Rozhovor: Jak novelizace zákona o veřejném zdravotním pojištění pomůže lidem se vzácným onemocněním?

| Aktuality | Advokační práce

Pacienti se vzácným onemocněním budou mít lepší přístup k potřebným lékům! Prezident ČR koncem letošního září podepsal novelu zákona o veřejném zdravotním pojištění, která usnadní schvalování léků na vzácná onemocnění… ČAVO – Česká asociace pro vzácná onemocnění a Klub nemocných cystickou fibrózou na nezbytnost úpravy zákonodárce dlouhodobě upozorňovaly a mají velkou zásluhu na tom, že to klaplo – gratulujeme! Jsme hrdí, že s nimi můžeme spolupracovat v rámci Advokační akademie nadačního fondu Abakus, kde jim poskytujeme odborné konzultace a posilujeme jejich dovednosti v oblasti advokační práce.

V ČAVO a Klubu nemocných cystickou fibrózou jste usilovali o novelizaci zákona o veřejném zdravotním pojištění, která se povedla stihnout před volbami. Co konkrétně se změní pro pacienty se vzácným onemocněním? 

Ta novela byla rozsáhlá a jen část se týkala vyloženě pacientů se vzácným onemocněním. V podstatě jde o to, že dle novely se od 1.1. 2022 budou moci tito pacienti snáze dostat k lékům, které potřebují. Především pak bude tento proces poprvé nastaven systémově. 

Další podstatnou změnou je, že pacientské organizace hájící zájmy pacientů se vzácným  onemocněním se budou moct účastnit správního procesu řízení posuzování léků a následně i jejich schvalování, v ČR zcela poprvé!

Co přesně to v praxi znamená? Jakou změnu to přinese?

Konkrétně to bude tak, že od podání žádosti farmaceutické společnosti o úhradu léku na vzácné onemocnění (tzv. orphan, odvozeno od anglického slova “sirotek”) na Státní ústav pro kontrolu léčiv by mělo uběhnout pouze něco málo přes čtvrt roku, aby lék mohl být předepisován odborníky v centrech pro vzácná onemocnění. Orphany se tak budou moct dostat do systému trvalých úhrad poprvé systémovým způsobem. 

Proč bylo třeba měnit legislativu? V čem spočíval problém, který jste se rozhodli řešit? 

Léky pro vzácná onemocnění jsou velmi nákladné a dosavadní legislativa neumožnila schválit do trvalé úhrady léčivý přípravek překračující tzv. ochotu platit, která je stanovena přibližně na 1,2 mil Kč na pacienta za rok. To znamená, že pacienti se mohli ke svým lékům (pokud vůbec lék na konkrétní diagnózu existoval), dostat pouze “na výjimku”, přes tzv. §16, kdy se musí dokázat, že lék je jedinou možností léčby pro daného pacienta. 

To skutečně nezní jako systémové řešení.

Ano, je to velmi nesystémové řešení a navíc velmi individuální, protože o úhradě rozhoduje revizní lékař. Celý tento proces byl pro pacienty velmi stresující, pro odborníky, ale i pojišťovny pak administrativně náročný. Navíc se stávalo, že například u dvou pacientů se stejnou diagnózou a ve stejném zdravotním stavu jeden léčbu dostal, druhý nikoli. To je velmi frustrující vidět umírat pacienty a vědět, že u nás je k dispozici lék, ale pojišťovna ho například nechce uhradit. Bylo nutné tento způsob nahradit legislativně jasným postupem. To si spolu s námi uvědomovali odborníci, ministerstvo zdravotnictví i pojišťovny. 

Můžete prosím popsat průběh vaší advokační kampaně? Co jste udělali pro prosazení nedávno schválené legislativy?

Na začátku jsme si prošli školením, to bylo hodně užitečné. A pak se nás ujali v rámci získané podpory v programu Advokační akademie nadačního fondu Abakus konzultanti z Advokačního fóra Nadace OSF, se kterými jsme začali důsledně zpracovávat postup a strategii. Vyspecifikovat si problém, ujasnit si cíl, vyjmenovat klíčové hráče, stanovit si úkoly. Když jsme si ujasnili hlavní kroky a novela zákona byla odeslána do Poslanecké sněmovny z Vlády ČR, začali jsme kontaktovat politiky a vysvětlovat jim, co chceme změnit a proč je to pro nás důležité. Napsali jsme spoustu dopisů poslancům a senátorům, s těmi nejdůležitějšími, tedy se všemi zástupci poslaneckých klubů i klíčovými lidmi ve Výboru pro zdravotnictví v Poslanecké sněmovně, jsme se potkávali. Radili jsme se před každým jednáním Výboru a před projednáváním daného čtení ve sněmovně, stejně jako později při jednání v Senátu ČR. A své žádosti o schválení novely jsme zasílali opakovaně a neúnavně, ale vždy v souvislosti a v reakci na příslušná jednání. Pacienti na přípravě novely pracovali dva roky a o to jsme se opřeli. 

