Postavení žen v penzi

Účelem analýzy autorky Míly Lukášové z Otevřené společnosti je iniciovat debatu o postavení žen v penzijním systému a upozornit na potřebu zabývat se tímto aspektem v rámci penzijní reformy.

První kapitola analýzy uvádí do kontextu problematiky, identifikuje nedostatek pozornosti genderovému aspektu penzí v českém výzkumu a zmiňuje roli evropského práva. Druhá kapitola diskutuje genderový dopad penzí z hlediska zajištění základních cílů penzí, tj. ochrany proti chudobě ve stáří a udržení životní úrovně. Třetí kapitola shrnuje vývoj legislativního rámce penzijního systému z hlediska genderu v České republice od 90. let minulého století do současnosti a ve světle toho analyzuje genderový dopad reformních kroků. Závěrečné shrnutí této pracovní analýzy obsahuje doporučení pro zohlednění genderového aspektu v oblasti penzí.