Rovné příležitosti a zapojení žen v problematice rozvoje venkova

Datum realizace: 1. 5. 2015 - 30. 9. 2016
Částka: 378806 Kč
Organizace: Civipolis, o.p.s.

Cílem projektu je vytvořit ucelenou analýzu postavení žen na venkově, která poskytne odborné podklady pro vytvoření podmínek pro rovnost pohlaví v této oblasti. Analýza se zaměří na identifikaci faktorů, které ovlivňují rovné příležitosti mužů a žen v problematice zapojení do rozvoje venkova. Analýza bude vycházet ze situace v moravských místních akčních skupinách, konkrétně MAS Moštěnka, MAS Horní Pomoraví, MAS Regionu Poodří a MAS Moravská cesta. Cíl bude realizován prostřednictvím terénního dotazníkového šetření na území těchto místních akčních skupin a následnou kvantitativní analýzou dat, získaných ze dvou úrovní výzkumu. Výsledky budou zapracovány do odborné závěrečné zprávy, která bude prezentována zástupcům místních akčních skupin, orgánů samosprávy obcí a krajů, občanským sdružením zabývajících se rovností mužů a žen, odborné i širší veřejnosti.