Co byly podle vás klíčové momenty v kampani?

Určitě to bylo vrácení novely Senátem zpět do Poslanecké sněmovny. To byla výzva a pro nás nepříjemná situace, protože jsme se obávali, že Poslanecká sněmovna již nestačí před volbami novelu projednat a schválit. Před tím jsme se sešli s předsedou Senátu i předsedou Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu, ale nepovedlo se nám je přesvědčit, aby novelu schválili bez připomínek. Toto osobní jednání však bylo klíčové, protože jsme si dokázali navzájem vysvětlit důvody svého konání. Tehdy jsme se skutečně obávali, že se novela před volbami nestihne dostat na program Sněmovny. Velmi si ceníme následného postoje pana Vystrčila, předsedy Senátu, který opravdu dodržel vše, co nám na jednání slíbil, a osobně pak v Poslanecké sněmovně apeloval na poslance k přijetí verze vrácené Senátem, právě i s ohledem na potřeby lidí se vzácným onemocněním. Důležité však také bylo, že jsme byli v kontaktu s poslanci a členy Výboru pro zdravotnictví PS po celou dobu a podařilo se nám vysvětlit a obhájit nutnost prosazení daného paragrafu, který se týkal vzácných onemocnění a celé novely v tomto (minulém) volebním období.

Je ještě nějaký rys vaší kampaně, který považujete za zásadní?

Ještě je jedna podstatná věc na celé kampani, bez které by naše snažení bylo komplikovanější. Již při přípravě novely se totiž podařilo najít se všemi stakeholdery (pacienty, odborníky, Státním ústavem pro kontrolu léčiv, Ministerstvem zdravotnictví, pojišťovnami i zástupci farmaceutického průmyslu) kompromis a společně jsme navrhli formulaci bodů do novely. To, že byla od počátku shoda na potřebě legislativní změny i na jejím znění, se ukázalo jako zásadní a nezpochybnitelný prvek naší kampaně.

Co je nyní před Vámi? 

V současné době vznikají metodiky pro účast v první hodnotící fázi (realizuje Státní ústav pro kontrolu léčiv) a k účasti v poradním orgánu ministra zdravotnictví. Zde navíc Ministerstvo zdravotnictví připravuje Statut a Jednací řád tohoto orgánu. Úkolem ČAVO nyní je vznik těchto materiálů sledovat, připomínkovat a následně zajistit proškolení našich členů. Navíc, až budou všechny materiály a podklady vyjasněné, zpracujeme pro naše členy vlastní metodiku a postupy, které budou řešit právě účast pacientské organizace v daném správním řízení. Úkolem Klubu nemocných cystickou fibrózou bude připravit se podle této metodiky na prosazení úhrady léků a doložit, jak se změní díky léku kvalita života pacienta i celé rodiny. Před námi všemi je velká zodpovědnost obstát v tomto novém legislativním procesu. 

Co pro vás bylo v kampani nejtěžší? 

Nejtěžší bylo, když jsme si prožili nějakou nepříjemnou zkušenost, kdy se k nám zrovna oslovení lidé chovali nevybíravě. V té chvíli si říkáte, že to nemáte zapotřebí poslouchat, ale díky podpoře našich konzultantů v Advokační akademii jsme vytrvali a pokračovali dál v kampani. Je důležité naučit se nebrat některé názorové nesoulady osobně. Stále jsme si připomínali, že to, co děláme, je moc důležité pro mnoho rodin a lidí, kteří tuto změnu potřebují a nemohou již dále čekat. 

Co vás naopak bavilo? 

Bavilo nás odhalovat, jak legislativní systém funguje, jak probíhají jednání ve Sněmovně a Senátu, co je na nich rozdílného a co je naopak spojuje. Naše častá setkání s konzultanty z Advokačního fóra Nadace OSF byla vždy nabitá pozitivní energií, entuziasmem a podporou. Je opravdu radost s takovými lidmi pracovat. A ze všeho nejvíc mě na tom baví to, že jsme si potvrdili, že demokracie u nás funguje a že hlas lidu je vyslyšen. Jinými slovy, když opravdu věříte, že toužená změna je správná a dobrá, pak její prosazování u zákonodárců je o to jednodušší. 

Co jste se v rámci kampaně naučili? 

Jak funguje systém schvalování zákonů. Naučili jsme se být důslední a vytrvalí. Už se umíme k tomu, co chceme sdělit, vyjádřit jasně, věcně a hlavně stručně. To je důležité.

