Nenápadný půvab demokracie

Celospolečenský problém

Česká společnost v posledních letech prochází viditelnou proměnou – v politice vítězí populistické tendence, ve veřejné diskuzi se více prosazují nesnášenlivé postoje k jiným lidem a sympatie k rychlým řešením složitých problémů. Zaměřili jsme se na dva z těchto projevů, které považujeme za symptomatické a do budoucna obzvláště rizikové. Neziskové organizace více než dříve čelí útokům z úst politiků nebo na sociálních sítích. Roste nedůvěra veřejnosti k neziskovkám, často z pocitu, že jsou tu jen pro menšinová témata a většině lidí svou činností nic nepřináší. Neziskové organizace v tom často nejsou nevinně – svou legitimitu opírají více o kvalitní reportování donorům než o porozumění od širších společenských vrstev. Když pak dojde k útokům na adresu občanského sektoru, není, kdo by se ho zastal, navíc organizace musí soustředit velké množství energie na odrážení takových útoků, místo aby se soustředily na svou práci a poslání. Bez stabilního zázemí nemůže občanský sektor nahrazovat služby státu a přispívat ke správnému fungování české demokracie.

Naše řešení

Podporujeme aktivitu občanů a kapacitu neziskovek. V programu Active Citizens Fund rozdělíme granty s cílem zvýšit aktivní zapojení občanů do veřejného dění a do rozhodovacích procesů. Posílíme transparentnost při správě věcí veřejných (podporou advokačních a watchdogových aktivit). Občanskou společnost podpoříme v tom, aby prosazovala dodržování lidských práv a potřeby znevýhodněných skupin. Přispějeme také na občanské vzdělávání a mediální výchovu. Grantová podpora umožní systémové změny a realizaci projektů, které reagují jak na aktuální témata, tak na akutní lokální kauzy a problémy.

V programu Stronger Roots podpoříme neziskové organizace v tom, aby efektivně oslovovaly své existující příznivce či nové skupiny občanů, pravidelně zjišťovaly jejich potřeby a názory a reflektovaly tato zjištění ve své práci. To vše jim má pomoci vytvořit si stabilnější základnu podporovatelů. V angličtině se pro toto cílené budování okruhu příznivců používá název „constituency building“.

Za důležité považujeme podporu občanské společnosti ve strukturálně znevýhodněných oblastech Česka. V Nadačním fondu Hyundai proto podporujeme místní spolky, příspěvkové organizace či obce v Moravskoslezském kraji, které dobře znají potřeby místních obyvatel a mají inovativní nápady, jak zlepšit život v daném místě a zapojit do veřejného dění občany. 

Co děláme:

  • podrobně jsme se seznámili s různými přístupy ke constituency building (budování okruhu příznivců), abychom mohli téma dále rozvíjet i v budoucnu
  • k tématu constituency building jsme uspořádali workshop pro 40 účastníků z Česka, Slovenska, Polska a Maďarska a pro zástupce mezinárodních donorů
  • vydali jsme studii Shrinking space for civil society in V4 countries, díky které někteří z donorů upravili své strategické zaměření na větší podporu odolnosti občanského sektoru a nasměrovali do této oblasti část rozdělovaných finančních prostředků
  • vydali jsme Manuál pro NNO, který radí, jak budovat okruhy svých podporovatelů; manuál pomůže uvědomit si, že podpora veřejnosti není samozřejmá, ale je pro udržitelnou existenci NNO nezbytná
  • spolupořádali jsme Večer pro občanskou společnost: Jak se dostat z bubliny, který se zaměřil na posilování občanské společnosti a na propojování různých cílových skupin; 10 neziskovek si navzájem představilo recepty, jak svá témata představit i lidem, kteří nejsou přímo příjemci jejich služeb, a přesvědčit je o přínosu své činnosti
  • ve spolupráci s Nadací Miroslava Šaška jsme vyhlásili otevřenou grantovou výzvu na podporu racionální diskuze o migraci, směřovanou zejména do krajských měst; ve výzvě jsme podpořili 8 různorodých aktivit.

Dopady naší práce:

  • díky projektům proběhlo od března do prosince 2018 téměř 50 akcí na téma migrace (debaty na školách a na veřejnosti, interaktivní divadelní představení na školách, sousedská setkání, výstava a další), kterých se zúčastnilo více než 1 600 účastníků ve 20 českých a moravských městech
  • povedlo se otevřít diskuzi o migraci ve strukturálně znevýhodněných částech Česka a dostat k jednomu stolu zastánce různých názorových proudů, čímž zasypáváme příkopy, které se subjektivním reportováním o migraci podařilo vykopat
  • k programu Active Citizens Fund jsme pro 70 zástupců neziskových organizací uspořádali odborné konzultace, abychom identifikovali hlavní problémy a výzvy neziskového sektoru, konzultace přispěly k zacílení programu