Inkluzívní vzdělávání v České republice: regionální perspektiva

Studie analyzuje vývoj a veřejnou politiku týkající se inkluzívního vzdělávání ve 14 krajích ČR v období mezi lety 2012 a 2016. Jsou prezentovány současné statistické trendy související se vzděláváním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami formou srovnání mezi jednotlivými kraji, například v oblasti proměny počtu a skladby žáků, pedagogů a asistentů pedagoga; financování inkluzívního vzdělávání z regionálního rozpočtu (příplatky k normativu na žáka, asistenti pedagoga, kompenzační pomůcky); rozložení asistentů pedagoga v kraji a nabídky jejich dalšího vzdělávání.

Inkluzívní vzdělávání v České republice: regionální perspektiva (studie ke stažení).