Posílení kapacit, dovedností a schopností organizací občanské společnosti v advokační práci

Každá dobře fungující demokracie potřebuje aktivní občanskou společnost a lidi, kteří se zapojí do rozhodovacích procesů. Nutnou podmínkou pro to, aby občanská společnost mohla plnit svou roli, je získání potřebných dovedností z oblasti advokační práce a lobbingu. Jen tak bude schopna prosazovat a hájit veřejný zájem. Je nutné vědět, jak funguje státní správa, parlament nebo obce. Je třeba plánovat, jak na ně působit. Mnohé neziskové organizace ještě know-how, jak efektivně prosazovat veřejný zájem, nemají, přestože v ČR již tyto metody existují. 

Projekt v letech 2019 – 2023 cílil na posílení dovedností a schopností organizací občanské společnosti prosazovat veřejné zájmy a na zvýšení dopadu jejich úsilí na zavedení systémových změn na lokální či celostátní úrovni. Během realizovaných aktivit poskytlo Advokační fórum metodologickou a strategickou podporu vytvořenou přímo na míru konkrétním organizacím prostřednictvím konzultací v oblasti advokační práce, workshopů a sdílecích setkání.

Aktivity

Během 4 let jsme v rámci projektu spolupracovali s 41 organizacemi občanské společnosti na jejich advokačních kampaních. Podpořili jsme je celkem 1243 hodinami konzultací.  Roční balíček konzultací jsme poskytli například organizacím Asistence, Arnika, Česká asociace streetwork, Neúnavní, Oživení, Péče bez překážek, Začni učit, Zachraň jídlo, Zelený kruh.

Připravili jsme 3 workshopy zaměřené na vytvoření advokačních strategií a 3 workshopy věnované mediální práci v advokačních kampaních, celkem pro 119 lidí. 

Propojovali jsme aktéry a aktérky občanské společnosti v rámci síťovacích a sdílecích setkání, rostli jsme a posílili konzultantský tým na 7 konzultantů a konzultantek.

Na jaře 2023 vznikla advokační mastermind skupina pro 6 seniorních advokačních pracovnic a pracovníků, kteří během 5 společných intenzivních setkání řešili témata týkající se systémové změny a procesů ve státní správě, tvorby rozpočtů a veřejných financí, implementace pravidel a tématu spolupráce rozdílných skupin s rozdílnými zájmy.

Vydali jsme příručku advokační práce Rukověť zdánlivě bezmocných a dvě případové studie Jak Enti zachraňovali lesy a Jak hlavou prorazit zeď.

„Spolupráce s Advokačním fórem Nadace OSF nám pomohla zorientovat se ve složitém legislativním procesu a pomohla nám správně načasovat jednotlivé kroky kampaně tak, aby měly co největší dopad.”

– Erik Čipera, Asistence

Projekt je podpořen v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Cílem programu je dále inspirace k aktivnímu občanství a pomoc znevýhodněným skupinám. Program Active Citizens Fund vstoupil do České republiky v září roku 2019 s cílem podpořit neziskové organizace nehledě na jejich velikost a zkušenosti. V České republice jej spravuje konsorcium, které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut.

Program je realizován v rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021. Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy. Důležitým posláním programu je také spolupráce mezi Českou republikou a dárcovskými státy. Jde o spolupráci mezi českými neziskovými organizacemi a organizacemi z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

www.activecitizensfund.cz

Realizátor: Nadace OSF
Doba realizace: 48 měsíců
Rozpočet: 151 000 EUR
Grant z Fondů EHP a Norska: 135 900 EUR

Kontaktní osoba

Štěpán Drahokoupil
Programový specialista Advokačního fóra
stepan.drahokoupil@osf.cz
tel: +420 226 227 709

Click here for English version.