Gender, média a reklama

  • Rok vydání: 2009
  • Organizace: Otevřená společnost, o.p.s.
  • ISBN: 978-80-87110-15-7
  • Programová oblast: Ostatní Vše
  • Publikace ke stažení:

Komparativní analýza Petry Kubálkové a Terezy Wennerholm Čáslavské mapuje problematiku veřejného mediálního prostoru a genderu, shrnuje již publikované poznatky, které se týkají role médií ve společnosti, procesu stereotypizace, mediální reality a vlivu médií na sdílení hodnotových struktur ve společnosti a na genderovou socializaci.

Analýza je rozdělena na dvě části Média a jejich přístup k genderové problematice: veřejnoprávní média v ČR jejich možnosti regulace nebo přínosy samoregulace z pohledu genderu; a Gender a reklama: zobrazování žen a mužů v reklamě.

Publikaci vydala Otevřená společnost, o.p.s., vydání finančně podpořila Nadace OSF Praha.