Od konce loňského roku jste na své kampani spolupracovali s konzultanty Advokačního fóra Nadace OSF. Jak tato spolupráce v rámci Advokační akademie nadačního fondu Abakus probíhala a co vám přinesla? 

Protože jsme do Advokační akademie vstoupili, když už naše kampaň probíhala, museli jsme s týmem konzultantů hned naskočit do rozjetého vlaku a jet naplno až do podepsání zákona panem prezidentem. Konzultace probíhaly většinou online, plánovaně, ale bylo i období, kdy jsme s kolegy volali o pomoc a radu urgentně a k tomu nám sloužila whatsappová skupina. Velmi oceňujeme schopnost našich konzultantů vždy reagovat. I když jsme někdy měli pocit, že již více nelze učinit, s nimi jsme vždy našli další cesty a možnosti. To byl velký přínos a pro nás obrovská zkušenost. 

Česká asociace pro vzácná onemocnění (ČAVO) a Klub nemocných cystickou fibrózou se účastní Advokační akademie nadačního fondu Abakus, jejímž odborným partnerem je Advokační fórum Nadace OSF

 

René Břečťan

René je již jedenáct let aktivním členem PARENT PROJECT, z.s.  Do spolku jej převedla diagnóza syna s Duchennovou svalovou dystrofii. Změnilo to život jeho i celé rodiny. Zkušenosti ostatních rodin pro ně byly neocenitelným přínosem. Zároveň však cítil, že pokud se má docílit skutečných změn, je potřeba systémového přístupu a společného postupu v oblasti zlepšení kvality života pacientů se vzácným onemocněním. Po roce od vzniku České asociace pro vzácná onemocnění (ČAVO) se zapojil i do rozvoje této organizace. Jak říká „ když na něčem pracujete s přesvědčením a máte jasno, kam chcete dojít, podaří se to.“  ČAVO stojí především za legislativními změnami ve prospěch pacientů se vzácnými onemocněními, které se podařilo prosadit v rámci novely z č 48/1997 Sb. Ale cesta byla dlouhá a trvalé zvyšování povědomí o problematice vzácných onemocnění, podpora pacientů, vzdělávání mediků, spolupráce a vzdělávání odborníků, práce v odborných komisích i spolupráce s Ministerstvem zdravotnictví přináší své ovoce. „A hodně práce nás v ČAVO nyní čeká,“ jak René se svými kolegyněmi doplňují. 

Simona Zábranská 

Simona má dceru s cystickou fibrózou. Nejprve ve snaze získat informace o nemoci a potkat se s jinými rodiči začala využívat služeb pacientské organizace Klub nemocných cystickou fibrózou (Klub CF). Posléze se začala do činnosti zapojovat i jako dobrovolnice a v současné době již pracuje jako ředitelka a předsedkyně Klubu CF. Pro pacienty má pacientská organizace velký smysl, protože pacienty a jejich rodiny nejen finančně podporuje, ale v poslední době je stále důležitější hájení jejich zájmů. V letošním roce se právě díky advokační práci Klubu CF podařilo zajistit nákladnou léčbu pro pacienty s cystickou fibrózou. Je to i ve světovém měřítku mimořádný úspěch, protože se řadíme k 11 zemím světa, kde je léčba pro takové pacienty k dispozici. Nyní spolu s kolegy v ČAVO pracuje na nové metodice úhrady léků na vzácná onemocnění, která umožní, aby se k pacientům léky dostaly systémově a rychleji. 

Anna Arellanesová 

Anna do světa vzácných onemocnění vstoupila s oznámením diagnózy své dcery. Zapojila se do činnosti Klubu nemocných cystickou fibrózou a sama zde našla to, co pacientské organizace svým členům poskytují – možnost sdílet zkušenosti s dalšími rodinami, podporu, pochopení. Jak říká: „Nebyli jsme v tom sami a mohli jsme se kdykoliv na někoho obrátit o radu. To je zvláště u vzácných onemocnění opravdu velikou výhodou.“ V roce 2012 tak stála u zrodu ČAVO (České asociace pro vzácná onemocnění), jejímž zakládajícím členem byl i Klub nemocných cystickou fibrózou. O devět let později se Anna raduje, že se organizaci daří nejen zviditelňovat téma vzácných onemocnění, ale zlepšovat podmínky pro pacienty zaváděním systémových změn v legislativě. Ať už se jedná o samotnou definici pojmu „vzácné onemocnění“ nebo o nedávno přijatou novelu zákona o veřejném zdravotním pojištění, slibující včasný a koncepční vstup léků na vzácná onemocnění do úhrad a také vznik národní sítě center vysoce specializované péče o vzácná onemocnění.