumal. Na národní úrovni též neexistují ani další analýzy souvislosti genderu a korupce. Systémová korupce je stále závažný problém. Zároveň platí, že se nedaří prosadit větší podíl žen v politických a jiných rozhodovacích funkcích.
Předkládaný projekt si klade za cíl iniciovat diskusi o souvislosti korupce a genderu. Provede analýzu korupčních trestných činů z pohledu genderu, získá statistické informace o zastoupení žen v rozhodovacích pozicích ve státní správě a realizuje inovativní sociologický průzkum na téma genderových odlišností ve vnímání korupce. Formuluje závěry do argumentů využitelných pro diskusi o přínosu paritního zastoupení žen v politice a rozhodovacích funkcích a potenciálu případných opatření (např. kvóty) na snížení výskytu korupce.
Primární cílovou skupinou jsou genderové a protikorupční NNO a zástupci veřejné správy. Sekundární cílovou skupinou jsou politické strany, politická reprezentace, média a veřejnost.
Projekt má norského partnera – TI Norway.