Analýza role krajů v podpoře inkluzivního vzdělávání

Analýza role krajů v podpoře inkluzivního vzdělávání je výstupem projektu realizovaného Amnesty International Praha za podpory Nadace Open Society Fund Praha. Publikace si klade za cíl zmapovat roli krajů v procesu desegregace českého školství a jejich úlohu v podpoře inkluze ve vzdělávání. Analýza obsahuje nejen příklady dobré praxe, ale i regiony, kde jsou příležitosti pro zlepšení.

Analýza pracovala s hypotézou, že kraje, majoritní zřizovatelé bývalých zvláštních škol (dnes základních škol praktických), plní vůči zmíněným školám povinnosti, které vyplývají ze zákona, nad jeho rámec však nejdou. Jinými slovy, kraje jsou velmi dobře informovány o zakoupeném vybavení, o poskytované vzdělávání se však nezajímají.

Tato hypotéza byla v mnoha ohledech potvrzena během rozhovorů se zástupci krajů (radní, členové výborů pro školství, zástupci školských a sociálních odborů) v dotazníkovém šetření a během analýzy legislativy a vzdělávacích strategií na národní úrovni i na úrovni krajů. V některých případech bylo navíc zaznamenáno nedostatečné naplňování těchto základních povinností, které plynou z pouze částečné znalosti platných norem a také ze skutečnosti, že jejich naplňování není dostatečně monitorováno nadřízenými orgány krajské samosprávy i státní správy.