Slovenské fórum proti propagande

Datum realizace: 1. 1. 2017 - 30. 11. 2017
Částka: 420000 Kč
Organizace: Vyskumne centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku

Projekt bude zameraný na profesionalizáciu a zvýšenie spoločenského dopadu aktivít už existujúceho Slovenského fóra proti propagande, ktoré sa stretáva na úrovni predstaviteľov mimovládnych organizácií, štátnych inštitúcií, médií, bloggerov, súkromných firiem, akademických inštitúcií a občianskych aktivistov. Fórum vytvára v slovensko-českom priestore jedinečný priestor pre dialóg, výmenu skúseností a zosieťovanie aktérov zo rôznych spoločenských sfér. Na týchto diskrétnych, neformálnych stretnutiach sa vedú konkrétne debaty o príkladoch šírenia dezinformácií, konšpirácií, propagandy a nelegitímneho ruského vplyvu, vrátane médií a biznisu, ako aj aktivitách členov Fóra zameraných proti týmto trendom. Fóra sa zúčastňujú aj aktéri z ČR. Projekt má za cieľ organizačne a odborne zabezpečiť pôsobenie Fóra, koordinovať jeho výstupy, a docieliť ich dostupnosť. Výstupy budú zahŕňať komplexnú analýzu webstránok a aktérov pravidelne šíriacich ruský naratív. Odborné analýzy poskytnú komplexný obraz o financovaní a vzájomných vzťahoch, čím bude pre príslušné orgány jednoduchšie zamedziť ich fungovaniu a znížiť ich vplyv na domáci diškurz.