Kvalitní a inkluzivní vzdělání považujeme v Nadaci OSF za nezbytný základ pro demokratickou a otevřenou společnost. Naší vizí je vzdělávací systém, ve kterém mohou být vzdělávány všechny děti bez rozdílu společně a který umožňuje každému dítěti maximálně naplnit jeho vzdělávací potenciál, plně rozvíjet jeho osobnost a pozitivně se zapojit do společnosti. V naší práci mimo jiné vycházíme z Prohlášení ze Salamanky, podle něhož

„děti a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami musí mít přístup do běžných škol, které budou schopné naplnit jejich potřeby v rámci pedagogických přístupů orientovaných na dítě (…) Běžné školy, které jsou takto orientované na inkluzi, představují ten nejúčinnější nástroj boje s různými diskriminujícími postoji, pomáhají budovat otevřená společenství a inkluzivní společnost a zajistit vzdělávání pro všechny.“

Přestože má školství v České republice bohatou tradici, v současné době nedokáže plně zajistit rovný přístup všem dětem, obzvláště žákům romského původu a žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. V Evropě patříme k zemím s nejvyšším počtem dětí mimo běžné školy. Řada dětí a jejich rodičů tak v praxi nemá skutečnou možnost volby mezi běžnou a speciální školou.

V případě romských dětí nadále dochází k nadměrnému a nesprávnému zařazování do speciálního školství. Přibližně třetina žáků s diagnózou lehkého mentálního postižení jsou žáci romského původu, přestože celkově tvoří Romové necelá čtyři procenta dětí v základních školách. V České republice je také přes osmdesát segregovaných škol, kde více než polovinu žáků tvoří Romové.

V souladu s Prohlášením ze Salamanky, dalšími mezinárodními úmluvami, vědeckými studiemi, ale také s praxí mnoha kvalitních škol v České republice věříme, že běžné školy postavené na inkluzivním přístupu jsou pro naprostou většinu žáků nejlepším místem, kde mohou plně rozvíjet své vlastnosti.

 

A jak to vidí rodič?

Patřím do generace tzv. Husákových dětí. Za doby mého mládí děti se zdravotním postižením „nebyly“. Samozřejmě, že musely být, stabilně se v našem státě rodilo (a rodí) kolem 4 % dětí s postižením, tyhle děti ale byly „neviditelné“….

Více…Bartoloměj Hruš

 

Co děláme proto, aby měly všechny děti stejnou šanci na vzdělání?

 
Podporujeme kvalitní zákony a inkluzivní vzdělávací systém

Kvalitní vzdělávací systém musí být postaven na zákonech, které vycházejí z principů inkluzivního vzdělávání. Takové zákony a dostatečné financování jsou základem pro další kroky směrem ke zlepšování situace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) a romských žáků. Společně s rodiči, školami, odborníky a neziskovými organizacemi se zasazujeme o lepší zákony a sledujeme jejich naplňování.

Podporujeme předškolní vzdělávání znevýhodněných dětí

Rozvoj dovedností a znalostí dítěte v předškolních letech předurčuje jeho úspěch ve školních lavicích a významně ovlivňuje i jeho následnou životní dráhu. Většina dětí tuto „výbavu“ získává v rodině a v mateřské škole. V České republice však panuje dlouhodobá nerovnost v účasti romských a neromských dětí na předškolním vzdělávání. Právě tento nerovný přístup se snažíme naším působením, podporou mateřských škol a neziskových organizací a spoluprací s veřejnou správou změnit.

 
Podporujeme školy ve vytváření inkluzívních podmínek

Většina žáků s postižením se vzdělává v běžných školách a inkluzivní vzdělávání je realitou pro mnoho z nich. A právě inkluzivní školy v České republice jsou důležitou inspirací, jak pracovat se všemi dětmi s ohledem k jejich potřebám. Nadace OSF proto podporuje Ligu komunitních škol ve vzájemných návštěvách, výměně zkušeností, šíření dobré praxe, financování kurzů dalšího vzdělávání a organizací studijních cest do zahraničí.

 
Podporujeme alianci Rodiče za inkluzi

Hlas rodičů dětí se speciálními vzdělávacími potřebami stejně jako hlas romských rodičů je v diskusi o školství velmi důležitý. V Nadaci OSF věříme, že to mají být rodiče, kteří s naší podporou budou hlavními obhájci zájmů svých dětí. Z tohoto důvodu podporujeme alianci Rodiče za inkluzi, do které se mohou další rodiče zapojit nebo se na ni obrátit s dotazem.

 
Poskytujeme granty, podporujeme síťování a odbornou diskusi a přinášíme zahraniční inspiraci

Inkluzivní vzdělávání a jeho zavádění je tématem na celém světě. Protože v mnoha zemích se lidé potýkají s podobnými překážkami, Nadace OSF podporuje návštěvy zahraničních hostů v České republice. Zkušenosti ze zahraničí jsou podle nás cenným zdrojem inspirace. Stejně tak je důležitá i dobrá odborná znalost fungování školství v ČR. Proto podporujeme organizace, které přinášejí do škol konkrétní metody a postupy, jak pracovat se všemi dětmi. Stejně tak mají naši podporu organizace věnující se rozvoji inkluzivního vzdělávání, a to jak ve veřejných diskusích, tak při vytváření školské politiky a zákonů.

 
Poskytujeme stipendia středoškolským a vysokoškolským studentům

Středoškolská stipendia
Studijní pobyt v zahraničí dělá mladého člověka samostatnějším a tolerantnějším, odlišnosti pak nevnímá jako překážky, ale příležitosti k obohacení. Tyto hodnoty vyznáváme také my, a proto podporujeme mladé lidi při studiu na zahraničních středních školách.

Vysokoškolská stipendia
Nejjistější způsob, jak zlepšit svou budoucnost, je jít studovat. Vysokoškolsky vzdělaní Romové hrají důležitou roli při bourání zažitých stereotypů i jako pozitivní příklady ve své komunitě. Účast Romů na vysokoškolském vzdělání je však podstatně menší než u majority a je daleko více ovlivněna sociálním zázemím rodin a škol. Proto poskytujeme stipendia romským vysokoškolským studentům a studentkám, aby se jejich velký sen o lepším životě splnil.

 
Spolu s dalšími třemi nadacemi jsme založili Nadační fond Eduzměna 

Za posledních 30 let se potřeby společnosti zásadním způsobem změnily. I když existuje celá řada skvělých příkladů, které ukazují, že české školství je možné adaptovat na potřeby 21. století, celkové fungování a způsob učení na českých školách vývoj ve společnosti reflektuje jen omezeně. Chceme tento stav změnit, proto jsme se stali jednou ze zakládajících nadací Nadačního fondu Eduzměna (spolu s Nadací České spořitelny, Nadací Karla Janečka a Nadačním fondem Avast).

Eduzměna funguje jako platforma zástupců soukromého, neziskového a státního sektoru, která chce společnými silami, svým jménem, know-how a financemi podpořit systémové změny ve vzdělávání dětí v České republice vedoucí ke komplexní společenské proměně. Soustředí se na dlouhodobé a udržitelné přístupy, které budou mít prokazatelný dopad na zlepšování učení dětí. Prostředkem je podpora různých organizací a projektů zaměřených na rozvoj vzdělávání i zvyšování povědomí o klíčové roli vzdělávání obecně.