Zlepšování antidiskriminační a sociální legislativy ve prospěch znevýhodněných žen

Datum realizace: 1. 5. 2015 - 30. 4. 2016
Částka: 1311465 Kč
Organizace: Alternativa 50+, o.p.s.

Naším cílem bylo posílit práva žen, jejichž postavení je ovlivněno genderovou a věkovou diskriminací a sociálním znevýhodněním, a pečujících osob.Projekt měl část analytickou, advokační, lobbingovou a osvětovou. Analyzovali jsme antidiskriminační legislativu, dopad zavedení sociálního bydlení na ženy ohrožené chudobou a ztrátou bydlení, situaci pečujících, situaci rodin s dětmi do 3 let a samoživitelů. Uspořádali jsme kulaté stoly o sociálním bydlení a o slaďování pracovního a osobního života s pečováním. Osoby v rozhodovacích pozicích jsme zapojili do přípravy Platformy proti vícenásobné diskriminaci, krajským a městským úřadům jsme poskytli odborné materiály. Do Koncepce rodinné politiky České republiky jsme prosadili důležitá opatření: dlouhodobé ošetřovné, vyšší flexibilizaci rodičovského příspěvku, princip mezigenerační solidarity, koordinátora podpory. Problémy pečujících a seniorek jsme úspěšně medializovali, na sociálních sítích proběhla též kampaň Konec skryté chudoby. Hlavním přínosem naší práce byl vyvinutý tlak na zákonodárce, aby se danou tematikou zabývali.