Zlepšování antidiskriminační a sociální legislativy ve prospěch znevýhodněných žen

Datum realizace: 1. 5. 2015 - 30. 4. 2016
Částka: 1311465 Kč
Organizace: Alternativa 50+, o.p.s.

Naším cílem bylo posílit práva žen, jejichž postavení je ovlivněno genderovou a věkovou diskriminací a sociálním znevýhodněním, a pečujících osob.Projekt měl část analytickou, advokační, lobbingovou a osvětovou. Analyzovali jsme antidiskriminační legislativu, dopad zavedení sociálního bydlení na ženy ohrožené chudobou a ztrátou bydlení, situaci pečujících, situaci rodin s dětmi do 3 let a samoživitelů. Uspořádali jsme kulaté stoly o sociálním bydlení a o slaďování pracovního a osobního života s pečováním. Osoby v rozhodovacích pozicích jsme zapojili do přípravy Platformy proti vícenásobné diskriminaci, krajským a městským úřadům jsme poskytli odborné materiály. Do Koncepce rodinné politiky České republiky jsme prosadili důležitá opatření: dlouhodobé ošetřovné, vyšší flexibilizaci rodičovského příspěvku, princip mezigenerační solidarity, koordinátora podpory. Problémy pečujících a seniorek jsme úspěšně medializovali, na sociálních sítích proběhla též kampaň Konec skryté chudoby. Hlavním přínosem naší práce byl vyvinutý tlak na zákonodárce, aby se danou tematikou zabývali.

Your Essay Writing Solution is Here! Professional Essay Writing Services: Get the Results You Need Best Writing Essay Services to Achieve Academic Excellence Expert Writing Services to Meet Your Academic Requirements Ensure Essay Success with Professional Writing Assistance