Dopady pandemie COVID-19: Více než pětina neziskových organizací očekává, že bude muset v roce 2021 omezit své služby 

| Tiskové zprávy | Nezařazené | Občanská společnost

Pandemie COVID-19 má zásadní vliv na fungování neziskových organizací a poskytování služeb, ukázal to průzkum Nadace OSF, který realizovala společně s agenturou Behavio Labs zabývající se výzkumem veřejného mínění a trhu. Anketní sběr dat probíhal ve dnech 14. až 26. ledna 2021 formou online dotazníku. Ten vyplnilo celkem 483 organizací z celé České republiky a byl zaměřen na dopady koronavirové krize na neziskový sektor v minulém roce, jeho potřeby a očekávání pro rok 2021. 

Z výzkumu vyplývá, že pandemie alespoň částečně ovlivnila provoz takřka všech organizací, zásadní vliv měla na 61 % z nich. Dopad pandemie na provoz organizací byl převážně negativní, více to pocítily zejména menší organizace s nižším rozpočtem. Mezi největší problémy patří omezení práce s cílovými skupinami a omezení projektových aktivit. 62 % organizací se potýká s nutností omezit práci se svými klienty, což má dopad na nejzranitelnější skupiny obyvatel jako jsou senioři, matky samoživitelky, oběti domácího násilí, lidé bez domova, děti ze znevýhodněného prostředí nebo lidé s postižením. Že v průběhu krize došlo ke zhoršení situace klientů, odpověděla více než polovina dotazovaných organizací. Pětina organizací navíc očekává, že v roce 2021 bude muset aktivity a služby omezit výrazněji; každá desátá očekává, že bude muset snižovat počet pracovníků. 

„V posledním roce jsme museli vzhledem k šířící se nemoci Covid-19 a platným vládním nařízením do značné míry omezit a proměnit naši činnost. Především se jednalo o realizaci přímé práce s klienty, kterou často zajišťujeme přímo v rodinném prostředí. V regionu Vítkovska zajišťujeme například provoz dvou předškolních klubů, doučování, tranzitní programy, kariérové poradenství, finanční a dluhové poradenství apod. Veškeré naše aktivity prošly díky stávající situaci proměnou a ve většině případu se nám podařilo přesunout aktivity do online prostředí,“ říká Lucie Stanjurová, ředitelka organizace Centrum inkluze.  

Přechod do online prostředí může být ale pro některé organizace problematické: „Sousedským debatám ve vnitroblocích on-line nesvědčí. Těžko se projeví spojenectví. Jako facilitátoři moc neumíme sledovat emoce ve skupině a nuance, které mohou hrát ve výsledku dohody důležitou roli,“ doplňuje Barbora Týcová, projektová manažerka v organizaci Bieno.  

V minulém roce se spousta organizací potýkala také s restrikcemi a finančními těžkostmi. Třetina organizací se ze strany státní správy setkala se zákazem realizace svých aktivit a čtvrtina respondentů odpověděla, že musela vracet peníze kvůli nerealizovanému projektu. V roce 2021 očekává zásadní problémy s fundraisingem 40 % organizací a 39 % má obavy z ukončení grantů a dotací. Jedním z řešení by podle naprosté většiny mohlo být rozvolnění plnění a správy projektů ze strany dárců. Pozitivním trendem během pandemie je podpora individuálních dárců, na které se mohlo spolehnout 47 % organizací, nejčastější byla finanční podpora.

„Jako největší problém vnímám omezení práce s klienty v sociálních službách. To znamená, že skupiny lidí, kteří měli problémy již před krizí, z mnoha různých důvodů, přicházejí často o jedinou podpůrnou síť. Je to vidět například v oblasti bydlení a vzdělávání. Nicméně i zde se daří většinou převést práci do onlinu, byť to není plnohodnotná náhrada. Do velkých problémů se ale dostávají např. ekologické organizace, organizace věnující se sportu a volnému času. Jejich práce není středem zájmu, neřeší přímé dopady pandemie. Ale ani ony nemohou kvůli omezením pracovat. Může se jich týkat odliv dárců k jiným urgentnějším věcem. Pokud tyto organizace skončí, může to mít v dlouhodobém horizontu velký dopad na celou společnost,“ hodnotí situaci Robert Basch, výkonný ředitel Nadace OSF.  

Pandemie měla ale i své pozitivní momenty, a to především z hlediska nových příležitostí, které díky ní neziskové organizace objevily. 66 % organizací rozšířilo nebo zefektivnilo způsoby práce zaměstnanců, podobné procento zefektivnilo i komunikaci v organizaci. 48 % organizací objevilo v důsledku pandemie nová témata a směry činnosti, 37 % pak začalo realizovat nové aktivity či služby, 36 % navázalo nové spolupráce. V neposlední řadě pak 44 % organizací rozšířilo nebo zefektivnilo komunikaci s klienty či příjemci aktivit.

Výzkum ukazuje, že i nevládní sektor využívá krizi jako příležitost, což je skvělé. Troufám si říct, že mnoho organizací se pustilo do věcí, které chtěly dělat, ale neměly na to dlouhodobě kapacitu nebo energii. Jde například o rozjezd individuálního fundraisingu nebo práci s dobrovolníky. Organizace se začaly pouštět do budování komunity přátel a podporovatelů. Je to něco, co i my podporujeme ve svých programech,“ doplňuje Robert Basch z Nadace OSF. 

Co ukazují další data: 

  • Obzvlášť velký dopad měla pandemie na organizace zaměřující se na sport a volný čas, 84 % z oslovených organizací odpovědělo, že je pandemie zasáhla zásadně. 
  • Výrazný nárůst práce v důsledku současné situace registrují především organizace zaměřující se na seniory, lidi s postižením a zdraví.
  • Omezení práce s cílovými skupinami se více dotýká organizací s rozpočtem do 1,3 mil. Kč (72 %) a organizací bez zaměstnanců (73 %).

Odkaz na aktuální průzkum z ledna 2021: https://osf.cz/publikace/dopady-pandemie-covid-19-na-neziskove-organizace-2021/  
Odkaz na průzkum z jara 2020: https://osf.cz/publikace/dopady-pandemie-covid-19-na-neziskove-organizace/